16 - 20 от 96 поръчки

 • гр. Плевен 47 500 лв. 13.11.2018 16:30

  Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана…

  Осъществяване на дейности по публичност и визуализация за нуждите на Медицински университет-Плевен по Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинванзивна хирургия" финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по обособени позиции

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 69 900 лв. 13.11.2018 17:00

  „Избор на одитор на НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД за финансовите 2018 и 2019 години”, която включва: 1)Одит на годишните финансови отчети…

  „Избор на одитор на НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД за финансовите 2018 и 2019 години”, която включва: 1)Одит на годишните финансови отчети на НДЕФ за финансовите 2018 г. и 2019 г., като ги провери и завери в съответствие с между народните одиторски стандарти.2) Одит на изпълнението на проекти, по които НДЕФ е бенефициер, ако такива съществуват или възникнат през одитирания период, като изпълни одитна проверка в съответствие с МСАИС 3000 (преработен) — „Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити или прегледи на историческа финансова информация“.3) Одит на изпълнението на проекти, които се финансират по програмите на НДЕФ, които се реализират през…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 69 990 лв. 13.11.2018 16:00

  Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

  Публикуване на обяви и съобщения в печатни медии за нуждите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 57 000 лв. 13.11.2018 17:30

  Предмет на обществената поръчка е: „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература през 2019 г.…

  Предмет на обществената поръчка е: „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания и специализирана литература през 2019 г. в ЦУ и ТП на НОИ, по обособени позиции“, като обособените позиции са, както следва:1. Обособена позиция № 1: „Абонамент и доставка на периодични печатни и електронни издания“Предметът на обществената поръчка по настоящата обособена позиция е за абонаментна доставка на периодични печатни и електронни издания за календарната 2019 година. В предмета на поръчката по обособената позиция се включват следните дейности:1.1. Доставка за календарната 2019 година на печатни издания, подробно описани по заглавия и количества в Приложение № 1 към техническите…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 55 091 BGN 27.11.2018 17:30

  Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за 2019 г. за нуждите на Народното събрание на Република България

  Предмет на абонамент и доставка са 42 (четиридесет и две) печатни и 2 (две) електронни чуждестранни периодични издания, съгласно изискванията на възложителя посочени в техническата спецификация. Заглавията на изданията, ISSN и броя на абонаментите са дадени в списък към документацията за участие.

  Референтен номер: 00728-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки