351 - 355 от 953 поръчки

 • България 102 070 BGN 09.07.2019 17:30

  „Логистично осигуряване на 6 раб. срещи/конференции в гр. София, България между представители на НАП и приходните администрации на Румъния, Гърция…

  Услугата, предмет на поръчката обхваща изпълнението на следните дейности: организиране и провеждане на 6 работни срещи/конференции на експертно ниво между Национална агенция за приходите на РБългария и приходните администрации на Румъния, Гърция и Турция за засилване на сътрудничеството и разширяване на моделите за контрол в превенцията и разследването на нередности и измами, свързани с митнически режими 4200 и 4000, засягащи системата на собствени ресурси на ЕС, в т.ч.:
  • 2 работни срещи/конференции между НАП България и приходната администрация на Република Гърция;
  • 2 работни срещи/конференции между НАП България и приходната администрация на Република Румъния;
  • 2 работни срещи/конференции между НАП България и приходните…

  Референтен номер: 00530-2019-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 09.07.2019 17:00

  „Доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР“

  Предмет на обществената поръчка е доставка на хигиенни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за нуждите на БНР. Подробна информация за изпълнение на поръчката се съдържа в Раздел II. "Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчката" от документацията за участие.

  Референтен номер: 00349-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.07.2019 16:30

  Ремонт и поддръжка на климатични системи и инсталации в МЕР Горна Оряховица

  Ремонт и поддръжка на климатични системи и инсталации в МЕР Горна Оряховица.Срок за изпълнение 36 (тридесет и шест) месеца от влизане на договора в сила.

  Референтен номер: 01379-2019-0116
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Приморско 41 000 BGN 10.07.2019 15:45

  Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

  Доставка на помощни средства за кухненския блок.Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 1 /една/ година. Предлаганите от участниците хигиенни материали, препарати и други консумативи, наричани в документацията за краткост „стоки“ следва да отговарят напълно на изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1 „Техническа спецификация“ за съответната обособена позиция. Посочените в Приложение № 1 количества са ориентировъчни. Възложителят има право да променя посочените количества съобразно нуждите си. Възложителят няма задължение да възложи доставка на всички описани в спецификацията стоки.

  Референтен номер: 01224-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 250 000 BGN 09.07.2019 17:00

  Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ по пет…

  Обществената поръчка е с предмет "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ по пет обособени позиции":1. Обособена позиция 1 "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на БНТ София";2. Обособена позиция 2 "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Русе";3. Обособена позиция 3 "Техническо обслужване, поддържане и текущ ремонт на автомобилите с общо тегло до пет тона от автопарка на РТВЦ Варна";
  4. Обособена позиция 4 "Техническо обслужване, поддържане и…

  Референтен номер: 00388-2019-0016
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки