96 - 96 от 96 поръчки

  • гр. Перник 12 450 BGN 13.11.2018 17:00

    „Избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по публичност и визуализация на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане на социални жилища в…

    Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на необходимите дейности по публичност и визуализация при изпълнението на проекта,в съответствие с изискванията на възложителя,посочени в техническата спецификация,добрите професионални практики при осъществяването на подобни дейности, както и в съответствие с изискванията на Оперативна програма„Региони в растеж”2014–2020г.Предметът на възлагане представлява услуга(включваща предоставянето на услуги и доставка на определени рекламни и промоционални материали),целяща да изпълни предвидените по проекта и задължителните изисквания за мерките по информация и комуникация на Европейския съюз,като задължително представи финансовия принос на Европейските фондове.Мерките за осигуряване на публичност и визуализация следва да бъдат изцяло съобразени с изискванията на ОПРР 2014-2020г.и Единния…

    Референтен номер: 00589-2018-0025
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки