376 - 380 от 990 поръчки

 • България 602 719 BGN 08.07.2019 17:00

  „Ремонт на покрив на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – централна сграда и българо-японски културен център“

  Предмет на настоящата поръчка са строително-ремонти дейности, отразени в Техническата спецификация по ремонт на покрива на 18 СУ „Улиям Гладстон“ в централната сграда и на българо-японския културен център, както и изграждане на огнеустойчиви стени за обособяване на противопожарни сектори. Покривът на 18-то СОУ е с приблизителна площ от 3860 кв.м., а на българо-японския културен център - 270 кв.м.

  Референтен номер: 01255-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 640 800 BGN 10.07.2019 17:30

  „Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на…

  Предвижда се да се изградят следните две инсталации - инсталация за компостиране и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините Дупница, Бобов дол и Сапарева баня. В изпълнение на поръчката трябва да се разработи работен проект. Изпълнението на СМР по настоящата поръчка трябва да се извърши в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ, одобрения работен проект за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. В предметът на поръчката се включва упражняването на авторски надзор от проектанта по всички части по време на строителството…

  Референтен номер: 00418-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Приморско 199 900 BGN 09.07.2019 15:45

  Доставка на хигиенни материали, помощни средства, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

  Поръчката включва четиринадесет обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 - Доставка на хигиенни санитарни материали и помощни хигиенни средства;
  Обособена позиция № 2 - Доставка на сапун;
  Обособена позиция № 3 - Доставка на перилни и почистващи препарати, и обезмасляващи вещества;
  Обособена позиция № 4 - Доставка на полиетиленови изделия;
  Обособена позиция № 5 - Доставка на кофи;
  Обособена позиция № 6 - Доставка на хигиенни и санитарни препарати за басейн;
  Обособена позиция № 7 - Доставка на помощни хигиенни средства;
  Обособена позиция № 8 - Доставка на дозатори за хигиенни средства и ароматизатори;
  Обособена позиция № 9 - Доставка на дезинфектанти за ръце;
  Обособена позиция № 10 - Доставка…

  Референтен номер: 01224-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 51 600 BGN 08.07.2019 17:00

  Упражняване на СН при изпъл. на СМР: Изпъл. на инженеринг – проект., АН и строит. на обект „Реконст. на улици…

  В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите:
  1. Оценка за съответствие на инвестиционните проекти.
  Оценката за съответствие на инвестиционните проекти следва да се извърши като комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 и ал. 3 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ
  2. Дейност по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т .1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от ЗУТ.
  Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително-монтажни работи, свързани с изпълнение…

  Референтен номер: 00604-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 275 000 BGN 09.07.2019 17:00

  "Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на Общинско предприятие "БКРД", гр. Карнобат"

  Предмет на поръчката са периодични доставки на асфалтобетонова смес за износващ пласт, гореща, по предварителни заявки за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности” – гр. Карнобат. Количеството на доставеният асфалтобетон е 2 750 (две хиляди седемстотин и петдесет) тона. Възложителят ще усвоява количествата според нуждите си, а Изпълнителят приема че няма да има претенции, в случай че количествата не бъдат заявени изцяло.

  Референтен номер: 00190-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки