351 - 355 от 987 поръчки

 • България 5 400 BGN 26.03.2019 16:30

  Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци

  1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
  В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
  Ремонтът се извършва при необходимост.
  2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.

  Референтен номер: 02709-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 140 000 BGN 25.03.2019 17:00

  „Техн. помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за…

  Предметът на обществената поръчка е „Техническа помощ за управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” съфинансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Изпълнителят на Техн. помощ ще подпомага изпълнението и управлението на проекта, като своевременно консултира ЕУП посредством подготовкана доклади, писменни становища и консултации и извършване на дейности, като за целта осигурява изисканите съгласно настоящата поръчка експерти. Изпълнението на предмета на обществената поръчка включва следните дейности: 1.Подпомагане на ЕУП за контрол върху изпълнението на договори…

  Референтен номер: 1031-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 26.03.2019 17:00

  Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор на обект „ Инженеринг – проектиране, изпълнение на…

  Предмет на обществената поръчка: “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор на обект „ Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на улици в с. Колец, Община Минерални бани, Област Хасково“.
  В предмета на поръчката се предвижда упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улици в с. Колец, Община Минерални бани, Област Хасково“.Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи. Изпълнителят извършва надзор…

  Референтен номер: 00514-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 423 692 BGN 28.03.2019 16:00

  „Извършване на ремонтно-строителни дейности в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министерство на околната среда и водите“, с включени две…

  В обхвата на поръчката по двете обособени позиции се включват следните основни строително-ремонтни (СРР)/строително-монтажни (СМР) дейности:
  3.1) Вътрешни обработки;
  3.2) Мазилки;
  3.3) Бояджийски работи;
  3.4) Гипсокартонни преградни стени и обшивки;
  3.5) Керамични плочи;
  3.6) Гранитогрес;
  3.7) Част: Електро;
  3.8) Част ОВК;
  3.9) Част Водопровод и Канализация
  Обхватът на дейностите и изисквания към изпълнението на поръчката са съгласно Техническата спецификация – Приложение №1.

  Референтен номер: 00258-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 08.04.2019 16:30

  Доставка на резервни части и консумативи за ППС

  Доставка на резервни части и консумативи за ППС
  Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1 – Доставка на нови резервни части и консумативи за товарни МПС.
  Обособена позиция 2 – Доставка на нови резервни части и консумативи за леки и лекотоварни МПС.
  Обособена позиция 3 - Доставка на резервни части за самосвали Камаз
  Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. Участниците трябва да посочат на опаковката с офертата и на съдържащите се в нея пликове, за коя(кои) от обособените позиции се отнася(т).

  Референтен номер: 00435-2019-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки