381 - 385 от 712 поръчки

 • България 15.02.2019 17:00

  Осигуряване на лицензи и специализирани мрежови устройства за мрежова сигурност и филтриране на съдържание

  Поръчката е за:
  - Удължаване срока на действие на съществуващи лицензи за Cisco WSA S680 - 1500 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години.
  - Закупуване на допълнителни лицензи за Cisco WSA S680 -300 бр. лицензи WSA Premium Software Bundle, за срок от 5 години.
  - Осигуряване софтуерна и лицензионна поддръжка на WSA и WSAV
  1.Осигуряване на поддръжка на лицензите, посочени погоре за срок от 5 години.
  2.Осигуряване на последната актуална версия на софтуера и операционната система на Cisco WSA S680 за срока на ползване на лицензите.
  3.Доставка на 1бр. Cisco Web Security Virtual Appliance (WSAV) със софтуерна осигуровка за срока на…

  Референтен номер: 01379-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.02.2019 17:00

  „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позици

  „Избор на изпълнители на финансови услуги за „Летище София“ ЕАД по обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Услуги по платежни операции по/от платежни сметки, услуги свързани с теглене и внасяне на пари в наличност, издаване и получаване на банкови гаранции и др., чрез разплащателни сметки”;
  Обособена позиция № 2 „Услуги по получаване на плащания чрез банкови карти в полза на Летище София“ ЕАД чрез разплащателни сметки“.Всеки участник може да подава оферта само за една или за всички обособени позиции.

  Референтен номер: 00533-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 587 085 BGN 13.02.2019 17:00

  Доставка на хран. продукти за обектите на Соц.патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, гр.Китен, с.Я. поляна, ДВФУ…

  Предмет на настоящата поръчката е доставката чрез покупка на хран.продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с. Ясна поляна, ДВФУ с. Ясна поляна, ДГ с. Веселие и ДГ с. Ново Паничарево по 12(дванадесет) броя обособени позиции. Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени позиции са прогнозни за срока на договора, като възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на нови артикули, както и да откаже доставка на артикули,включени в приложението към ценовото предложение, в случай на промяна…

  Референтен номер: 00872-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 851 273 BGN 18.02.2019 16:00

  Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД

  Предметът на поръчката обхваща доставка на медицински импланти и инструментариум с прогнозно количество, съгласно Техническата спецификация от документацията за участие. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост.

  Референтен номер: 00733-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 371 765 BGN 14.02.2019 17:00

  „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група…

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона - Русе” ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
  Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от Възложителя като краен клиент услуги: "достъп…

  Референтен номер: 01104-2019-0001
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки