56 - 60 от 96 поръчки

 • България 747 500 BGN 28.11.2018 17:30

  Доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори

  "Доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри, преносими компютри и монитори", което включва доставка и гаранционно обслужване на място на настолни компютри тип 1 - 555 броя, настолни компютри тип 2 - 21 броя, преносими компютри тип 1 - 46 броя, преносим компютър тип 2 - 1 брой, преносим компютър тип 3 - 1 брой, преносими компютри тип 4 - 5 броя, монитори тип 1 - 91 броя, монитори тип 2 - 59 броя за нуждите на НСИ, с характеристики съгласно утвърдената от възложителя техническа спецификация.

  Референтен номер: 00403-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 390 000 BGN 27.11.2018 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”

  Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 включва доставката на различни видове канцеларски материали, съгласно Приложение № 1 към Техническата спецификация; Обособена позиция № 2 включва доставката на канцеларски материали, които попадат в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съгласно Приложение № 2 към Техническата спецификация; Обособена позиция № 3 включва доставката на оригинални и съвместими консумативи за офис-техника, съгласно Приложения № 3.1 и № 3.2 към Техническата спецификация.
  Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички обособени…

  Референтен номер: 00073-2018-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 139 000 BGN 27.11.2018 17:30

  „Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции“ с две обособени позиции

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва предоставянето на услуги за организиране и провеждане на събития, срещи и конференции. Поръчката е разделена на две обособени позиции.
  В обхвата на ОП 1: „Организиране и провеждане на събития и срещи по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 (CAPTA BG), финансиран по Програма LIFE” се предвижда провеждането на 7 (седем) обучения и работни срещи във връзка с изпълнението на проект CAPTA BG.
  В обхвата на ОП 2: „Организиране и провеждане на събития, срещи и конференции по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ (ООСКП) на ФМ на ЕИП 2014-2021“ се предвижда логистично обезпечаване на до 12 събития,…

  Референтен номер: 00258-2018-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 450 000 BGN 27.11.2018 17:00

  „Доставка на настолни компютри и монитори за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните й служби“

  Поръчката включва доставката и гаранционното сервизно обслужване на общо 240 броя настолни компютри с инсталирана операционна система, клавиатура, мишка и свързващи кабели, и 250 броя 2 (два) вида монитори – 240 броя от единия вид и 10 броя от другия вид.

  Референтен номер: 02030-2018-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 000 BGN 16.11.2018 17:00

  Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство-гр.Ловеч

  Обект на поръчката е периодични доставки на канцеларски материали по видове, съгласно техническата спецификация. Поръчката е обособена в две позиции:
  обособена позиция №1:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр.Ловеч”,за доставка на стоки,включени в списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП и
  обособена позиция №2:„Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавно горско стопанство–гр Ловеч”,за доставка на стоки,извън списъка по чл.12,ал.1,т.1 от ЗОП.

  Референтен номер: 02709-2018-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки