481 - 485 от 1015 поръчки

 • България 51 850 BGN 10.05.2018 17:00

  „Консултантска дейност свързана с оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР във…

  Дейностите включват:
  1. Оценка на съответствието на инвестиционите проекти и изработване на комплексни доклади за съществените изисквания по чл.169 ЗУТ, при спазване на изискванията по чл.142, ал.5 от ЗУТ на изготвените инвестиционни проекти за всяка една жилищна сграда посочена в обособената позиция.
  2. Упражняване на строителен надзор съгласно чл.168, ал.1 във връзка с чл.168, ал.2 от ЗУТ в т.ч. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве съгласно чл.5, ал.3 от Наредба №2 от 2004 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажните работи за…

  Референтен номер: 00753-2018-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Лозница 136 728 лв. 26.04.2018 16:30

  "СМР на обект "Център за настаняване от семеен тип в УПИ №ХIV, кв.34, с.Ловско /пристройка и ремонтни работи на дом…

  "СМР на обект "Център за настаняване от семеен тип в УПИ №ХIV, кв.34, с.Ловско /пристройка и ремонтни работи на дом за възрастни хора с физически увреждания"

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 1 200 лв. 30.04.2018 17:00

  „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

  „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Арчар 263 634 лв. 26.04.2018 17:00

  „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на сграда на Народно читалище „ОБРАЗОВАНИЕ-1898г.“, с. Арчар, община Димово,…

  „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на сграда на Народно читалище „ОБРАЗОВАНИЕ-1898г.“, с. Арчар, община Димово, област Видин, по договор № 05/07/2/0/00104 от 06.12.2017г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мартен 82 083 лв. 27.04.2018 17:00

  Кметство гр. Мартен ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона…

  Кметство гр. Мартен ще възложи обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки