1 - 4 от 4 поръчки

 • България 90 000 BGN 01.09.2020 17:00

  Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет -…

  1. Организиране и провеждане обеди в гр. Габрово, вечери в гр. Габрово, вкл. официални, и извън гр. Габрово, коктейли, вкл. официални, бюфети за ученици и студенти;
  2. Организиране на културни програми в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  3. Организиране на транспорт в гр. Габрово и извън гр. Габрово;
  4. Осигуряване на кафе-паузи за участници в събитията;
  5. Осигуряване на хотелско настаняване;
  6 Осигуряване на протоколни подаръци;
  7. Осигуряване на минерална вода.

  Референтен номер: 00574-2020-0026
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 023 BGN 27.08.2020 17:30

  “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност, попадащи в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП,…

  прод. от II.1.1... -Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност, съставителство и изработване на брошури и диплянки, и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране на финансовия принос на Европейския съюз за подобряване на пътната инфраструктура в трансграничната зона между България и Румъния и за прилагане на мерки за повишаване безопасността на движението в рамките на проект…

  Референтен номер: 00044-2020-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18 394 BGN 31.08.2020 17:30

  “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд -…

  прод. от поле II.1.1...финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 – 2020“
  Предметът на настоящата обществена поръчка е “Изпълнение на дейности за пътна безопасност и публичност на проект ROBG 390 “Основен ремонт на път II 81 Костинброд - Берковица - Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана”, финансиран по Програма Интеррег V A Румъния - България 2014 - 2020.
  Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител и да се сключи договор за изпълнението на следните дейности: подобряване на пътната безопасност и изработване и доставяне на рекламни материали. Изпълнението на обществената поръчка ще допринесе за популяризиране…

  Референтен номер: 00044-2020-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Габрово 105 203 BGN 01.09.2020 17:00

  „Доставка на канцеларски материали, тонер касети, мастилници за печатащи устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартия за…

  В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: доставка на канцеларски материали, тонер касети и мастилници за печатащи и копирни устройства, носители за съхраняване на данни и различни видове хартии и картони за нуждите на Технически университет - Габрово и неговия разпоредител с бюджет по пет обособени позиции.
  Изпълнението ще се извършва по писмени заявки, подадени от Възложителя. Доставката следва да бъде извършена от Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни за обособени позиции № 1, 3, 4, 5 и в срок от 2 (два) работни дни за обособена позиция № 2, считано от получаване на конкретна заявка от…

  Референтен номер: 00574-2020-0029
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки