416 - 420 от 752 поръчки

 • България 18.02.2019 16:00

  Доставка на калодка вагонна тип P10-320

  Доставка чрез покупка на калодка вагонна тип Р10-320, съгласно изисквания и условия, посочени в техническа спецификация към документацията за участие. Количество: 7 500 броя.

  Референтен номер: 00265-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 378 000 BGN 14.02.2019 17:00

  Доставка на специализирани столове за ръководители на полети

  1. Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на 90 (деветдесет) броя специализирани столове за ръководители на полети, предназначени за употреба 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, отговарящи на Техническите спецификации, посочени в Приложение № 1 към документацията.
  2. Осигуряване на гаранционна поддръжка на столовете.

  Референтен номер: 00222-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 373 640 BGN 18.02.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея във…

  „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”

  Референтен номер: 00109-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 138 536 BGN 14.02.2019 17:30

  „Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия”

  Доставка на лазерен 3D скенер за заснемане на местопроизшествия:
  1. Лазерен 3D скенер-1 брой,включващ:
  1.1. регулируема тринога-1 брой
  1.2. DSLR камера,еквивалент или по-добра-1 брой
  1.3. таблет,еквивалентно или по-добро мобилно устройство-1 брой
  1.4. лаптоп, еквивалент или по-добър-1 брой
  1.5. настолен компютър, еквивалент или по-добър-1 брой
  1.6. светодиоден (LED) фенер или еквивалент-1 брой
  1.7. обучение за работа с доставеното техническо оборудване–8 служители
  1.8. софтуер/и (съгл. т.1.23 от Техническата спецификация)
  1.9. ъпдейт на всички софтуерни продукти до последната версия за срока на гаранцията, съвместими с устройствата
  1.10. софтуер/и (съгл. т.1.22 от Техническата спецификация)
  1.11. ръководство за работа със системата
  1.12. транспортни кутии за всички устройства и аксесоари
  1.13. всички необходими кабели
  1.14. гаранционното обслужване на техническото оборудване.

  Референтен номер: 00752-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 842 000 BGN 15.02.2019 16:30

  „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология…

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
  Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр.Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки, съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата документация за обществена поръчка.
  Пълно описание на предмета на поръчката е подробно преставен в Раздел II.Техническа спецификация, част от докуметацията и в обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата…

  Референтен номер: 00425-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки