381 - 385 от 987 поръчки

 • България 7 200 BGN 08.04.2019 17:30

  „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени…

  Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информация и комуникация по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна по обособени позиции
  Обособена позиция №1: „Услуги по изработване и доставка на печатни информационни и промоционални материали включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП по проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и
  Обособена позиция № 2: „Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и изработка на билбордове, информационни табели и рекламни…

  Референтен номер: 00081-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 000 BGN 05.04.2019 17:00

  “Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения…

  Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС”, за срок от 24 месеца”.Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали и рекламни материали за нуждите на ЦУ на ЮИДП ДП, гр. Сливен и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС”, за срок от 24 месеца, запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. Възложителят представя своите изисквания за продуктите в отделна ТС за всяка от обособените позиции - неразделна част от документацията. В срока на договора ще бъдат заявявани количества от съответните артикули по посочени видове,…

  Референтен номер: 02716-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 400 000 BGN 03.04.2019 15:00

  Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12…

  Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни количества , след периодични заявки. Количествата са посочени в технисеското предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителя не са ангажира със закупуване на цялото количество, възложителя може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

  Референтен номер: 00959-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 800 000 BGN 04.04.2019 17:30

  „Извършване на услуги по сключване на застраховка „Имущество“ за нуждите на Община Варна по обособени позиции“

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши сключване на застраховки Имущество срещу пълна загуба или частична щета на светофарни уредби,преградни и разделителни платна,панели и парапети,предпазни и разделителни мантинели,паркинг автомати,автоматична паркинг система,стьлбове за улично осветление,осветителни тела,кутии за улично осветление,кабелни линии,ел.табла и комутационни апаратури за улично осветление,ефектно осветление,ограничители,предпазни колчета,указателни табели с имена на улиците и стълбове за поставянето им,пътни и указателни знаци,дъждоприемни решетки,паркинг автомати,автоматична паркинг система,инфраструктурните обекти и детските,спортни и фитнес площадки за игра на открито.Застраховките ще се сключват за срок от 12 мес. и ще бъдат подновявани на всеки 12 мес.Броят и местоположението на съоръженията,инфраструктурните обекти и детските,спортни и фитнес…

  Референтен номер: 00081-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 749 982 BGN 03.04.2019 17:00

  Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом

  Строително монтажни работи предмет на поръчката ще се изпълняват по отношение на обект: Укрепване на периодично активно свлачище с идентификационен № MON 24,44238,92,01 и съставните му периодично активни свлачища с № MON 24,44238,92,01,01 и № MON 24,44238,92,01,02 регистрирани в кв. Боруна – гр. Лом.

  Референтен номер: 00116-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки