346 - 350 от 712 поръчки

 • гр. София 1 000 000 BGN 21.02.2019 17:00

  Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС ІІІ-18

  Обществената поръчка е за изготвяне на технически проект и строителство на открит паркинг с площ 5910м2, общ брой паркоместа - 198, осем от тях за трудно подвижни хора, изпълнен на терена, терасиран на четири нива, свързани помежду си с рампи, осветен. Паркингът е в м. „Овча купел – 2”, ситуиран до МС 18 от трети метродиаметър, между бъдещото локално платно от разширението на Околовръстния път и бул. „Линкълн”. Предвидени са два вход/изхода. Безопасността на движението трябва се осигурява чрез съответните пътни знаци и хоризонтална маркировка. Всички площи извън паркоместата, автомобилните алеи и тротоарите, са затревени.
  Техническият проект трябва да бъде изготвен…

  Референтен номер: 00423-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 002 249 BGN 18.02.2019 17:30

  Доставка на хранит. продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие "Обществена трапезария"и детска млечна кухня на…

  Обществената поръчка включва: Доставка на хранителни продукти за домашен социален патронаж, домове за стари хора, социално предприятие „Обществена трапезария“ и детска млечна кухня на територията на Община Русе, по 12 позиции.Количествата на посочените хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за 24 месеца и са съобразени със заложените бюджетни средства. Видовете хранителни продукти по обособени позиции и техните прогнозни количества за 24 месеца са посочени в приложените таблици в Excel. Всяко посочване в приложенията на продуктите на стандарт, конкретен модел, източник или специфичен процес, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство да се чете „или…

  Референтен номер: 00115-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 41 667 BGN 20.02.2019 17:30

  “Mодернизиране на българската електронна страница eures.bg по проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа”

  -Предметът на Поръчкат включва изпълнението на следните дейности:-Анализ на съществуващото състояние, дизайн, разработка, създаване, доставка, тестване и въвеждане в експлоатация на Софтуерен продукт;- Осигуряване на 6 (шест) месечно съпровождане от страна на разработчика след приемането на сайта в редовна експлоатация с цел отработване на процесите на администрация и поддържане на съдържанието на сайта;- Обучение на персонала на Възложителя за работа съгласно Техническата спецификация;-Отстраняване на всички възникнали проблеми на сайта, които не са породени от неправилна експлоатация в рамките на гаранционната поддръжка.Гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт, след въвеждане в експлоатация на сайта;-Предоставяне на специфична документация за инсталиране и/или техническа документация за…

  Референтен номер: 00311-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 100 000 BGN 18.02.2019 17:00

  Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Елхово и населените места на…

  В рамките на поръчката изпълнителят следва да организира и осъществява обслужване на съдовете за събиране на битови отпадъци и транспортиране на събраните отпадъци до Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с.Добрич, община Елхово. Събраните отпадъци от изпълнителя ще се транспортират за обезвреждане по определен от възложителя график и честота на извозване определяна ежегодно със заповед на кмета на община Елхово, съгласно чл.11, т.2 от Наредбата за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Елхово. В рамките на поръчката изпълнителя следва да не допуска задържането на смет в съдовете и гарантира спазването на санитарно-хигиенните условия, измива и…

  Референтен номер: 00660-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 930 000 BGN 18.02.2019 17:30

  „Доставка чрез покупка на специализирани мотометачни машини и товарни автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши:
  (1) По Обособена позиция №1 - Доставка чрез покупка на два броя нови, неупотребявани специализирани мотометачни машини със засмукващо устройство и параметри, посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 към документацията за участие. С машините ще се извършва почистване на алеи и пешеходни зони в Морска градина на град Варна.
  (2) По Обособена позиция №2 - Доставка чрез покупка на седем броя нови, неупотребявани товарни автомобили с обща маса мин. 7000 кг. и технически параметри, посочени в Техническата спецификация – Приложение №2 към документацията за участие. С товарните автомобили ще се извършва превоз на…

  Референтен номер: 00081-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки