96 - 100 от 100 поръчки

 • България 93 173 BGN 28.01.2019 17:30

  „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“ в обособени позиции, съгласно т. II.1.4.

  Организиране и провеждане на обучения по проект BG05SFOP001-2.006-0037 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в ДАЕУ“, разделена на обособ. позиции:Обособена позиция 1: „Провеждане на обучение в областта на статистическите методи и иконометрични модели за анализ на данни“;Обособена позиция 2: „Логистично осигуряване на обучителен семинар за споделяне на опит и добри практики на тема: „Ред за подготовка и проверка на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи и електронни услуги“;Обособена позиция 3: „Провеждане на обучение в областта на осигуряване на качество на софтуера (Software Quality Assurance)“;Обособена позиция 4: „Провеждане…

  Референтен номер: 5397-2018-0028
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 69 987 BGN 25.01.2019 16:45

  „Доставка на ново компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП „Пловдив-Бургас, Фаза 2“

  Поръчката включва доставка на 14 бр. монитори и 35 бр. преносими компютри.

  Референтен номер: 00233-2018-0078
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 100 000 BGN 30.01.2019 17:30

  „Доставка на канцеларски материали и хартия за нуждите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с две обособени позиции.

  Предмет на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на канцеларски материали и рециклирана копирна хартия, съгласно посоченото в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Стоките, обект на доставката, заедно с изискванията на възложителя по отношение на техническите и функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество, са подробно изброени в Техническата спецификация към документацията за участие. Посочените количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, поради което възложителят си запазва правото да ги увеличи или намали, съобразно нуждите си. Стоките, предмет на доставка по обособена позиция № 2, са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от…

  Референтен номер: 00422-2018-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24.01.2019 17:00

  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на превозни документи

  Обществената поръчка е за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 15 броя автомати за продажба на хартиени карти с баркод за еднократно преминаване и зареждане на електронни карти на посочени от Метрополитен ЕАД във вестибюлите на метростанциите места, в съответствие с Техническата спецификация –Приложение №1, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00423-2018-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 24 000 BGN 08.02.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Варна, по обособени позиции“

  Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на…

  Референтен номер: 00145-2018-0215
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки