481 - 485 от 1138 поръчки

 • България 151 167 BGN 26.07.2018 17:30

  „Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции"

  Доставка на сървъри, компютри, периферни устройства, мрежово оборудване и друго оборудване, по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Сървър“, обособена позиция № 2: „Компютри”, обособена позиция № 4: „Мрежово оборудване”, обособена позиция № 5: „Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)”, обособена позиция № 6: „Tемпест оборудване”, обособена позиция № 8: „Монитори”. Доставената техника и оборудване трябва да притежава технически характеристики и функционалност, напълно покриващи минималните изиквания на Възложителя, поставени в техническите спецификации по съответната обособена позиция.

  Референтен номер: 04892-2018-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 15.08.2018 16:30

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса по обособени позиции

  Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-София град, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 36 месеца като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя до франко сградата на НОИ в гр.София, бул. Ал.Стамболийски №62-64. Възложителят си запазва право да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на учреждението. При възникнала необходимост Възложителят има право да заявява и други артикули канцеларски…

  Референтен номер: 00145-2018-0103
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 09.08.2018 16:00

  „Доставка на инертни материали“

  Доставка чрез покупка на инертни материали. Предметът на поръчката е разделен на следните обособени позиции:
  - Обособена позиция №1 : „Доставка на инертни материали с размер 0/63";
  - Обособена позиция №2 : „Доставка на инертни материали с размер 31,5/63“;

  Референтен номер: 00265-2018-0091
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 410 000 BGN 09.08.2018 10:00

  Ремонт на покрита лекоатлетическа писта в спортен комплекс Берое

  Целта на проектното решение е подобряване, естетизиране и модернизиране на обекта, както и осъществяването на качествени строително монтажни работи по проекта.
  Проектът включва демонтаж на старата и полагане на нова с високи показатели настилка на покрита лекоатлетическа писта и поставяне на спортни съоръжения, съответстващи на изискванията на IAAF за покрити съоръжения.

  Референтен номер: 03494-2018-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14.08.2018 16:00

  Доставка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – чешка система

  Доставка чрез покупка на спирално-конусни предавки за ГТЛ 2250 – чешка система, описани по наименование, чертежен номер и количество в техническата спецификация на поръчката.
  Изпълнението на доставките е съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

  Референтен номер: 00265-2018-0094
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки