416 - 420 от 1118 поръчки

 • гр. София 69 000 лв. 23.10.2018 16:30

  “Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели“

  “Извършване на образна диагностика: „ЯМР-определяне на Т2*-индекс за сърдечна мускулатура, чернодробен паренхим, панкреас, левокамерни и деснокамерни показатели“

  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Разград 7 483 лв. 22.10.2018 17:30

  Доставка и монтаж на мебели

  Доставка и монтаж на мебели

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 15.11.2018 16:30

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на РЗОК…

  Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/.
  По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ.
  Участникът, избран за изпълнител следва да предложи комбиниран Договор за доставка по смисъла на ПТЕЕ – Възложителя заплаща на Изпълнителя по обща фактура сумата за изразходваното количество еленергия и мрежовите такси, включително „акциз” и „такса задължения към обществото”.
  Необходимото прогнозно количество активна електрическа енергия за дванадесет месеца /срока на договора/ е определено на базата…

  Референтен номер: 00207-2018-0086
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 26.11.2018 16:30

  Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от ЗОП, извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на обвивки за електромерни табла за монтиране на фасада“, реф. № PPD 18-028.
  Предметът на поръчката не е…

  Референтен номер: 01467-2018-0094
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 623 686 BGN 14.11.2018 16:30

  "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали"

  Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца, при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали.

  Референтен номер: 00848-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки