56 - 60 от 100 поръчки

 • България 5 400 BGN 04.02.2019 16:30

  Поддръжка, ремонт и резервни части за компютърна техника за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци

  1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
  В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
  Ремонтът се извършва при необходимост.
  2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.

  Референтен номер: 02709-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 900 BGN 04.02.2019 16:30

  Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Чипровци по обособени позиции

  1. Поддръжка на компютърна техника, включващо: поддръжка в техническа изправност и годност за ползване, отстраняване на повреди, технически прегледи на компютърната техниката и поддържане на локалната мрежа в горското стопанство.
  В случай, че техниката не може да бъде ремонтирана на място доставянето на компютърната техника до сервизната база-офис на Изпълнителя и обратно е за сметка на Изпълнителя.
  Ремонтът се извършва при необходимост.
  2. Доставката на консумативи и резервни части за компютърната техника в случай на необходимост от ремонт.

  Референтен номер: 02709-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 133 926 BGN 04.02.2019 16:30

  ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА ПО„НАРЕДБА №11ОТ21.12.2005г.ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА…

  Настоящата процедура се организира от Възложителя в изпълнение на задълженията му като работодател към персонала на УСБАЛО ЕАД, произтичащи от „Наредба № 11/2005г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея“, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването /обн. ДВ бр. №1/03.01.2006 г./ (Наредба № 11/2005 г.). Същите се реализират чрез предоставяне на ваучери за храна, като една от възможните и допустими форми за осигуряване на това обслужване в натура и различаващи го от паричните взаимоотношения между работодател и персонал. Прогнозните количества ваучери (брой ваучери) за период от…

  Референтен номер: 00546-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 04.02.2019 17:00

  Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на „Метрополитен” ЕАД – ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро…

  Обществената поръчка е за отпечатване и доставка на ценни образци - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична община, продавани на касите и билетните автомати на метростанциите, в съответствие с одобрената от възложителя Техническа спецификация - неразделна част от документацията.

  Референтен номер: 00423-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 496 000 BGN 12.02.2019 17:30

  Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул.…

  „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално - охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“.
  Поръчката включва 3 обособени позиции (лотове), както следва:
  • Обособена позиция (лот) № 1: „Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София»;
  • Обособена позиция (лот) № 2: «Осъществяване на денонощна физическа охрана с неогнестрелно оръжие и пропускателен режим на обект: Централна…

  Референтен номер: 01175-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки