491 - 495 от 588 поръчки

 • България 185 450 BGN 08.07.2020 17:00

  Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група

  Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на нетна електрическа енергия, прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

  Референтен номер: 00137-2020-0007
  Сектори:
  Енергетика
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 650 000 BGN 10.07.2020 17:00

  „Рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“

  Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на цялата територията на Община Дулово. Конкретните участъци от уличната мрежа и/или четвъртокласна пътна мрежа както и конкретните дейности по извършване на СРР ще бъдат задавани от Възложителя при възникнала необходимост и съгласно индикативния списък на Строително - ремонтни работи.

  Референтен номер: 00043-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Чирен 31.07.2020 17:00

  Доставка и внедряване чрез наемане на система за централизирано управление и оптимизиране на ресурсите за печат и сканиране в структури…

  Предметът на поръчката включва доставка и внедряване чрез наемане на система за централизирано управление на средата за печат и сканиране в обекти от структурата на „Булгатрансгаз“ ЕАД за период от 48 (четиридесет и осем) месеца, като всички свързани ангажименти по обслужване на оборудването, поддръжка, наблюдение, планиране и доставка на консумативи (тонер касети и контейнери за отпадъчен тонер), резервни части, ремонтни и други дейности, свързани с предмета на поръчката да бъдат изцяло прехвърлени към външен изпълнител, който да предложи хардуерно и софтуерно решение, чрез което да се намалят и оптимизират разходите за печатащи и сканиращи устройства, тяхната поддръжка и разходите им…

  Референтен номер: 01351-2020-0055
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 8 130 BGN 09.07.2020 17:00

  “Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор на обект : инженеринг на обект «Основен ремонт…

  Предметът на поръчката включва:
  1.Упражняване на строителен надзор на горепосочения обект съгласно обхвата на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите нормативни актове, приложими към тази дейност.
  2. Подготовка на всички документи, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация и съставяне на технически паспорт.
  След приключване на строителните работи изпълнителят изготвя окончателен доклад до възложителя, съгласно по чл.168, ал.6 ЗУТ и технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Отговорността на изпълнителя по чл.168, ал.7 ЗУТ е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

  Референтен номер: 00514-2020-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 520 000 BGN 13.07.2020 17:00

  „Инженеринг (инвестиционно проектиране, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор) на обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа

  Предмет на обществената поръчка е „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани“ включващ:
  ? изработване на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект“ в обхват и съдържание съгласно действащото законодателство;
  ? реализиране на строително-монтажни работи, по повод тяхното изпълнение за обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани“;
  ? упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.
  Обектът на настоящата обществена поръчка е проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на строеж II-ра категория, буква „б“, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.…

  Референтен номер: 00514-2020-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки