11 - 15 от 79 поръчки

 • България 360 000 BGN 15.07.2020 16:30

  Избор на изпълнител за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна…

  „Избор на изпълнител за управление на проект Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрeз Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно посоченото в Техническата спецификация – Приложение №3, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

  Референтен номер: 00282-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 131 586 BGN 26.06.2020 17:00

  Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“

  Периодични доставки на компютърна техника и оборудване – настолни компютри, за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“. Стоките, предмет на договора, трябва да са оригинални, нови и неупотребявани. В случай че в срока на дог. бъде преустановено производството на стока и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, същата следва да бъде заменена с такава, с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на възл., с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство. Възложителят си запазва правото в срока и при условията на договора, в случай на изчерпване на стойността по договора, формирана въз…

  Референтен номер: 00285-2020-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 400 BGN 22.06.2020 17:00

  Осигуряване на физическа охрана,вкл. и въоръжена,и охрана с помощта на сигнално-известителна техника,вкл.проектиране,доставка и монтиране,използване и поддържане в обекти на ТП…

  Предметът на обществената поръчката включва охрана, с помощта на сигнално-охранителна техника, както и нейното поддържане от 17:00 часа до 08:00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни в административната сграда на ТП „ДГС Ардино”, на адрес: гр. Ардино, ул. „Републиканска” №7 и в Горски кантон „Бели брези”, с адрес: ТК „Бели брези”, общ. Ардино за срок от 36 месеца.
  В административната сграда на ТП „ДГС Ардино” е монтирана сигнално-известителна техника в една стая, а в Горски кантон „Бели брези”, сигнално-известителната техника е монтирана във всички помещения на сградата.
  Охраната със сигнално-известителна техника ще се извършва от избрания…

  Референтен номер: 02718-2020-0100
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22 000 BGN 19.06.2020 17:00

  „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално известителна техника, в обекти на ТП ДЛС „Чепино“ за 36 месеца“

  „Проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане на сигнално известителна техника, в обекти на ТП ДЛС „Чепино“ за 36 месеца“

  Референтен номер: 02718-2020-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 71 100 BGN 18.06.2020 17:00

  „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“

  „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Община Габрово и второстепенни разпоредители с бюджет“.
  Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.
  Срок за изпълнение - до 30 кал. дни, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Изпълнителя и приключва с подписване на приемно-предавателен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
  Точният срок за изпълнение се оферира от участника в Предложението за изпълнение. Същият не следва да надвишава посочения по-горе срок.
  Място за изпълнение - гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

  Референтен номер: 00038-2020-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки