421 - 425 от 715 поръчки

 • България 20.03.2020 16:30

  Доставка на комплектни комутационни устройства/КРУ/“,

  Управителният съвет на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, като секторен възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), извършващ секторна дейност по чл. 123, т. 2 във връзка с чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗОП и § 2, т. 60 от ДР на ЗОП въз основа на специални или изключителни права по смисъла на § 2, т. 47 от ЗОП, открива и провежда “открита” по вид процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Доставка на комплектни комутационни устройства/КРУ/“, реф. № PPD 19-145.

  Референтен номер: 01467-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 82 263 BGN 18.03.2020 17:00

  Доставка на компютърно оборудване, копирни машини, мултимедия за нуждите за нуждите на Технически университет – Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023,…

  Обхватът на дейностите по вс. об. поз. включва доставка и гаранционно обслужване на оборудване, подробно описано в Техн. спецификации и проекта на договор. Доставката по об. поз. №2 включва и монтаж на оборудването.
  Обособена позиция 1: „Доставка на компютърно оборудване и копирни машини“
  1.1. Компютърни конфигурации - Тип К11 - 20 броя
  1.2. Преносим компютър - Тип К12 - 5 броя
  1.3. Сървър - Тип К13 - 2 броя
  1.4. Цветна копирна машина - Тип П11 - 3 броя
  1.5. Цветна копирна машина - Тип П12 - 1 брой
  Обособена позиция 2: „Доставка на мултимедийно оборудване“
  2.1. Мултимедийно оборудване - Тип ММ21 - 1 брой
  2.2. Мултимедийно оборудване -…

  Референтен номер: 00574-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 1 500 BGN 18.03.2020 17:00

  Доставка на два броя захранващи източници за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност…

  Изпълнението на обществената поръчка включва:
  1) Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.
  2) Гаранционно обслужване на апаратурата.

  Референтен номер: 00574-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 13.03.2020 17:00

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА…

  „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПОПОВО“

  Референтен номер: 00012-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.03.2020 16:45

  "Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на “БДЖ –…

  „Доставка на резервни части за карданната предавка за електрически локомотиви серия 44 и 45, необходими за нуждите на “БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за едногодишен период”, делима на 3 /три/обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 – „Доставка на валове и фланци карданни” ;
  Обособена позиция № 2 – „Доставка на лагерни чашки и кръстове карданни”;
  Обособена позиция № 3 - „Доставка на бутала за валове карданни”;

  Референтен номер: 01605-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки