441 - 445 от 915 поръчки

 • България 687 571 BGN 11.10.2017 17:00

  Извършване на СМР по проект № 244 „Изпълнение на пакет мвишаване на енергийната ефективност,финансиран от Национален доверителен екофонд,Инвестиционна програма за…

  Обществената поръчка предвижда изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност на общински сгради:
  Обособена позиция № 1 - „СМР за енергийна ефективност във връзка с техническата паспортизация на сградата на общинска администрация, гр. Стражица“-топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив и подмяна на дограма;
  Обособена позиция № 2 - „СМР за енергийна ефективност във връзка с техническата паспортизация на сградата на БКС, гр. Стражица“-топлоизолация на външни стени, топлоизолация на покрив, подмяна на покривна конструкция, ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на дограма;
  Обособена позиция № 3 - „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОДЗ „Ангел Каралийчев”–гр. Стражица–Топлинно…

  Референтен номер: 00078-2017-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 125 000 BGN 09.10.2017 16:00

  Текущ ремонт и техн. обслужване на сан. автомобили на ЦСМП - Ст.З посочени по марка и брой в спецификацията ,…

  Текущ ремонт и техн. обслужване на сан. автомобили на ЦСМП - Ст.З посочени по марка и брой в спецификацията , вкл. доставка на необходими резервни части и извършване на ремонтни усгл. през 2018 г.

  Референтен номер: 00223-2017-0001
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.10.2017 17:00

  Доставка на резервни части за газотурбинен двигател ДТ70П

  Предметът на поръчката включва доставка на резервни части за газотурбинен двигател (ГТД) ДТ70П за обезпечаване на своевременно и качествено техническо обслужване и ремонт на ГТД с цел гарантиране на висока надеждност при преноса на природен газ по транзитната газопреносна система на “Булгартрансгаз” ЕАД.

  Референтен номер: 01351-2017-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 289 BGN 03.10.2017 17:30

  Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на…

  Доставка на горива за отопление /черни въглища и/или букови дърва и/или газьол/ за нуждите на териториалните структури на АСП на територията на област Плевен за отоплителен сезон 2017/2018г. Видът на стоките и техните характеристики, количествата, видът на опаковката, срокът и местата за доставка са подробно индивидуализирани в техническа спецификация на възложителя – неразделна част от настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

  Референтен номер: 00496-2017-0036
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 500 BGN 03.10.2017 17:30

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Плевен и ДСП на територията…

  Услуги по зареждане на тонер-касети за копирна и периферна техника за нуждите на РДСП - Плевен и ДСП на територията на област Плевен, включващи следните дейности:
  1. Зареждане, съответно рециклиране, на тонер касети за копирна и периферна техника, подробно индивидуализирана в Списък-приложение – неразделна част от настоящия договор, включваща следните дейности:
  - отстраняване на остатъчния тонер;
  - почистване на компонентите на касетата;
  - контрол на електрическите контакти в касетите;
  - смяна и програмиране на чиповете на тонер касетите, които имат такива;
  - зареждане с тонер;
  - тестване на заредената касета, удостоверена с приложена тестова страница;
  2. Осигуряване на последваща техническа поддръжка и консултиране на възложителя относно начина на…

  Референтен номер: 00496-2017-0037
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки