451 - 455 от 990 поръчки

 • гр. Асеновград 15 000 лв. 27.06.2019 17:00

  Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци…

  Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект: „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци - РСУО - Асеновград и съпътстваща инфраструктура“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велико Търново 14 500 лв. 27.06.2019 17:30

  Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти, възникнали при експлоатацията на сградния фонд на ТД на…

  Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти, възникнали при експлоатацията на сградния фонд на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, на обособени позиции от №1 до №6, подробно описани в Приложение № 2 към обявата.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Крумовград 265 000 лв. 01.07.2019 17:00

  „„Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 - ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“ –…

  „„Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 - ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“ – инженеринг“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 260 000 лв. 08.07.2019 17:30

  “Основен ремонт на покриви на блокове № 6 и № 7 от Централната сграда на МВР - гр. София”

  “Основен ремонт на покриви на блокове № 6 и № 7 от Централната сграда на МВР - гр. София”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 45 928 лв. 28.06.2019 16:30

  „ДОСТАВКА НА ОТЧЕТНИ ФОРМИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ БЛАГОЕВГРАД” АД“, разпределени в 5 обособени позиции.Артикулите на номенклатурите…

  „ДОСТАВКА НА ОТЧЕТНИ ФОРМИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ БЛАГОЕВГРАД” АД“, разпределени в 5 обособени позиции.Артикулите на номенклатурите в обособени позиции № 2 и № 3 са включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл. 80 от ППЗОП, обособени позиции № 2 и № 3 са запазени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от ДР на ЗОП, или…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки