481 - 485 от 986 поръчки

 • гр. Габрово 3 466 788 BGN 09.04.2019 17:00

  “Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово, чрез закупуване на 8 броя 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси“

  В рамките на настоящата обществена поръчката ще бъдат доставени 8 бр. 12 (+/- 1) метрови CNG автобуси.
  Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

  Референтен номер: 00038-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 240 000 BGN 04.04.2019 17:00

  ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА СМЯДОВО ”

  Въвеждане в експлоатация на оборудването включваща и поддържане за периода на договор на работоспособността на система за електронно наблюдение. Системата, следва да се разглежда като съвкупността от софтуер и дейности за поддържане на работоспособността й за период от 5/пет/ години. Услугата се предоставя в срок до 60 дни от сключването на договора, като предоставянето е за целия период на договора.
  Изпълнителят следва да осигури обучение на персонала. Локации:
  гр. Смядово, Централен площад - 1 PTZ камера.
  гр. Смядово, Автогара- 1 камера обзорно
  гр. Смядово, Детска градина - 1 PTZ камера.
  гр. Смядово, Вход-изход от Ришки проход, - 2 камери обзорно.
  гр. Смядово, Вход-изход от Шумен, ж.п.прелез-…

  Референтен номер: 00627-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 540 000 BGN 08.04.2019 17:30

  „Доставка на хранителни продукти”

  Предмет на процедурата е определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет ,,Доставка на хранителни продукти” за нуждите на детските заведения /ЦДГ и ОДЗ/ и заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик, съгласно ,,Списък на детските заведения и заведенията за социални услуги на територията на община Пазарджик” /Приложение № 1/ към указанията за участие.
  Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция 1 – „Хляб и хлебни изделия”;
  Обособена позиция 2 – „Месо, месни продукти”;
  Обособена позиция 3 – „Мляко и млечни продукти”;
  Обособена позиция 4 – „Зеленчуци и плодове – пресни”;
  Обособена позиция 5 – „Зеленчуци и плодове – консервирани”;
  Обособена позиция…

  Референтен номер: 00385-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 546 480 BGN 08.04.2019 17:30

  „Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на община Пазарджик”

  Предмет на поръчката е „Осигуряване на невъоръжена охрана на общински обекти на територията на община Пазарджик”.
  Охранителната дейност ще се осъществява с невъоръжена охрана, като същата е необходима, за да се защитят физически от противоправни посегателства 7 обекта – общинска собственост, описани в Техническата спецификация. За осъществяване на услугата, свързана с осигуряване на невъоръжена охрана на всички обекти, е необходим следният брой охранители – 34, които да извършват режим на охрана – денонощен, нощен, дневен, дневен в почивни и празнични дни или нощен и в почивни и празнични дни, в зависимост от нуждата за защита с невъоръжена физическа охрана на съответния…

  Референтен номер: 00385-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.04.2019 16:00

  Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стамболийски…

  Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стамболийски от лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД
  Някои от дейностите по предмета на процедурата са:
  - Полагане и изтегляне на кабели НН и СрН;
  - Монтаж на муфи и връзки;
  - Изправяне на стълбове НН и СрН –дървени и бетонни;
  - Изправяне на ЖР стълбове;
  - Монтаж на изолатори;
  - Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX;
  - Монтаж на електромерни табла;
  - Монтаж на електромери/часовници/;
  - Изкопни работи;
  Конкретните количества и видове дейности са посочени в образеца на Ценово предложение.

  Референтен номер: 00143-2019-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки