416 - 420 от 1181 поръчки

 • България 18.06.2018 16:30

  Ретрофит на КРУ 20 kV в п/ст Пълдин

  Ретрофит на 43 броя КРУ 20 kV в п/ст Пълдин-обект втора категория, съгл.чл.137, ал.1, т.2 от ЗУТ, включващ:
  Проектир., д-ка и м-ж на: вакуум.прекъсв.-31 бр.; ТТ-90 бр.;НТ-108;ВО - 90 бр.; ЦРЗ-31 бр.; проходни ръкави, токовод. ч-ти и контак.челюсти; разедин.Ср.Н-2 к-та; високоволт.предп.Ср.Н с основа-18 к-та; прох. изолат.-12 бр.; подпорни изолат.-340 бр.; рем. втор.комут. в отсек НН и комутац.отсек; обучение на място за работа с новомонтир.ЦРЗ.

  Референтен номер: 01379-2018-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 155 778 BGN 05.06.2018 14:00

  “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции”

  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница гр. Бяла - по 6 (шест) обособени позиции”.

  Референтен номер: 00654-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 98 333 BGN 12.06.2018 16:30

  „Частичен ремонт на сгради - общежитие и кухненски блок към ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“ по обособени…

  „Частичен ремонт на сгради - общежитие и кухненски блок към ЦСПП по ПБЗН – гр. Варна при АМВР“ по обособени позиции:
  -Обособена позиция № 1 „Демонтаж стара дограма, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма“;
  -Обособена позиция № 2 „Частичен демонтаж, доставка и монтаж на водопроводни и канализационни тръби на сграда общежитие“;
  -Обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на ламинат на част от стаите в сграда общежитие“;
  -Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на щори на сгради общежитие и кухненски блок“;
  -Обособена позиция № 5 „Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела, ел. ключове и ел. контакти в сграда общежитие“;
  -Обособена позиция № 6…

  Референтен номер: 00563-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13.06.2018 16:30

  Изграждане на водопровод по ул.„Суходолска“ в участъка от ул. „Банско“ до ул. „Западна“, кв. „Факултета“, СО – район „Красна поляна“

  Изграждане на водопровод по ул.„Суходолска“ в участъка от ул. „Банско“ до ул. „Западна“, кв. „Факултета“, СО – район „Красна поляна“.Обхватът на строително - монтажните работите включва, но не се ограничава до:
  -земни работи – изкопаване и обратно засипване съгласно изискванията на работния проект и/или конкретните указания на Възложителя, отразени в КСС към възлагането;
  -монтаж по траншеен способ или безизкопна технология на водопроводни тръбопроводи и съоръжения и нови сградни водопроводни отклонения и/или пресвързване на съществуващи такива, с технически спецификации и характеристики на строителните продукти – вид, диаметри, наклони, дължини и др., съгласно посоченият в Работният проект
  -бетонни, кофражи, армировъчни работи и съоръжения - изграждане…

  Референтен номер: 00435-2018-0039
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 38 208 BGN 13.06.2018 17:00

  «Изпълнение на СМР на обект: «Основен ремонт на зала «Форум» - Община Летница»

  Предметът на обществената поръчка е изпълнение на СМР на обект: «Основен ремонт на зала «Форум» - Община Летница».
  В рамките на обществената поръчка следва да бъдат извършени необходимите строителни и монтажни работи по зала „Форум“ и прилежащите й обслужващи помещения.
  За обекта е издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Летница след разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на инвестиционния проект от гл.архитект на Община Летница.
  Строежът е Четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква «д» от Закона за устройство на територията (ЗУТ); чл. 9 от Наредба № 1 за номенклатурите на видовете строежи.

  Референтен номер: 00823-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки