11 - 15 от 96 поръчки

 • България 68 111 BGN 12.02.2019 16:00

  „Управление на проект „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ по Програма INTERREG V-A Румъния…

  1. Настоящата поръчка, с предмет „Подобряване на връзката на третични възли Мангалия и Балчик до TEN-T инфраструктура“ по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г.” е за възлагане на консултантска улуга за външно управление на проекта, за всестранно координиране на цялата дейност по изпълнение на проекта и работата на съвместния управленски екип.

  Референтен номер: 00479-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 12.02.2019 17:30

  ДейностиОсигуряване на публичност и визуализация по Проект по Административен договор № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 от 27.06.2018 г. за директно предоставяне на безвъзмездна…

  Дейности по осигуряване на публичност и визуализация по Проект по Административен договор № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 от 27.06.2018 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ по процедура „Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с наименование на проектното предложение: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия (наричан по-долу Проекта). Процедурата е разделена на две обособени позиции:
  Обособена позиция №1: Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни…

  Референтен номер: 00940-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 772 553 BGN 22.02.2019 17:30

  „Доставка на принтери и мрежови мултифункционални устройства“

  Доставка на принтери и мрежови мултифункционални устройства

  Референтен номер: 02849-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 199 000 BGN 21.02.2019 15:45

  „Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи устройства, сканиращи устройства, многофункционални устройства и печатна техника „Tally“ в сградите на БНБ по…

  Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ, индивидуализирани по вид, количество и местонахождение в съответната техн. спецификация - Приложения №1.1-1.3. Поръчката се състои от пет обособени позиции:
  Обособена позиция 1: „Абонаментна поддръжка на копирни машини „XEROX” в сградите на БНБ в град София и страната“;
  Обособена позиция 2: „Абонаментна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“;
  Обособена позиция 3: „Абонаментна поддръжка на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства, марка Xerox в сградите на БНБ“
  Обособена позиция 4: „Абонаментна поддръжка на печатна техника „Tally“;
  Обособена позиция 5: „Абонаментна поддръжка на копирна машина Коника -Минолта Bizhub C220“
  ВАЖНО!Об п-я №…

  Референтен номер: 01224-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 500 BGN 22.02.2019 17:30

  „Доставка на рекламни материали“ по две обособени позиции

  Доставка на рекламни материали” по две обособени позиции, както следва:
  Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на информационна табела и доставка на външни батерии “
  1. Изработка и доставка на информационна табела - 1 бр.
  2. Доставка на външни батерии - 15 бр.
  Обособена позиция № 2 „Доставка на бизнес чанти за лаптоп“
  Доставка бизнес чанти за лаптоп - 950 бр.
  Обществената поръчка по Обособена позиция № 2 е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно Решение № 591 от 18 юли 2016 г. за определяне на списък на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от Закона за…

  Референтен номер: 02443-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки