416 - 420 от 1087 поръчки

 • България 208 333 BGN 07.09.2018 17:00

  „Инженеринг-проектиране и авторски надзор и ремонт на сградите на част от кметствата по села, на територията на община Гърмен по…

  В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда , проектиране и основен ремонт на обект: „Основен ремонт на кметствата в селата Дъбница, Огняново, Д. Дряново и Рибново” както и „Ремонт на кметствата в селата Дебрен, Балдево, Ореше, Горно Дряново, Ковачевица и Скребатно ”.
  Предметът на поръчката е подробно описан в техническите спецификации, които са неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00656-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 139 800 BGN 05.09.2018 17:00

  Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. Козлодуй

  Настоящата обществена поръчка има за цел да се реконструира дворното пространство на ДГ „МИР” в гр. Козлодуй чрез изграждане на 8 броя детски площадки с обща площ 1343 м2, както и тяхното оборудване с подходящи уреди и настилки. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00307-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 158 480 BGN 07.09.2018 16:00

  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.ПЛОВДИВ“

  Настоящата обществена поръчка е разделена на шест обособени позиции с предмет доставка: 71 броя настолни компютри; 11 броя преносими компютри; 73 броя монитори; 16 броя мултифункционални устройства; 11 броя проектори; 11 броя оборудване за локални мрежи /комутатор/. Техническите характеристики на отделните видове техника са посочени в Техническа спецификация - Приложение № 1 към документацията.

  Референтен номер: 00858-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.08.2018 17:30

  “Ремонт на полюсите на ротора на ХГ-1 за ВЕЦ “Мала Църква”

  Ремонт на полюсите на ротора на ХГ-1 за ВЕЦ “Мала Църква.

  Референтен номер: 00026-2018-0048
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26 394 BGN 10.09.2018 17:00

  Изп. на ремонтни дейности в помещ. на новосъздад. соц. предприятие” въз основа на одобрено за фин. проектно предлож. BG05M9OP001-2.010-0321 „Соц.…

  Изпълнение на ремонтни дейности в помещенията на новосъздаденото социално предприятие” въз основа на одобрено за финансиране проектно предложение BG05M9OP001-2.010-0321 „Социално предприемачество за социална интеграция в община Нови пазар”, процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР/ СРР в масивна двуетажна сграда с идентификатор 52009.504.3.10 по КК на гр. Нови пазар, общинска собственост, която ще бъде използвана като производствена база и офиси за управление и администриране на новосъздаденото социално предприятие, в това число: изп. на строително-ремонтни работи, вкл. доставка на суровини и материали, механизация, работна…

  Референтен номер: 00450-2018-0035
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки