421 - 425 от 990 поръчки

 • България 17 383 BGN 25.07.2019 16:30

  „Изготвяне на технически и инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на сграда на ЦВП в…

  Сградата представлява масивна постройка на два етажа със ЗП 635кв.м. и РЗП = 1320 кв.м. Новопредвидените лаборатории ще бъдат разположени на площ от 239,15кв.м., на части от двата етажа. Обхвата на техническия инвестиционния проект - да се изработи в следните проектни части към него: Част Архитектура; Част Конструктивна; Част Електрически инсталации; Част ВиК; Част ОВК; Част Обзавеждане; Част Пожарна Безопасност; Част Безопасност и Здраве /ПБЗ/; Част Сметна документация; Част Управление на Строителните Отпадъци /ПУСО/.
  Дейност 2: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството. Изпълнението трябва да бъде в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от…

  Референтен номер: 00972-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 22.07.2019 17:30

  „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“

  Във връзка с необходимостта от обезпечаване работата на лабораториите в ИАОС, гарантиране достоверността на получените резултати и проведените изпитвания на компонентите на околната среда, в съответствие с изискванията за качеството, съгласно стандарт БДС EN ISO /UEC 17025 е необходимо обявяването на обществена поръчка с предмет „Доставка на стъклария, консумативи и други материали“.
  Целта на планираната поръчка е в рамките на 24 месеца да бъдат осигурени необходимите консумативи и стъклария за извършване на изпитвания и измервания на извадки от компоненти на околната среда, във връзка с утвърдените мониторингови програми, сигнали за замърсяване, констатирани превишения на стойностите на определени характеристики, допълнителни възлагания от…

  Референтен номер: 00740-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 750 000 BGN 19.07.2019 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на Столична…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за служебните пътувания в страната и чужбина, осигуряване на трансфер или вътрешен транспорт между летището и хотела и /или мястото на събитието, осигуряване на медицински застраховки за времето на пътуване и престой на командированите лица и предоставяне на съпътстващи услуги.

  Референтен номер: 00087-2019-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 231 BGN 19.07.2019 16:00

  „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 36 месеца"

  „Доставка на електрическа енергия за нуждите на ТП „ДГС Белово“ за срок от 36 месеца, като пълният обхват на поръчката е съгласно приложената Техническа спецификация към одобрената документация за участие - Приложение 10.
  В предмета на обществената поръчка се включва доставка на нетно количество електрическа енергия ниско напрежение и координиране на балансиращата група с място на изпълнение 7 броя обекти, съгласно техническа спецификация. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от прогнозната стойност на обществената поръчка. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие…

  Референтен номер: 02724-2019-0047
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 15.07.2019 17:30

  „Доставка на метали и метални изделия за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци”

  Oсигуряване за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци” (ОП „СПТО“) на метали и метални изделия, съгласно техническа спецификация

  Референтен номер: 00087-2019-0060
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки