421 - 425 от 975 поръчки

 • България 28.12.2017 23:59

  Услуга по монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

  Предметът на поръчката е свързан с извършването на услуги по монтаж, демонтаж и модификация на скеле. Прогнозните количества и различните видове услуги са посочени в техническата спецификация, за която е осигурен публичен и неограничен достъп на адреса, посочен в обявлението. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като услугите ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.

  Референтен номер: 05242-2017-0072
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 100 000 BGN 20.12.2017 17:00

  „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Исперих “

  Предмета на обществената поръчка включва дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови отпадъци (ТБО), от 23 населени места на територията на Община Исперих и град Исперих, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти, обекти за отдих и развлечения. Към настоящия момент сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци на територията на Община Исперих се извършва, като битовите отпадъци се събират в контейнери тип „Бобър” с обем 1,10 куб.м.

  Референтен номер: 00864-2017-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 11.12.2017 16:30

  “Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки”

  Доставка на 70 000 броя скрепителни елемента за трамвайния релсов път и 21 000 броя резервни части за трамвайни стрелки, разделени на две обособени позиции.

  Референтен номер: 203-2017-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 18.12.2017 16:30

  „Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини.“

  Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията на Софийска община и съседните общини. Пробовземането и анализирането на пробите се извършва съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за ополозтворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, обн. ДВ, бр.63 от дата 12.08.2016г. Анализ на една почвена проба включва: Почвен тип; Обемна плътност; Гранулометричен състав на почвата; Обща порьозност на почвата; Активна реакция – рН (H2O); Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен - екстрахируеми форми; Общ азот по Келдал; Фосфор – екстрахируеми и обменни…

  Референтен номер: 00435-2017-0106
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 82 700 BGN 07.12.2017 17:30

  Доставка на хардуер за ИА СОСЕЗФ

  Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФ. Поръчката има 4 обособени позиции:
  Обособена позиция 1 - Стационарни компютърни конфигурации;
  Обособена позиция 2 - Таблети;
  Обособена позиция 3 - Сървърни системи;
  Обособена позиция 4 - Мултифункционално устройство.

  Референтен номер: 05367-2017-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки