441 - 445 от 846 поръчки

 • гр. Силистра 260 000 лв. 26.02.2018 17:00

  Полагане на водопровод по БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ за обекти на територията на "ВиК" ООД гр. Силистра, съобразно нуждите на дружеството.

  Полагане на водопровод по БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ за обекти на територията на "ВиК" ООД гр. Силистра, съобразно нуждите на дружеството.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 262 862 BGN 20.02.2018 17:30

  Доставка и монтаж на обзорно сензорна система за наблюдение за хеликоптер

  Предмет на обществената поръчка е: Доставка и монтаж на 1 брой обзорно сензорна система (ОСС) за хеликоптер, включваща:
  2.1. електро-оптична наблюдателна система;
  2.2. цифрово устройство за HD видеозапис;
  2.3. система за предаване на кодиран HD видеосигнал от ОСС към наземни станции (1,3 ? 1,6 MHz);
  2.3. конзола за оператора на ОСС оборудвана с един TFT LCD цветен матов HD дисплей с минимален размер 20 инча и пултове за управление на елетро-оптичната система, устройството за видеозапис и системата Down Link.
  ОСС ще се монтира на хеликоптер А 109Е с борден номер 511.

  Референтен номер: 00752-2018-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 596 085 BGN 12.03.2018 17:30

  Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня“…

  Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Долна баня“ по 2 (две) обособени позиции.
  Обособена позиция №1: Подобект: Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /ІІІ-8222/, участък от км 0+257 до км 4+135.
  Обособена позиция №2: Подобект: Общински път SFO1190 /ІІ-82, Костенец – Радуил/ Долна баня – поч. ст. Долна баня – х. Гергиница, участък от км 0+799 до км 4+320.45.
  Предмета на поръчката обхваща предвидените строително монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на общински пътища с подобекти: 1. Общински път SFO2191/ІІ-82, Долна баня – Костенец/ - Пчелин /ІІІ-8222/, участък…

  Референтен номер: 1024-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 000 BGN 15.03.2018 16:30

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци…

  ” Доставка на резервни части и ремонтни услуги за служебните автомобили на СЦДП ДП Габрово, стопанисвани от ТП ДГС Буйновци за срок от 12 календарни месеца”

  Референтен номер: 02712-2018-0007
  Сектори:
  Други услуги
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 724 712 BGN 16.03.2018 16:30

  „Избор на оператор за отпачетване и доставка на ваучери за безплатна храна на персонала на “УМБАЛ – БУРГАС” АД”.

  Изпълнителят на поръчката отпечатва и доставя на Възложителя ваучери за храна за работещите в „УМБАЛ-Бургас” АД по Наредба №11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея. Всеки ваучер за храна трябва да има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване. Бланките на ваучерите задължително трябва да съдържат информацията, посочена в чл. 22, ал. 2 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност…

  Референтен номер: 00301-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки