76 - 80 от 84 поръчки

 • България 100 153 BGN 03.07.2019 16:00

  „Доставка на компютърна, сървърна и офис техника за Медицински университет – Пловдив”

  Доставка на: 1.Обособена позиция № 1: НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР -1 бр; 2.Обособена позиция № 2: ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР – конфигурация 1 - 8 бр; ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР – конфигурация 2 - 1бр; УЛТРАБУК - 2бр; 3.Обособена позиция № 3: СЪРВЪРЕН КОМПЛЕКС, състоящ се от сървър за съхранение на данни; изчислителен сървър; комутатор; защитна стена; UPS (в т.ч. суфтуер за управление) и rack шкаф; 4.Обособена позиция № 4: КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ I - 23 бр.; 5.Обособена позиция № 5: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО - 3 бр. 6.О обособена позиция № 6: КОМУТАТОР УПРАВЛЯЕМ - 1бр. и КОМПЛЕКТ АКСЕСОАРИ ЗА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, включващи: 1)100 м кабел - категория…

  Референтен номер: 00512-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 085 BGN 01.07.2019 17:30

  „Дейности по осигуряване на публичност, информация и комуникация на проект „Актуализиране на програма за качеството на атмосферния въздух на община…

  ННастоящата поръчка се възлага в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите са свързани с изпълнение на мерки за осигуряване на информация, комуникация съгласно задължителните изисквания в „Единен наръчник на Бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ и в Насоките за информация и комуникация на проекти финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. В резултат от изпълнението на дейността следва да се постигне широка обществена осведоменост за изпълнението на проекта, изпълняван от Община Хасково, на техните дейности, цели и резултати, както и информация относно предоставената безвъзмездна помощ и…

  Референтен номер: 00211-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 250 000 BGN 26.06.2019 16:00

  Публикуване в национални, регионални вестници и интернет медии на информационни материали и други комуникационни формати, свързани с популяризиране на Пловдив…

  Публикации относно събития от програмата на Пловдив 2019 подадени от заявителя - публикуване на ПР-публикации, изработване на авторски материали от журналисти, фото заснемане, отразяване на събития с видео или с дрон, изработване на интервюта, изработване на фото галерия, публикации на анонси и съобщения в регионални и национални вестници.

  Референтен номер: 04128-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 01.07.2019 17:00

  Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис -1

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0052
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 01.07.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офис – 2“ за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора

  Обект на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на настоящата поръчка е доставка на канцеларски материали по за нуждите на ТП на НОИ – Стара Загора, като поръчката има за цел подсигуряване на ежедневната административна дейност на ТП на НОИ, гр. Стара Загора, чрез извършване на периодични доставки на фабрично нови канцеларски материали, необходими за обезпечаване работата на служителите в поделението. Видовете, техническите характеристики и съответните прогнозни количества на канцеларските материали са описани в Приложение №1 към техническите спецификации. Изискванията за доставката са посочени от възложителя в Техническите спецификации от документацията…

  Референтен номер: 00145-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки