396 - 400 от 991 поръчки

 • гр. Свиленград 266 667 BGN 29.11.2019 17:30

  „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и…

  В предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:
  1.Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение технически проект за обект: „Улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград”.
  2.Изпълнение на СМР на обект: „Улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград”.
  3.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград”.

  Референтен номер: 00040-2019-0054
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 26.11.2019 17:30

  „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ, СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО – ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН…

  Подробно описание на техническите параметри и изисквания се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.
  Зимното поддържане на пътищата представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряване проходимостта на пътищата при зимни условия и премахване или ограничаване неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение на пътни превозни средства. Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане.
  Зимното поддържане се изразява в: събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и разпръскване на материали за стопяване на снега и леда.

  Референтен номер: 00420-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.11.2019 16:00

  Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за технически системи за сигурност

  Доставка на комуникационно и компютърно оборудване за технически системи за сигурност. Естеството и количествата са подробно описани в Технически спецификации №№ 19.БиК.ТЗ.95. и 19.БиК.ТЗ.109.

  Референтен номер: 00353-2019-0124
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Свиленград 104 167 BGN 29.11.2019 17:30

  „Инженеринг на улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград (част ВиК)”

  В предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности:
  1. Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение технически проект за обект: „Инженеринг на улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград (част ВиК)” – изготвяне на проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа;
  2. Изпълнение на СМР на обект: „Инженеринг на улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград (част ВиК)” – строителство за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа;
  3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на…

  Референтен номер: 00040-2019-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 881 BGN 27.11.2019 17:00

  "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София, запазена па реда на чл. 12, ал.…

  Предметът на поръчката е: "Доставка на изделия и артикули за почистване за нуждите на ТУ - София, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” за звената: ТУ - София Централно управление (ЦУ), Факултет и колеж Сливен към ТУ - София, Филиал Пловдив към ТУ - София, Колеж по енергетика и електроника (КЕЕ) към ТУ - София, ТУЕС - Младост към ТУ - София, НПГ по КТС ПРАВЕЦ, НИС към ТУ - София, Малко предприятие „Електрофизически техники и технологии за обработка на метали по химичен път (МП ЕФТТОМ ХИМ), Студентски общежития и столове (СОС) към ТУ - София,…

  Референтен номер: 00193-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки