421 - 425 от 1011 поръчки

 • България 416 667 BGN 15.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на улици в Община Сърница – гр.Сърница, с.Побит камък…

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на улици в Община Сърница – гр.Сърница, с.Побит камък и с.Медени поляни. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Сърница.

  Референтен номер: 05223-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 700 BGN 12.03.2019 16:30

  Досатвка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге, по обособени позиции"

  Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
  Обособена позиция №1:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП.
  Обособена позиция №2:"Доставка на канцеларски материали, за срок от 36 месеца, за нуждите на ТП ДГС Своге", за доставка на стоки извън списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, съгласно Техническата спецификация от Документацията.

  Референтен номер: 02709-2019-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 183 920 BGN 20.03.2019 17:15

  „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол ( дължина 4679,75 м и СВО - 171 бр.) - строеж четвърта група втора категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 00599-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 65 833 BGN 11.03.2019 17:30

  Доставка на съдове за отпадъци по следните обособени позиции:1.Доставка на нови контейнери за битови отпадъци с обем 1100 л.;2.Доставка на…

  Доставка на нови съдове за отпадъци за нуждите на ОП „Комунални услуги – гр. Троян“ - нови контейнери за отпадъци с обем 1100 л. и нови съдове за пепел. Характеристиките, на които трябва да отговарят съответните съдове са посочени от Възложителя в Техническа спецификация, приложена в отделен файл към настоящата документация за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00151-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 199 000 BGN 11.03.2019 15:00

  „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за…

  „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти, треньори и длъжностни лица от Българска федерация плувни спортове при подготовка за участия във вътрешни и международни състезания“ по четири обособени позиции:
  Обособена позиция №1 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на надморска височина над 2000 м.”,
  Обособена позиция №2 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС к.к. Златни Пясъци,
  Обособена позиция №3 „Осигуряване на база за подготовка и хотелско настаняване на спортисти, треньори и длъжностни лица от БФПС на територията на гр.София”.
  Обособена позиция №4 „Осигуряване…

  Референтен номер: 4679-2019-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки