16 - 20 от 90 поръчки

 • гр. Благоевград 43 980 лв. 02.04.2019 15:30

  „Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" и 1…

  „Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" и 1 обучение на тема "План и протоколи за реагиране при извънредни ситуации" за нуждите на ЦСМП-Благоевград“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 4, Дейности 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3 на проекта.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 68 640 лв. 26.03.2019 16:00

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна…

  „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – за 2019г.“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 750 BGN 09.04.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Белоградчик за доставка на…

  № Артикул Мярка Прогнозно количество
  1 Касова книга, химизирана, прошнурована, твърда подвързия брой 12
  2 Авансов отчет кочан 1
  3 Папка "ДЕЛО" твърд картон /10бр.в пакет пакет 50
  4 Искане за отпускане на материални ценности, нехимизирано 13 реда или повече кочан 4
  5 Кламери метални, размер 33 мм., минимум по 100 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 100
  6 Кламери метални, размер 50 мм., минимум по 50 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 4
  7 Кабъри /10 бр.в пакет пакет 1
  8 Папка картон а4 с ластик брой 45
  9 Книга дневни финансови отчети А4 брой 3
  10 Приходен касов ордер химизиран /100л./ брой 45
  11 Разходен…

  Референтен номер: 02709-2019-0032
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 750 BGN 09.04.2019 17:00

  „Доставка на канцеларски материали за срок от 36 месеца за нуждите на Държавно горско стопанство – Белоградчик за доставка на…

  № Артикул Мярка Прогнозно количество
  1 Касова книга, химизирана, прошнурована, твърда подвързия брой 12
  2 Авансов отчет кочан 1
  3 Папка "ДЕЛО" твърд картон /10бр.в пакет пакет 50
  4 Искане за отпускане на материални ценности, нехимизирано 13 реда или повече кочан 4
  5 Кламери метални, размер 33 мм., минимум по 100 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 100
  6 Кламери метални, размер 50 мм., минимум по 50 бр. в опаковка, 10 опаковки в кутия кутия 4
  7 Кабъри /10 бр.в пакет пакет 1
  8 Папка картон а4 с ластик брой 45
  9 Книга дневни финансови отчети А4 брой 3
  10 Приходен касов ордер химизиран /100л./ брой 45
  11 Разходен…

  Референтен номер: 02709-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 161 585 BGN 09.04.2019 16:30

  Определяне на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на персонала при Тракийски университет гр. Стара Загора по…

  Ваучерите за храна ще се поръчват и ползват от отделните структурни звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка за необходимите количества ваучери и номиналната им стойност от съответното структурно звено при Тракийски университет гр. Стара Загора. При подаване на заявките за отпечатване на ваучери, всяко структурно звено самостоятелно определя с каква номинална стойност да са ваучерите за съответния месец. Средствата за заплащане на поръчката се осигуряват от собствени средства на Възложителя – фонд „СБКО”. Средствата са определени съгласно чл. 209 от ЗКПО.

  Референтен номер: 00373-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки