441 - 445 от 986 поръчки

 • гр. Благоевград 1 938 598 BGN 09.04.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на…

  В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

  Референтен номер: 00109-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 58 333 BGN 08.04.2019 17:15

  „Доставка на ново, неупотребявано спец. транспортно средство за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект "Развитие…

  Предмет на доставката е 1 /един/ брой ново, неупотребявано, специализирано транспортно средство (микробус) за хора с увреждания, с технически параметри посочени в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обществена поръчка. Специализираният автомобил, следва да бъде предназначен за превоз на трудноподвижни лица, новопроизведен, в серийно производство, категория М2, отговарящ на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство.

  Референтен номер: 00797-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 349 999 BGN 04.04.2019 17:00

  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Созопол” по обособени позиции:

  Настоящата обществена поръчка се отнася за доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския бюджет в Община Созопол за срок от12 /дванадесет/ месеца. Естеството и количеството на асортимента от стоки, предмет на поръчката, са посочени детайлно в Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 568-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 11.04.2019 17:00

  „Доставка на оборудване за осигуряване на телеконферентни срещи в заседателните зали на ДП РВД”

  Обществената поръчка е разделена в 2 обособени позиции, както следва:1.Обособена позиция № 1-„Доставка на инсталационни мултимедийни проектори”-включва в себе си доставка на 15 (петнадесет) броя инсталационни мултимедийни проектори (наричани по-долу за удобство „оборудване”), чиито параметри са описани в Приложение № 1 на Раздел XII - Техническите спецификации от документацията за обществената поръчка; 2.Обособена позиция № 2 – „Доставка на системи за аудио и видео телеконферентна връзка” - включва в себе си доставка на 15 (петнадесет) броя системи за аудио и видео телеконферентна връзка (наричани по-долу за удобство „оборудване”), чиито параметри са описани в Приложение № 2 на Раздел XII -…

  Референтен номер: 00222-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 278 BGN 05.04.2019 17:30

  „Провеждане на две публични събития за информираност и доставка на рекламни, информационни и офис материали” с 3 обособени позиции.

  ОП1:Организиране и провеждане на две публични събития;ОП2:Доставка на рекламни,инф. и офис- м-ли: 1.Изработка и доставка на -рекламен банер - 1бр.;рекламна табела - 1бр.;рекламна химикалка - 100бр.;луксозен бадж и връзка- 100бр.;запалки - 100 бр.;2.Доставка на офис-м-ли:DVD-R шпиндел - 1бр.;текст маркер -8бр.;флаш памет - 10бр.;безцветен джоб за съхранение на док.-2 бр.комплекта по 100 бр.;химикалки един вид -10бр.;автомат. молив за писане 0,5 мм - 10бр.;копирна/принтерна хартия А4 - 5 кашона;клипборд с капак - 10 бр.ОП3:Доставка на рекламни,инфо. и офис - м-ли предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания:Доставка на офис-м-ли: рекламни плакати - 4бр.; рекламни дипляни- 100бр.;рекламна папка…

  Референтен номер: 5401-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки