6 - 10 от 82 поръчки

 • България 388 783 BGN 25.07.2019 16:30

  „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД”

  Предметът на обществената поръчката е доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД, съгласно техническа спецификация, изготвена от Възложителя, приложена към документацията за участие в процедурата. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, всяка от които съдържа различен брой артикули:
  Обособена позиция № 1 – „Канцеларски материали”. В тази обособена позиция са включени 44 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация.
  Обособена позиция № 2 – „Принтерна хартия”. В тази обособена позиция са включени 2 броя артикули, подробно описани в техническата спецификация.
  Обособена позиция № 3 – „Tонери”. В тази обособена позиция са включени 70…

  Референтен номер: 00494-2019-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 57 078 BGN 26.07.2019 17:15

  Доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна…

  Доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, за нуждите на община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка, по 2 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставки на счетоводни книги и формуляри“
  Обособена позиция № 2 „Доставки на касови ролки“
  Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на счетоводни книги и формуляри и на касови ролки, съгласно обособените позиции, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения за обособените позиции.

  Референтен номер: 00267-2019-0054
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 440 000 BGN 26.07.2019 17:30

  „Изработване и периодична доставка на здравноосигурителни книжки за НЗОК“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изработване и периодична доставка на здравноосигурителни книжки за НЗОК“.
  В предмета на поръчката се включва изработване на здравноосигурителни книжки, съобразно техническите параметри и изискванията на възложителя и доставката им до 28 Районни здравноосигурителни каси (РЗОК) в областните градове в страната. Изработването на здравноосигурителни книжки следва да се извършва в производствена база, осигурена от изпълнителя, а доставката до адресите на 28-те РЗОК следва да се извършва с осигурен от изпълнителя транспорт за негова сметка, след направени предварителни писмени заявки от възложителя.
  Прогнозното количество здравноосигурителни книжки, които ще са необходими за срока на договора е 400 000 бр.
  *…

  Референтен номер: 00207-2019-0049
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 277 000 BGN 29.07.2019 17:30

  „Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна, периферна и мрежова техника, в т.ч. структурно окабеляване, доставка, монтаж, демонтаж…

  При изпълнение на поръчката следва да се извърши абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна, периферна и мрежова техника, в т.ч. структурно окабеляване, доставка, монтаж, демонтаж на компоненти за нуждите на Община Варна и второстепенните разпоредители

  Референтен номер: 00081-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 000 лв. 26.06.2019 17:30

  „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни…

  „Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки