471 - 475 от 1011 поръчки

 • гр. Ловеч 595 182 BGN 20.03.2019 17:30

  "Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, гр. Ловеч, ул. "Мостова", между ул. "Търговска" №8 и ул. "Васил Левски" №…

  Изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на инвестиционен проект "Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, гр. Ловеч, ул. "Мостова", между ул. "Търговска" №8 и ул. "Васил Левски" № 33-35".

  Референтен номер: 00169-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 260 000 BGN 19.03.2019 17:00

  Доставка и монтаж на различни мебели и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община В. Търново, като доставките…

  Предметът на настоящата поръчка обхваща доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка. В обхвата на обществената поръчка се включват следните групи мебели: офис мебели; мебелировка за спални, трапезарии и дневни стаи; кухненска мебел; градинска мебел; мебелировка за детски градини и ясли; подматрачни рамки; матраци, като участникът трябва да има възможност да предлага разнообразие от цветове, стилове и материали за отделните групи мебели.

  Референтен номер: 00073-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 266 667 BGN 18.03.2019 17:30

  Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите…

  „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Министерството на околната среда и водите, с 2 обособени позиции.
  ОП 1 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Министерството на околната среда и водите“;
  ОП 2 „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за обекти на Министерството на околната среда и водите“.
  Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на…

  Референтен номер: 00258-2019-0005
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 20.03.2019 17:30

  „Междинна оценка на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на Междинна оценка на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. В обхвата на междинната оценка попадат всички процедури, обявени от началото на оперативната програма до 31.12.2018 г. (вкл. процедури по ВОМР) по всички приоритетни оси, както и стартиралите финансови инструменти. Предметът на поръчката обхваща изготвяне и представяне на: Встъпителен доклад, Доклад по Дейност 1 "Анализ и оценка на ефективността и ефикастността на изпълнението на ОПИК“, Доклад по Дейност 2 „Анализ и оценка на приноса на ОПИК за постигане целите на стратегически документи“, Доклад по Дейност 3 „Анализ и оценка на промените в…

  Референтен номер: 05028-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 4 500 BGN 21.03.2019 17:30

  Упражняване на строителен надзор при изпълнение на "Рехабилитация на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции

  Упражняване на строителен надзор при изпълнение на рехабилитация на общинска пътна мрежа - В предмета на поръчката по всяка обособена позиция са включени следните основни дейности:
  1. Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на стротелен надзор по време на строителството на обекта съгл. чл.166, ал.1, т.1 и т.2 и чл.168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконови норм. актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгл. Наредба №3/2003 г.
  2.Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

  Референтен номер: 00392-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки