491 - 495 от 855 поръчки

 • гр. Габрово 96 000 BGN 23.12.2019 16:00

  Изработване и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал и ваучери от СБКО за служетулите в ЦСМП Габрово през…

  Изработване и периодична доставка по предварителна заявка на ваучере/чекове за храна за дежурен персонал(ОП1) и ваучери/чекове за храна от СБКО за служителите в ЦСМП Габрово(ОП2) през периода 01.01. - 31.12.2020г.

  Референтен номер: 337-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 108 000 BGN 18.12.2019 16:45

  „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“

  Предмета на обществената поръчка е „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС и поделения“. Предметът на поръчката включва 6 обособени позиции, както следва:
  - Oбособена позиция № 1 „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на открити и закрити площи на учебните корпуси на УНСС“.
  - Oбособена позиция № 2 „Дезинсекция, дератизация и дезинфекция на „Издателски комплекс-УНСС““.
  - Oбособена позиция № 3 „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на Поделение „Студентски столове и общежития““.
  - Oбособена позиция № 4 „Дезинсекция, дератизация, дезинфекция и дезакаризация на откритите и закрити площи на СК „Бонсист““.
  - Oбособена позиция № 5 „Дезинсекция, дератизация и…

  Референтен номер: 00062-2019-0038
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 397 BGN 18.12.2019 17:00

  „Зимно поддържане на пътища от РПМ, общински пътища и улична мрежа в Община Алфатар за 2020 г.“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на зимно поддържане на пътища от РПМ, общински пътища и улична мрежа в Община Алфатар.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за извършването на зимно поддържане на пътища от РПМ, общински пътища и улична мрежа в Община Алфатар, с оглед осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите на територията на община Алфатар.

  Референтен номер: 00290-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 18.12.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост”

  Предметът на настоящата поръчка е охрана на стопанисваните от община Стара Загора обекти, общинска собственост. Сигнално-охранителна дейност на 228 обекта стопанисвани от община Стара Загора с и без налична СОИС подробно посочени в Техническата спецификация.

  Референтен номер: 00774-2019-0063
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 197 108 BGN 08.01.2020 16:45

  Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ, упражняване на строителен надзор,-…

  І ЕТАП-Оценяване съответствието на всички части на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в обема, определен в чл.142, ал. 5 от Закона за устройство на територията, изготвяне на комплексен доклад, и окомплектоване и внасяне от името на Възложителя на пълната документация за съгласуване и одобряване на проекта от компетентните органи; Получаване на разрешение за строеж на името на Възложителя.ІІ ЕТАП-(а) Упражняване на строителен надзор в задължителния обхват на чл. 168 от ЗУТ, при извършване на строително - монтажните работи на обекта;(б) Осъществяване на контрол върху влаганите от изпълнителя на обекта строителни продукти съгласно изискванията на чл.169 а, ал. 1…

  Референтен номер: 00233-2019-0080
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки