371 - 375 от 990 поръчки

 • България 87 292 BGN 09.07.2019 17:00

  Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ„Дъга” в гр.Котел,ДГ"Детелина" в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ…

  Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Дъга” в гр.Котел, Детска градина "Детелина" в с.Кипилово, Домашен социален патронаж (ДСП) в гр.Котел и Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр.Котел за срок от 1 година по следните обособени позиции: 1.Периодични доставки на Мляко и млечни продукти; 2.Периодични доставки на Плодове и зеленчуци; 3.Периодични доставки на Различни пакетирани хранителни продукти; 4.Периодични доставки на Месо, месни продукти, риба и яйца и 5.Периодични доставки на консерви.
  Видовете, разфасовките и прогнозните количествата на хранителни продукти, включени в предмета на обособените позиции от поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя…

  Референтен номер: 00111-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 433 BGN 11.07.2019 16:30

  Ремонт и поддръжка на офис техника, включително и закупуване на резервни части за срок от 36 месеца за нуждите на…

  Ремонт и поддръжка на офис техника-принтери, мултифункционални устройства и ксерокс машини, както следва:Brother L2720W, HP 1320, CANON I-SENSYS MF4410, CANON MF3110, CANON 2900, CANON IR1133, BROTHER HL5250DN, CANON MF4730, HP P1005.
  Видовете дейности са подробно изброени в техническата спецификация, както и евентуалните резервни части предмет на подмяна. Цените се заплащат на база подадена оферта. В случай, че се извършват дейности извън ценовата оферта, услугите се заплащат в размер 90% от услугите на изпълнителя в сервиза, за което представя ценоразпис и 100% от стойността на закупената резервна част, за което представя фактура. Ремонта се извършва след съгласие или по сигнал на Възложителя…

  Референтен номер: 02709-2019-0070
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 500 BGN 09.07.2019 17:30

  Доставка на офис обзавеждане.

  Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка на офис обзавеждане за нуждите на ЦУ на НОИ и 15 (петнадесет) броя „работен стол с подлакътници“ за нуждите на ТП на НОИ - Смолян. Определения Изпълнител следва да извърши и монтаж на корпусната мебел от офис обзавеждането, в т.ч. и монтаж на металните шкафове. Офис обзавеждането е с минимални технически характеристики, описани в Приложение № 1 към Техническите спецификации.

  Референтен номер: 00145-2019-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 612 500 BGN 09.07.2019 17:30

  Строителство на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР.САМОКОВ, ОБЛ.СОФИЙСКА” по четири обособени позиции.

  Обособена позиция 1: “Основен ремонт на тротоари от вибропресовани бетонови блокчета на ул. ”Мано Филипов”, ул.”Захари Хаджигюров” в участъка от ул.”Митрополитска” до ул.”Цар Борис”, ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Отец Паисий до ул.” Манастирска”, ул.”Захари Зограф в участъка от ул.”Климент до ул.”Бяла поляна” и др”
  Обособена позиция 2: “Основен ремонт на тротоари от неформен камък на ул.”Димитър Талев” в участъка от ул.”Манастирска” до ул.”Цар Борис”, ул.”ул.”Захари Зограф” североизточно от „Митрополитската църква”, ул.” Княз Дондуков” до „Синегогата” и др.”
  Обособена позиция 3: “ Основен ремонт на асфалтови тротоари по ул."Ихтиманско шосе", ул."Рилска малина", ул.”Бяла поляна”, ул.”Николай Николаевич” в участъка от от ул.”Христо Максимов”…

  Референтен номер: 00580-2019-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 08.07.2019 17:00

  Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Георги Добрево”

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
  Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на водоснабдителната система на село Георги Добрево.
  Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация

  Референтен номер: 00604-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки