86 - 90 от 90 поръчки

 • България 25.03.2019 17:00

  Абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа

  Услуга, включваща абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа, както и доставка и подмяна на резервни компоненти при необходимост, в обектите на ЕСО ЕАД - МЕР Стара Загора: п/ст „Марица изток“, п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3”, п/ст „Чудомир“ и п/ст „Севтополис“.

  Референтен номер: 01379-2019-0023
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 9 500 BGN 26.03.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за доставка на оборудване за административни цели за обезпечаване работата на екипа по управление на проект: ...…

  „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, административен договор № BG16M1OP002-2.002-0017-C01, по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“.

  Референтен номер: 00109-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Силистра 64 755 BGN 28.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител за информация и публичност по проект ,,Silistra-Eco-friendly-Viable-Electrical-Navodari Transport, проектен код ROBG–432 по Interreg V–A Румъния-България

  1.С изпълнението на поръчката се очаква да бъдат осигурени-изработени и доставени: За Обособена позиция №1: 300 бр. дипляни; За Обособена позиция №2: 1бр. билборд; 1бр. постоянна обяснителна табела; 1 бр. рол банер; 500 бр. рекламна спортна бутилка с карабинер; 500 бр. дъждобран в кръгла топка с карабинер; 200бр. спортен сак със светлоотразителна лента; 200 бр. наръчници /100 бр. на български език и 100 бр. английски език/; За Обособена позиция №3: Организиране и провеждане на пресконференция; Организиране и провеждане на събития за разработване и представяне на Туристически наръчник от Партньор Община Силистра; Организиране и провеждане на събитие за разработване на стратегия…

  Референтен номер: 00030-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 57 640 BGN 25.03.2019 17:30

  Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на проекти,финансирани по Оперативна програма "РР"

  Избор на изпълнител за осигуряване на дейностите по информация и комуникация в изпълнение на следните проекти: BG16RFOP001-5.001-0003-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания” и BG16RFOP001-5.001-0054-C01 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2” по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

  Референтен номер: 00080-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 200 000 BGN 25.03.2019 16:45

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2…

  Доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на ДП НКЖИ по три обособени позиции за срок от 2 години, както следва:
  1. Обособена позиция 1. Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия и картон и кламери/;
  2. Обособена позиция 2. Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на копирна хартия, пишещи средства и лепящи средства, пощенски пликове, дребно офис оборудване, компютърни акцесоари и други/;
  3. Обособена позиция 3. Доставка на консумативи за…

  Референтен номер: 00233-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки