421 - 425 от 846 поръчки

 • България 261 167 BGN 26.03.2018 13:00

  "Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично консултативен център Пловдив” ЕООД

  "Доставка на медицински изделия за нуждите на „Диагностично консултативен център Пловдив” ЕООД , по седемнадесет обособени позици”

  Референтен номер: 1078-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 618 BGN 15.03.2018 17:30

  Осигуряване на извънгаранционно пълно сервизно обслужване и ремонт на служебните автомобили на АСП, предоставени за ползване на РДСП – Габрово…

  Пълно сервизно обслужване и ремонти на автомобилна техника на Възложителя, които включват:
  - сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника;
  - ремонти (при необходимост);
  - тенекеджийско-бояджийски дейности (при необходимост);
  - репатриране на повреден автомобил до най-близкия сервиз на съответната област (при необходимост);
  - проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии;
  - ремонт и зареждане на климатични системи;
  - ел. крушки;
  - чистачки;
  - течност за чистачки;
  - комплексно почистване;
  - годишен технически преглед.

  Референтен номер: 00496-2018-0029
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Стара Загора 1 661 833 BGN 14.03.2018 17:30

  „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна…

  Сградата на СОУ „Иван Вазов“ е разположена в УПИ I, кв. 36, ПИ с идентификатор 68850.518.99 по КК на гр.Стара Загора, в северната част на имота и достъп до нея от север и юг. Въведена е в експлоатация през 1981 година. Състои се от пет блока, разположени свързано съгласно приложената скица на имота.
  Дейности, включени в предмета на поръчката
  А/Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект
  Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта
  Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

  Референтен номер: 00774-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 900 BGN 06.03.2018 17:00

  „Организиране и провеждане на еднодневни и двудневни образователни екскурзии по Проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в…

  Обществената поръчка се възлага във връзка с реализацията на Дейност 7. „Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила. Провеждане на образователни екскурзии“ по Проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М2ОР001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, с подкрепа на Европейския съюз и…

  Референтен номер: 00689-2018-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 08.03.2018 17:00

  Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища,както и строителство на временни горски пътища,осигуряващи достъп до обектите,включени за ползване през2018…

  Общи строителни ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018 годна, на територията на ТП „ДГС Златоград”, описани по вид и технически характеристики в Техническа спецификация – Приложение №9, неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 02718-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки