76 - 80 от 90 поръчки

 • България 34 683 BGN 25.03.2019 17:00

  “Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи и обучения по проект: „Ефективно управление при извънредни…

  Логистика при реализиране на дейности по организация и провеждане на работни срещи и обучения по проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния-България 2014-2020“

  Референтен номер: 00039-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 148 200 BGN 27.03.2019 17:30

  „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на дирекция „Миграция“ по обособени позиции:
  Обособена позиция 1 – Доставка на компютърни конфигурации - 50 броя
  Обособена позиция 2 – Доставка на копирни машини, принтери и скенери – 8 броя копирни машини, 8 броя мрежови принтери, 11 броя настолни скенери, 47 броя лазерни принтери.
  Обособена позиция 3 – Доставка на таблети – 2 броя таблети
  Обособена позиция 4 – Доставка на устройство за архивиране и съхранение на данни – 1 брой

  Референтен номер: 5615-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 89 688 BGN 25.03.2019 17:00

  „ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИЯ И СТРУКТУРИ…

  Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва изработване, отпечатване, пакетиране и доставяне на база на периодични заявки от възложителя на ваучери за храна за работниците и служителите в общинските администрация и структури на община Мадан.
  Номиналната стойност на ваучерите за храна, които могат да бъдат заявени от възложителя, е в размер на 106 560 лева /словом: сто и шест хиляди петстотин и шестдесет лева/.
  Посочената стойност е уговорена в полза на Възложителя.
  Индикативният брой работници и служители, на които ще се предоставят ваучери, е 148.
  Номиналните стойности на ваучерите, които ще бъдат заявявани от възложителя, са: Ваучери с номинална стойност от 1.00 лева; Ваучери с…

  Референтен номер: 00104-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 7 000 BGN 03.04.2019 17:30

  „Охрана със СОТ за обекти на ТД Северна морска (за бивша Митница Варна)”

  Извършване на охранителна услуга със сигнално-охранителна техника (СОТ), собственост на Изпълнителя, обхваща дейности по наблюдение и контрол с технически средства на обект: Митническо бюро – Добрич

  Референтен номер: 00334-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 676 700 BGN 08.04.2019 17:30

  “Доставка на компютърна техника по проект BG05M90P001-1.004-0001 “Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на…

  Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда с цел доставка на компютърна техника и софтуер за нуждите на АЗ, както следва: Компютърни конфигурации - 1599 броя и монитори - 1599 броя, Преносими компютри - 264 броя. Оборудването да отговоря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа. Устройствата трябва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани. Да не са свалени от производство и да са в актуалната продуктова листа на производителя към датата на подписване на Обобщения приемо-предавателен протокол за цялостната доставка. За повече информация виж документацията за участие!

  Референтен номер: 00311-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки