406 - 410 от 999 поръчки

 • България 46 580 BGN 18.09.2019 16:30

  Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност…

  Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Проект № 1 ОУП на тема: Безопасност на детските храни и здравословно хранене на подрастващите - анализ на проблемите и наличните рискове в Старозагорска област. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Ротационен вакуум изпарител“; - обособена позиция № 2 „Центрофуга за големи обеми“; - обособена позиция № 3 „Ламинарен микробиологичен бокс 90 см“; - обособена позиция № 4 „Ламинарен микробиологичен бокс 120 см“; - обособена позиция № 5 „Суха термостатна камера (инкубатор)“; - обособена позиция № 6 „Вертикален бокс 50 литра“;…

  Референтен номер: 00373-2019-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 370 000 BGN 16.09.2019 16:30

  ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД

  Избор на оператор за отпечатване, опаковане и доставка на ваучери за храна за нуждите на УМБАЛ Света Екатерина ЕАД съгласно изискванията на Възложителя, посочени в докуентацията и техническата спецификация.Целта на настоящата обществена поръчка е осигуряване на ваучери за храна на служителите в УМБАЛ Св.Екатерина ЕАД на основание чл. 209 от ЗКПО и чл. 13, ал. 1 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, изд. от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите…

  Референтен номер: 00010-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 43 032 BGN 18.09.2019 17:30

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на FTIR Инфрачервен спектрометър“

  Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на FTIR инфрачервен спектрометър.
  Предлаганата апаратура трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.

  Референтен номер: 00819-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 500 BGN 10.09.2019 17:00

  СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДНА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ И КЛИМАТИЦИ В РАБОТНИ И СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЗОК- ЛОВЕЧ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И…

  Следгаранционното сервизно обслужване на 20 броя климатиците в работни и сървърни помещения в РЗОК Ловеч, включително профилактика, настройки и подмяна на резервни части и консумативи; констатация и отстраняване на възникнали повреди; измерване на параметрите на въздуха – температура и напор; контрол на хладилни кръгове; почистване на филтрите; контрол на ел. захранването; контрол превключване на режимите на работа – лято/зима; проверка за течове и въздух в системата; дозареждане с фреон. Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние. Всички операции, свързани с обслужването трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за…

  Референтен номер: 207-2019-0065
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 121 142 BGN 04.09.2019 17:00

  Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна…

  Проектът предвижда реконструкция на част от улична водопроводна мрежа на с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив, общ. Чупрене, обл. Видин, с обща дължина 19,9 км., което представлява около 77% от вътрешната водопроводна мрежа на четирите села. При изпълнение на проекта ще бъде извършена подмяна на съществуващите азбестоциментови водопроводи с полиетиленови тръби с висока плътност, подмяна на съществуващите сградни отклонения, подмяна на всички съществуващи спирателни кранове и монтаж на нови спирателни кранове и надземни пожарни хидранти, възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

  Референтен номер: 01564-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки