401 - 405 от 1164 поръчки

 • България 750 000 BGN 12.08.2019 17:30

  „Осигуряване проводимост на водата при висока вълна на разстояние до 500 м след язовирните стени и поддържане на язовирните стени…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с осигуряване на проводимост на водата при висока вълна на разстояние до 500 м след язовирните стени и поддържане на язовирните стени и хидротехническите съоръжения към тях.
  Посочените дейности се извършват за следните язовири:
  1.Язовир „Мрамор“ в землището на с.Мрамор, район “Връбница“
  2.Язовир „Мърчаево“ в землището на с.Мърчаево, район „Витоша“
  3.Язовир „Суходол 2“, кв. Суходол, район „Овча купел“
  4.Язовир „Убреща-1“ в землището на с.Яна, район „Кремиковци
  5.Язовир „Убреща-2“ в землището на с.Яна, район „Кремиковци
  6. Язовир „Братинска“, район „Кремиковци
  7.Язовир „Бистрица“, район „Панчарево“.

  Референтен номер: 00087-2019-0073
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 433 BGN 01.08.2019 17:00

  Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по дванадесет обособени позиции,като позиции с номера единадесет и дванадесет се…

  Ще бъдат изпълнени ремонти за възстановяване функциите на кметства, клубове, здравна служба,храмове, водоизточници, детска градина. Ще бъдат изпълнявани СМР за полагане на подови настилки, подмяна на дограма и измазване, боядисване на всякакъв тип повърхности,ремонт на водоизточници.

  Референтен номер: 00110-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 089 026 BGN 05.08.2019 17:00

  Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект "Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура" по две…

  „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект "Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура" по две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция №1 - Рехабилитация на улица "Лясков дял“, гр. Трявна;
  Обособена позиция №2 - Реконструкция на улица "Украйна" в гр. Трявна от о.т. 551 до тангентата с Републикански път III-552.
  Предвижда се да бъде извършена рехабилитация на участък с дължина 908,80 метра от улица "Лясков дял" в град Трявна, както и реконструкция на ул. Украйна в град Трявна в участък с дължина 790 метра от осова точка 551 до тангентата с Републикански път III-552.

  Референтен номер: 01042-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 333 BGN 31.07.2019 17:30

  „Закупуване на 1 брой употребяван лек автомобил, с брой места 4+1 за нуждите на ОП „Спорт и отдих“

  Предмет на обществената поръчка е закупуването на 1 брой употребяван лек автомобил за обслужване на нуждите на ОП „Спорт и отдих“.

  Референтен номер: 00211-2019-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 30.07.2019 17:00

  Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект "С грижа за хората" договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040

  Доставка на фабрично нов лек автомобил за нуждите на проект "С грижа за хората" договор № BG05M9OP001-2.040-0067-C01 по процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“
  Минималните технически параметри на които трябва да отговаря предложеният от участниците лек автомобил са подробно разписани в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00127-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки