76 - 80 от 96 поръчки

 • България 320 000 BGN 11.02.2019 17:30

  „Доставка чрез покупка на компютърни работни станции за нуждите на Министерство на външните работи (МВнР)“

  Предметът на обществената поръчка е доставка чрез покупка на компютърни работни станции за нуждите на МВнР, включващ доставка на компютърната техника до мястото на изпълнение и извършване на гаранционно сервизно обслужване на доставената компютърна техника на място при Възложителя. Възложителят ще закупи 160 броя компютърни работни станции и предвижда като опция при необходимост да закупи допълнително още до 160 броя компютърни работни станции.
  Възложителят не е длъжен да възложи опцията за допълнителни количества.

  Референтен номер: 00105-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.01.2019 17:00

  "Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана" по две обособени позиции

  "Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана включваща "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана" и обхваща извършване на охранителна услуга при нормална и усложнена обстановка на сградния фонд, движимото имущество и прилежащите терени на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана, обособени в две позиции, както следва:
  -Обособена позиция №1 с предмет: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средствана обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана, включени в Приложение №1";
  -Обособена позиция №2 с предмет: "Охрана с технически средства за сигурност на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана,…

  Референтен номер: 00567-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 312 928 BGN 06.02.2019 17:30

  Доставка на комутатори

  В обхвата на обществената поръчка с предмет „Доставка на комутатори” са предвидени следните дейности:
  1. Доставка на комутатори (минимум 80 броя), с включен гаранционен срок минимум 36 месеца от датата на подписване на общия приемо-предавателен протокол, отразяващ изпълнението на поръчката. В рамките на гаранционния срок се включва получаване на всички ъпгрейди (upgrades), ъпдейти (updates) и частични нови версии (patches).
  2. Практическо представяне на начина на въвеждане в експлоатация на комутаторите на 8 (осем) представители на Възложителя - 1 служител от ГДГП и 7 служители от РДГП.

  Референтен номер: 02849-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 125 000 BGN 11.02.2019 17:30

  „Изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“

  Услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, включва изработване на аудио и видео рекламни клипове за популяризиране на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
  Изпълнителят трябва да изработи общо до 12 (дванадесет) броя 30-секундни рекламни аудио и видео клипа, както следва: до 6 броя видео клипа и до 6 броя аудио клипа.Посоченият брой на рекламни клипове е индикативен и Възложителят има право да възлага по-малко от прогнозния брой рекламни клипове.

  Референтен номер: 05028-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 600 BGN 25.01.2019 17:00

  Охрана на обекти на бюджетна издръжка към Община Горна Оряховица и обекти към второстепенни разпоредители с бюджети за периода 2018/2019…

  Настоящата обществена поръчка се открива с оглед необходимостта от охрана и стопанисване на общинско имущество.
  По обособена позиция № 1 охраната на обектите, които попадат в обхвата на позицията ще се извършва, чрез сигнално охранителна техника. Същата е собственост и за сметка на избрания за Изпълнител. Обектите предмет на обособената позиция са съгласно Приложение № 4 към Техническата спецификация.
  Охраната по обособена позиция № 2 ще се осъществява чрез, автопатрул и физическа охрана, в зависимост от предвидения режим на охрана за всеки обект, описани в Техническа спецификация – Приложение № 5 към настоящата обществена поръчка.

  Референтен номер: 00413-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки