401 - 405 от 1222 поръчки

 • България 488 358 BGN 21.11.2019 16:30

  "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.

  Референтен номер: 00848-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 180 000 BGN 21.11.2019 16:45

  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на ДП “КАБИЮК” гр. Шумен за…

  Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за Обекти собственост на ДП„КАБИЮК“ Шумен, намиращи се на територията на с. Коньовец и гр. Шумен. Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови графици, както и отговорност по балансиране на следните обекти: ф-л Централа; ф.Депо; ф-л Малка Мера; ф-л Хиподрум и ф-л Гора. Прогнозното количество за периода от дванадесет месеца е в размер на 1 200 Mv/ч Върху така определената цена се начисляват допълнително и се…

  Референтен номер: 00518-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 49 200 BGN 20.11.2019 17:00

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24…

  ДОСТАВКА НА НЕТНИ КОЛИЧЕСТВА АКТИВНА ЕНЕРГИЯ /ВИСОКО/СРЕДНО/НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ/ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДЛС ГРАМАТИКОВО

  Референтен номер: 02716-2019-0135
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 800 BGN 20.11.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за ТП на НОИ - Търговище, включени в списъка по чл.12, ал.1,…

  Възлагането на настоящата обществена поръчка има за цел осигуряването на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ – Търговище чрез извършване на периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса. Доставката на канцеларските материали ще се извършва по видове и количества. Количествата са прогнозни за срока на договора и Възложителят не се ангажира с точно изчисление за разхода на различните видове материали и принадлежности за офиса, както и за усвояването им.
  Предметът на поръчката е включен в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС №591/18.07.2016г. и е…

  Референтен номер: 00145-2019-0161
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Нови пазар 89 204 BGN 06.11.2019 17:00

  Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла, Млечна кухня, ДГ с. Избул, ДГ с. Мировци, и…

  Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла, Млечна кухня, ДГ с. Избул, ДГ с. Мировци, и Домашен социален патронаж по шест обособени позиции:
  №1 Месо и месни продукти, риба
  №2 Мляко и млечни продукти,
  №3 Пресни плодове и зеленчуци,
  №4 Консерви, замразени и други хранителни продукти,
  №5 Пакетирани стоки и подправки,
  №6 Хляб

  Референтен номер: 00450-2019-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки