46 - 50 от 90 поръчки

 • България 1 424 000 BGN 11.04.2019 17:30

  „ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ, КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, ТЕРМОПРИНТЕРИ, БАТЕРИИ ЗА UPS И UPS“

  Предмет на възлагане с настоящата поръчка е доставка и монтаж на хардуер за системата на Агенция „Митници“, с десет обособени позиции.

  Референтен номер: 00334-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 500 BGN 04.04.2019 17:00

  „Осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,…

  Предметът на поръчката се състои в осъществяване на мерки за информация и комуникация при изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0003 „Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“ с цел да се осигури повишаване на информираността на населението на община Велинград и община Ракитово за ролята и приноса на ЕС за изпълнение на инвестиционния проект и прозрачно изразходване на средствата, спазвайки хоризонталните принципи за прозрачност и публичност. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част…

  Референтен номер: 00156-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 200 000 BGN 04.04.2019 17:00

  Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци

  отпечатване и доставка на удостоверителни знаципо обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“:
  Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци – талони за участие в различни разновидности на моментните лотарийни игри, организирани от ДП БСТ;
  Обособена позиция № 2: „Отпечатване и доставка на удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания върху резултатите от спортни състезания“:
  Предметът на тази обособена позиция обхваща отпечатването и доставка на удостоверителни знаци – 1/ фишове за участие в различни разновидности на числовите лотарийни игри и игрите със залагания…

  Референтен номер: 04666-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 19 558 BGN 04.04.2019 17:15

  Подготовка, организиране и провеждане на заключителна международна партньорска среща в град Бургас по проект YOUMIG

  Предоставяне на комплексна услуга за успешното организиране и провеждане на заключителното събитие по проект „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с влиянието на транснационалната миграция на младежите“, финансиран от програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020. Избраният изпълнител подготвя, координира и организира цялостното провеждане на партньорската среща. Комплексната услуга включва изработване на материали за участниците в заключителната партньорска среща, кетъринг и съпътстващи дейности съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

  Референтен номер: 00797-2019-0012
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 42 350 000 BGN 15.04.2019 23:59

  Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

  „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“ с шест обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърни конфигурации“, Обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“, Обособена позиция № 3 „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери“, Обособена позиция № 4 „Доставка на мултимедийни проектори“, Обособена позиция № 5 „Доставка на непрекъсваеми токозахранващи устройства“, Обособена позиция № 6 „Доставка на таблети“. В обхвата на обществената поръчка е включено и осигуряването на гаранционно обслужване не по-кратко от 36 месеца за устройствата по обособени позиции от 1 до 5 и не по-кратко…

  Референтен номер: 00210-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки