356 - 360 от 712 поръчки

 • България 104 879 BGN 05.02.2019 16:00

  Извънгаранционен абонаментен сервиз и профилактика на медицинската апаратура, собственост на „СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по четири обособени…

  Дейностите по сервизното обслужване включват:
  1) Профилактика на технико-експлоатационните характеристики на медицинската апаратура. Профилактиката следва да се извършва периодично съгласно изискванията, установени от производителя на медицинската апаратура и не по-малко от изискания от възложителя брой необходими профилактики на медицинската апаратура годишно, посочен в техническите спецификации спецификации /Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4).
  2) Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на медицинската апаратура;
  3) Настройка и калибриране на медицинската апаратура, в съответствие с техническите изисквания на производителя й.
  Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка и не е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00743-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 400 BGN 04.02.2019 16:30

  Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци

  1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
  В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
  Ремонтът се извършва при необходимост.
  2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.

  Референтен номер: 02709-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 900 BGN 04.02.2019 16:30

  Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции

  1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
  В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
  Ремонтът се извършва при необходимост.
  2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.

  Референтен номер: 02709-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 167 BGN 08.02.2019 17:30

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на резервни части

  Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Враца, включително доставка и монтаж на резервни части включва: изготвяне на експертни оценки на компютърна и периферна техника, която е функционално негодна или неотговаряща на съвременните технически изисквания; извършване на хардуерна диагностика на компютърна система и отстраняване на технически повредени компоненти; подмяна на дефектирали компютърни модули; извършване на диагностика и ремонт на LCD/TFT монитори; почистване и профилактика на принтерна техника; ремонт на принтерна техника; извършване на хардуерна профилактика на компютърните конфигурации по заявка; при необходимост доставка и монтаж на резервни части и консумативи. Компютърната и периферна техника на РЗОК -Враца,…

  Референтен номер: 00207-2019-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 926 BGN 04.02.2019 16:30

  ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА…

  Настоящата процедура се организира от Възложителя в изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на УСБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.). Същите се реализират чрез предоставяне на ваучери за храна, като една от възможните и допустими форми за осигуряване на това обслужване в натура и различаващи го от паричните взаимоотношения между работодател и персонал. Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от…

  Референтен номер: 00546-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки