441 - 445 от 712 поръчки

 • България 300 000 BGN 12.02.2019 17:30

  ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ ,…

  ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ , ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ В ЧУЖБИНА И МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА .

  Референтен номер: 00610-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 108 603 BGN 12.02.2019 17:30

  „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г.…

  Предметът на поръчката е „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.
  Изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 6 451 м (без СВО), прилежащите СВО и съоръжения към тях съгласно инвестиционния проект.
  Задачите и дейностите по общ. поръчка са описани подробно в част „Технически спецификации“ от документацията към общ. поръчка. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Референтен номер: 00040-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 053 695 BGN 14.02.2019 16:00

  Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД

  Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД

  Референтен номер: 00693-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 650 000 BGN 12.02.2019 17:30

  Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и…

  Обществената поръчка се отнася до избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Mинистерството на културата

  Референтен номер: 00647-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 590 USD 12.02.2019 16:45

  „ПОКУПКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР ACADEMIC EVIEWS 10 ENTERPRISE EDITION ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № ДН15/10 ОТ 11.12.2017Г.,…

  ПОКУПКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ИКОНОМЕТРИЧЕН СОФТУЕР ACADEMIC EVIEWS 10 ENTERPRISE EDITION ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР № ДН15/10 ОТ 11.12.2017Г., СКЛЮЧЕН С ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ КЪМ МОН НА ТЕМА „ИНОВАТИВНАТА НЕКОНВЕНЦИОНАЛНА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА НА ВОДЕЩИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ И НЕЙНИТЕ ЕФЕКТИ ЗА РАЗВИТИТЕ И РАЗВИВАЩИТЕ СЕ ДЪРЖАВИ, С АКЦЕНТ ВЪРХУ БЪЛГАРИЯ“, КОЙТО СЕ РЕАЛИЗИРА В КАТЕДРА „ФИНАНСИ“ НА УНСС

  Референтен номер: 00062-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки