421 - 425 от 915 поръчки

 • България 171 700 BGN 03.10.2017 16:30

  "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”

  "Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛ „Света Анна-Варна“АД, по обособени позиции”

  Референтен номер: 1241-2017-0005
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 500 BGN 04.10.2017 17:00

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Велико Търново и ДСП на…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Велико Търново и ДСП на територията на област Велико Търново, включващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно…

  Референтен номер: 00496-2017-0030
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 000 BGN 04.10.2017 17:00

  Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на…

  Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Велико Търново за отоплителен сезон 2017/2018г. Видът на стоките и техните характеристики, количествата, видът на опаковката, срокът и местата за доставка са подробно индивидуализирани в техническа спецификация на възложителя – неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

  Референтен номер: 00496-2017-0031
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 600 BGN 05.10.2017 17:00

  "Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ -Търговище, включително прилежащи площи"

  "Предоставяне на услуги по почистване на помещения в административните сгради на ТП на НОИ -Търговище, включително прилежащи площи".

  Референтен номер: 00145-2017-0180
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 02.10.2017 17:00

  Изготвяне на работен проект за обект: Ремонт на ВЛ 110 kV Странджа

  1.Изработване на работен проект за Ремонт на ВЛ 110 kV Странджа в участъка от ТЕЦ Марица 3 Димитровград до п/ст Марица Изток за една тройки стомано-алуминиеви проводници тип АС-185 и едно м.з. въже тип OPGW с обща дължина на трасето за проектиране 23,094км.
  Работният проект включва следните проектни части:
  -Електромеханична;
  -Геодезия;
  -Геология;
  -План за безопасност и здраве;
  -Строително-конструктивна;
  -Пожарна безопасност;
  -Временна организация и безопасност на движението ;
  -План за управление на отпадъците]
  -Записки (проекти) за пресичане на пътища от републиканската пътна мрежа“;
  -Количествено-стойностна сметка.
  2.Авторски надзор по време на СМР

  Референтен номер: 01379-2017-0123
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки