96 - 96 от 96 поръчки

  • България 24 000 BGN 08.02.2019 17:00

    „Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ – Варна, по обособени позиции“

    Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса за нуждите на ТП на НОИ-Варна, определени детайлно по видове, технически характеристики и прогнозно количество в Приложения № 1 и 2 към Техническите спецификации за изпълнение на поръчката. Количествата са прогнозни за 24 месеца, като доставките се извършват по писмена заявка на Възложителя и се осъществяват със собствен транспорт и за сметка на Изпълнителя, франко склада на Възложителя на адрес: гр. Варна, ул. “Охрид“ № 6 . Възложителят си запазва правото да не заявява артикули от посочените прогнозни количества или да заявява и над тези количества, в зависимост от нуждите на…

    Референтен номер: 00145-2018-0215
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки