381 - 385 от 828 поръчки

 • гр. Сливница 295 987 BGN 11.06.2020 17:00

  Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница

  Ще се изгради стандартен тренировъчен басейн с широчина 10 м (пет коридора ) и дължина 16,66м (6 дължини са 100 м ) . В басейна ще могат да тренират до 30 души . Съблекалните са проектирани да осигурят бързо преобличане на до 14 жени и още толкова мъже едновременно, което ще осигури безпрепятствена смяна на трениращата група.
  На кота ± 0,00м. - първи етаж са решени входно „фоайе“ , достъпна „тоалетна“, „съблекалня мъже“ и „съблекалня жени“ (всяка с 5 душа 28 гардеробчета и две тоалетни) ,, „Зала басейн“ с изходи към двора където е предвидено място за игрище за плажен волейбол…

  Референтен номер: 0846-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 417 BGN 11.06.2020 16:00

  „Избор на доставчик на детски съоръжения, оборудване и монтаж за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и…

  Целта на поръчката е да бъде извършена доставка на детски съоръжения за децата от яслена група и над 3 години, парково оборудване, както и монтаж (където е приложимо), във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ "Вяра, Надежда и Любов" с. Горна Малина, община Горна Малина", съгласно приложена количествена сметка с технически спецификации.

  Референтен номер: 00747-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 16.06.2020 17:00

  Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации в ТП на НОИ - Сливен

  Предметът на обществената поръчка включва абонаментна поддръжка на климатици и климатични инсталации, ведно с осигуряване на резервни части и консумативи за тях. Климатиците са собственост на възложителя, с изключение на тези находящи се в архивохранилището ни, които се ползват от ТП на НОИ - Сливен. Видът, модела и местонахождението на всяко от устройствата, предмет на обществената поръчка, са подробно описани в Списъка на наличната климатична техника по вид, модел и местонахождение, част от Техническите спицификации. В последните детайлно са описани и дейностите, включени в абонаментната поддръжка на климатичната техника, както и условията, при които ще бъдат осигурявани резервни части и…

  Референтен номер: 00145-2020-0019
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 200 BGN 12.06.2020 17:00

  „Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и други за нуждите на ТП „ДГС Ардино“…

  Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, торове и подобрители за почва за нуждите на ТП „ДГС Ардино“.
  Избраният за изпълнител ще извършва периодична доставка на препарати за растителна защита, торове и подобрители за почва за нуждите на ТП „ДГС Ардино“.
  Описание на стоките по вид и количество се съдържа в Техническата спецификация - Приложения № 2 от съответстващата на обществената поръчка документация. Доставките ще се извършват франко в административната сграда на ТП „ДГС Ардино“.
  Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс, нито за усвояване на включените в Техническата спецификация торове, препарати подобрители за почва и др. Включените в…

  Референтен номер: 02718-2020-0094
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.06.2020 17:00

  „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени…

  Периодични доставки на регулираща, спирателна и присъединителна арматура по четири обособени позиции:
  Обособена позиция № 1: „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за чугунени, стоманени и азбестоциментови тръби и пожарни хидранти ”
  Обособена позиция № 2: „Доставка на спирателна и присъединителна арматура за РЕ тръби”
  Обособена позиция № 3: „Доставка на компенсатори”
  Обособена позиция № 4: „Доставка на чугунени фасонни части”. Възложителят не може да се ангажира с точни количества, поради аварийния характер на дейността си. Конкретните потребности ще бъдат обективирани в периодични писмени заявки, според необходимостите на възложителя за срока на договорите по обособените позиции.

  Референтен номер: 00550-2020-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки