361 - 365 от 720 поръчки

 • България 255 833 BGN 04.02.2020 17:30

  "Доставка на компютърна и копирна техника"

  „Доставка на компютърна и копирна техника“, както следва:
  1.1.Об. поз. № 1-Настолни компютри, съгл. ТСА76.2666.17 и ТСА76.2777.17;
  1.2.Об. поз. № 2-Сървър за приложения, съгл. ТСС93.2721.17;
  1.3. Об. Поз. № 3-Копирна техника, съгл. ТСА76.3134.18;

  Референтен номер: 00164-2019-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 10.02.2020 17:00

  Избор надоставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежениеза нуждите на РЗОК-Кърджали

  УЧАСТНИКЪТ, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ СЛЕДВА:
  1. ДА ИЗГОТВИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ;
  2. ДА ПРОДАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ДОГОВОРЕНИТЕ И ИЗМЕРЕНИ РЕАЛНО ПОТРЕБЕНИ КОЛИЧЕСТВА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ ПО ОФЕРИРАНА ЦЕНА В МЯСТОТО НА ДОСТАВКА, СЪГЛАСНО ПТЕЕ, ПРАВИЛАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ /ПИКЕЕ/ И ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
  3. ДА ОСИГУРЯВА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И ДА ДОСТАВЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С КАЧЕСТВО И ПО РЕД, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА, ПТЕЕ И ПИКЕЕ;
  4. ДА ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ МОМЕНТА ПТЕЕ ТАКА, ЧЕ ДА ОСИГУРИ…

  Референтен номер: 207-2019-0151
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19 583 BGN 31.01.2020 17:00

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК-Разград

  1.Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.2 на Техническите изисквания и спецификации, приложение към настоящата документация, с възможни отклонения в положителна или отрицателна посока. Прогнозното количество електрическа енергия от 79 000 кWh не задължава Възложителя да го потреби. Възложителят си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като Изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката
  2.Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната…

  Референтен номер: 00207-2019-0152
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2020 16:00

  Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62)

  Доставка на резервни части за димни вентилатори и обдухващи апарати на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) по три обособени позиции:
  - I-ва обособена позиция: Доставка на резервни части за димни вентилатори тип ANN2805/1700В на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация - Приложение №1 от документацията;
  - II-ра обособена позиция: Доставка на резервни части за димни вентилатори тип SAF 40-25-1 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация - Приложение №2 от документацията;
  - III-та обособена позиция: Доставка на резервни части за обдухващи апарати тип WLB 90 на котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62), съгласно спецификация - Приложение №3 от документацията.

  Референтен номер: 00246-2019-0161
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.02.2020 16:00

  Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци

  Почистване на котлоагрегати тип ПК 38-4 и съоръженията в котелна зала от прах и отпадъци, съгласно технически условия на Възложителя – Приложение №1 към документацията за участие.

  Референтен номер: 00246-2019-0162
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки