401 - 405 от 828 поръчки

 • България 1 591 001 BGN 22.06.2020 16:30

  „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска…

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология" в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД . Предметът на обществената поръчка включва доставка нареактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология, описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия и консумативи от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите…

  Референтен номер: 5947-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 841 760 BGN 23.06.2020 16:30

  „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“

  Предметът на обществената поръчка е „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“. Предметът на обществената поръчка включва медицински изделия описани в Техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за медицински изделия от Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

  Референтен номер: 5947-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 91 660 BGN 26.06.2020 17:30

  Поддръжка, техническо обслужване и ремонт на леките автомобили и товарни автомобили до 3,5 тона на Община Шумен и всички общински…

  Целта на обществената поръчка е избор на изпълнители, които да извършват услугите по поддръжката, техническо обслужване и ремонт на леките автомобили и товарни автомобили до 3,5 тона на Община Шумен и всички общински предприятия и структури на общината. Услугите, предмет на обществената поръчка, включват:
  Техническо обслужване на леки автомобили и товарни автомобили до 3,5 тона
  Текущ ремонт на леки автомобили и товарни автомобили до 3,5 тона
  Технически прегледи на леки автомобили и товарни автомобили до 3,5 тона
  Диагностика и компютърна диагностика на основните възли и системи на леките автомобили и товарните автомобили до 3,5 тона
  Доставка, демонтаж и монтаж на резервни части, доставка и подмяна…

  Референтен номер: 00138-2020-0011
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 10.06.2020 17:00

  „Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград” в три обособени позиции:

  „Доставка на инертни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград” в три обособени позиции.
  Обект на поръчката е доставка – съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл. 20, ал. 1, т.3, б. б) от ЗОП, ще се възложи, чрез публично съсрезание по реда на ЗОП и ППЗОП, с условия на участие и изисквания към изпълнението подробно описани като характеристики в документацията за участие.
  Предметът на всяка от обособените позиции от процедурата предвижда доставка на конкретни видове инертни материали - пясък и инертни материали (фракция), необходими за обезпечаване експлоатационната дейност на „Водоснабдяване…

  Референтен номер: 00220-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 692 435 BGN 10.06.2020 16:00

  „Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с.…

  Настоящият проект е разработен по задание на Възложителя. Проектът обхваща ремонт на сградата на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” намираща се в с. Горна Малина, на ул. 24 № 7, УПИ X, и дворното пространство, изграждане на нови площадки за игра за деца от различни възрастови групи.

  Референтен номер: 00747-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки