411 - 415 от 990 поръчки

 • гр. Плевен 310 000 BGN 19.07.2019 16:00

  ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР “ИВАН РАДОЕВ” – ПЛЕВЕН”.

  Избор на изпълнител за доставка чрез покупка на 4 (четири) броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – Плевен”.

  Референтен номер: 5732-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.07.2019 16:30

  “Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на…

  Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив, за срок от 3 (три) години след сключване на договор с избрания Изпълнител. Всяка доставка да се извършва в срок от 3 (три) работни дни след подаване на заявка от Възложителя, франко складова база в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Възложителят ще закупува стоките, предмет на настоящата поръчка, в зависимост от своите нужди и потребности, като това обстоятелство се отнася и за извършването на услугите. Посочените в Техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни и…

  Референтен номер: 00197-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 443 137 BGN 17.07.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит…

  Предмет за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: „Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ „Неофит Рилски““ по четиридесет и седем обособени позиции в съответствие с обектите и прогнозните количества и стойности посочени в обявлението и документацията.

  Референтен номер: 00285-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 22.07.2019 16:30

  „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин“

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на дигитален графичен рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД град Видин.
  Предметът и обемът на обществената поръчка включва:
  - изготвяне на техническо задание, включващо заснемане, ОВК, електро инсталации;
  - изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Национален център по радиобиология и радиационна защита и Агенция по ядрено регулиране;
  - доставка, монтаж, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация на един брой дигитален графичен рентгенов апарат;
  - обучение на място на служителите на Възложителя за работа с един брой дигитален графичен рентгенов апарат;
  - гаранционен сервиз и поддръжка…

  Референтен номер: 00425-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17.07.2019 18:00

  Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение…

  Настоящата поръчка предвижда да се доставят чрез закупуване, нови, неупотребявани специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии средно и ниско напрежение, еднофазно изпълнение за нуждите на Електроразпределение Север АД

  Референтен номер: 00609-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки