441 - 445 от 1138 поръчки

 • България 1 238 583 BGN 06.08.2018 17:30

  „Осигуряване на достъп до специализирани обучения и участия в събития, свързани с обмен и разпространение на опит, в рамките на…

  Предмета на обществената поръчка обхваща осигуряване на достъп до специализирани обучения и участия в събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и др.), свързани с обмен и разпространение на опит, които са пряко свързани с дейността на служителите в МТСП и с усъвършенстване и надграждане на провежданите политики на МТСП. С изпълнението на дейностите по проект BG05M9OP001-3.008-0001-C01 "Повишаване на капацитета и модернизация на институцията, чрез осигуряване на специализирани обучения за служителите на МТСП"
  Проекта ще се реализира, чрез изпълнението на две основни дейности:
  1. Дейност 1: „Организиране и провеждане на обучения и събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи, дискусии и…

  Референтен номер: 00422-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 300 000 BGN 09.08.2018 17:00

  Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина

  Доставка на 1 брой нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина.Машината, предмет на поръчката, ведно с всички нейни принадлежности и допълнително оборудване към нея, трябва да бъде фабрично нова, произведена не по-рано от 2016 г. и да притежава минимални технически характеристики, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията по обществената поръчка.Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнителното оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца.

  Референтен номер: 00189-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 420 000 BGN 09.08.2018 17:30

  Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Общ Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО,…

  Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:
  Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в Община Дупница, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване на територията на Община Дупница

  Референтен номер: 00418-2018-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 470 000 BGN 06.08.2018 17:30

  „Доставка на леки автомобили“ с три обособени позиции

  Основната цел на поръчката е обновяване на автомобилният парк на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за осигуряване на по-сигурен и безопасен транспорт на пътуващите, независимо от маршрута и времетраенето на пътуването, по всички категории пътища на националната транспортна мрежа.
  Обособена позиция № 1: „Леки автомобили с брой места за сядане 4+1“ - Доставка на 5 броя леки автомобили (седан) с брой места за сядане 4+1.
  Обособена позиция № 2 „Лек автомобил с брой места за сядане 8+1“ - Доставка на 1 брой лек автомобил (микробус) с брой места за сядане 8+1.
  Обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места за…

  Референтен номер: 00042-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 460 000 BGN 06.08.2018 17:00

  Актуализиране и надграждане на платформа за електронно обучение в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

  В предмета на настоящата обществена поръчка е включено актуализиране на всички съществуващи модули (5 броя съществуващи модула) на платформата за електронно обучение Blackboard Learn до последната им програмна версия, закупуване и интегриране на 2 броя допълнителни модула - Модул за управление на съдържанието и Модул за управление на общностите, както и осигуряване на гаранционна поддръжка на цялата платформа за електронно обучение за период от 2 (две) години.

  Референтен номер: 00983-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки