431 - 435 от 723 поръчки

 • България 350 000 BGN 16.03.2020 16:00

  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Исперих”ЕООД по периодични заявки

  Видовете стоки, предвидени за доставка са лекарствени продукти, описани подробно в приложена Техническа спецификация. Доставките, обект на настоящата процедура, са разпределени в следните 2 /две/ самостоятелни обособени позиции:
  1/ Обособена позиция № 1 – „Лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък”. Обособената позиция включва 130 самостоятелни номенклатури на лекарствени продукти подробно описани в Техническата спецификация;
  2/ Обособена позиция № 2 – „Лекарствени продукти, които са извън тези по Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък ”, с предмет: доставка на 56 лекарствени продукта. Обособената позиция включва 56 самостоятелни номенклатури на лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация;

  Референтен номер: 1090-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 472 709 BGN 19.03.2020 16:30

  „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции”

  Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции

  Референтен номер: 00444-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 55 000 BGN 16.03.2020 16:30

  Доставка на резервни части и ремонтни услуги на служебни автомобили собственост на СЦДП ДП ТП ДГС Габрово за срок от…

  Доставка на резервни части и оказване на ремонтни услуги /основен и текущ, техническо обслужване и др. описани документацията на поръчката за служебни автомобили на СЦЗП ДПГаброво - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца.

  Референтен номер: 2712-2020-0002
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 403 529 BGN 27.03.2020 17:00

  „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и…

  В рамките на настоящата обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца“ по 5 обособени позиции“ по проект № 15.3.1.040 „Координирани и ефективни реакции на властите при спешни ситуации в региона Долж – Враца (Акроним: DJ-VR: R.A.E.S)“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 година Изпълнителят следва да достави ПС и специализирано оборудване.

  Референтен номер: 00814-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 500 000 BGN 17.03.2020 17:30

  Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общинa Дупница

  „Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци на общинa Дупница включващo: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на Община Дупница”

  Референтен номер: 00418-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки