411 - 415 от 935 поръчки

 • България 09.01.2019 17:00

  Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ за обект "Реконструкция на ВЛ 110 kV "Странджа"

  Настоящата поръчка включва: изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнение строително-монтажни работи и изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за строеж: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Странджа“.

  Референтен номер: 01379-2018-0211
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 45 000 BGN 07.01.2019 16:00

  „След гаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и…

  „След гаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, включително доставка на резервни части и консумативи за МПС" за срок от 24 месеца по обособени позиции:
  Обособена позиция №1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване на МПС, профилактика, диагностика и ремонт на МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Арамлиец”;
  Обособена позиция №2 - „Доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДЛС Арамлиец”;
  Към момента ТП разполага с 7 броя МПС.

  Референтен номер: 02724-2018-0112
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.12.2018 17:30

  „Доставка на санитарни материали и препарати за нуждите на НЕК ЕАД в две обособени позиции:

  Доставка на санитарни материали и препарати по видове и количства съгласно Техническата спецификация на възложителя и приложенията към нея.

  Референтен номер: 00026-2018-0070
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 666 BGN 03.01.2019 17:30

  „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”

  „Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”.

  Референтен номер: 00515-2018-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.12.2018 17:30

  Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД.

  "Доставка на външна дискова система с възможности за виртуализация на дискови масиви за нуждите на Централно управление на НЕК ЕАД"
  Целта на настоящата поръчка е доставката на външна дискова система, монтаж и оживяване на системата и миграция на данните от съществуващото оборудване, както и трансфер на знания за управление и експлоатация към екипа на Възложителя.

  Референтен номер: 00026-2018-0071
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки