481 - 485 от 1002 поръчки

 • България 15 000 BGN 17.10.2018 17:00

  1. „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на…

  Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
  1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
  2. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
  3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на…

  Референтен номер: 207-2018-0073
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 930 000 BGN 18.10.2018 17:00

  Доставка на електроенергия

  Предмет на настоящата обществена поръчка:
  1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обектите, които са с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, описани в Приложение № 1 на Раздел XI от документацията за обществената поръчка;
  2. Доставка на нетна активна електрическа енергия по стандартизиран товаров профил и заплащане на услугите за достъп до електропреносната и електроразпределителна мрежа, пренос на електрическата енергия през електропреносната и електроразпределителна мрежа и отговорност за балансиране (съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 вр. с ал. 1 от ПТЕЕ) за обектите с инсталирани електромери без почасово отчитане на електрическата енергия, описани в Приложение № 2…

  Референтен номер: 00222-2018-0026
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 513 281 BGN 11.10.2018 17:30

  Доставка на лекарствен продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане…

  „Доставка на лекарствен продукт Emtricitabine/Tenofovir disoproxil, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост за 2018 г.“

  Референтен номер: 00080-2018-0019
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 000 BGN 12.10.2018 16:00

  „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за срок от 24 месеца”

  А) Периодична доставка, чрез закупуване на нови (произведени през 2018 г., съответно за вторите 12 месеца през 2019 г.) автомобилни гуми по заявка на възложителя;
  Доставката на новите гуми включва: демонтаж на старите гуми и монтажа и балансирането на новите (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на гумите).
  Б) Периодична доставка, чрез закупуване на нови и/или втора употреба джанти;
  Доставката на новите и/или втора употреба джанти включва: демонтаж на старите джанти и монтаж на новите и/или втора употреба джанти (тези дейности трябва да са калкулирани в единичната цена на джантите).
  В) Демонтаж, монтаж, баланс и ремонт на гуми;
  Ремонтът на гуми включва:…

  Референтен номер: 02716-2018-0129
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 400 BGN 15.10.2018 16:30

  „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок…

  „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“

  Референтен номер: 02716-2018-0130
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки