441 - 445 от 953 поръчки

 • България 17.07.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в…

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Сандански

  Референтен номер: 01379-2019-0114
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 163 000 BGN 24.07.2019 17:30

  ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВА СГРАДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ…

  В обхвата на поръчката са включени услуги по изготвяне на технически и работен проект за изграждане на сграда в кампус „Лозенец“ – УПИ I. Кв.170, местност „Лозенец“ III част, със ЗП до 1000 м2 и РЗП – до 4000 м2.Сградата е предназначена за провеждане на научни обсъждания и изследвания,тренинг,семинари и др.Инвестиционният проект трябва да включва следните части:Архитектурна;Конструктивна;Електротехническа, вкл.външно ел.захранване,захранване за климатизация и слаботокови инсталации – видеонаблюдение и контрол на достъпа,интернет,телефонна централа,СОТ;ВиК, вкл.външни ВиК връзки;ТОВК;Енергийна ефективност и доклад за оценка на ЕЕ;Паркоустройство и Благоустройство-в района около сградата;Геодезическа-трасировъчен план и вертикалнапланировка;ПБЗ;Пожарна безопасност/Пожароизвестяване; ПУСО;Сметна документация – КС и КСС.Спецификация на основните строителни материали…

  Референтен номер: 00640-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 717 497 BGN 23.07.2019 17:00

  Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси

  Център за развитие на човешките ресурси, с адрес гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет.3 обявява открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали, за нуждите на Център за развитие на човешките ресурси“.

  Референтен номер: 01441-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ловеч 855 501 BGN 22.07.2019 18:00

  Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Прилагане на мерки за…

  продължава от II.1.1)......на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.
  Проектирането, извършването на строителни и монтажни работи и осъществяването на авторски надзор – инженеринг за прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, предмет на настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени в проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,…

  Референтен номер: 00169-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.07.2019 16:30

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в…

  Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Симитли

  Референтен номер: 01379-2019-0115
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки