1 - 5 от 6 поръчки

 • България 470 000 BGN 17.07.2020 16:00

  Дocтaвка нa cтoки зa ceлcкocтoпaнcкaтa дeйнocт нa „Ceвeрнoцентрално държавно предприятие” ДП

  „Дocтaвкa нa cтoки зa ceлкoстoпaнската дейност на предприятието, за краткост наричани съответно TOPOBE, ПPEПAPATИ И CEMEHA, а заедно CTOКA, спрямо приложените спецификации за качество, за нуждите на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП

  Референтен номер: 02712-2020-0016
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 384 922 BGN 23.07.2020 17:30

  Доставка на машина за косене на тръстика с прилежащо оборудване.

  Настоящата обществена поръчка е свързана с доставка чрез покупка на машина за косене на тръстика с прилежащо оборудване за нуждите на РИОСВ - Бургас по Проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение "Комплекс Ропотамо", "Местност Пода" и "Езеро Вая”, финансиран от ОПОС 2014-2020“.

  Референтен номер: 00725-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 702 086 BGN 17.07.2020 17:00

  „Възстановяване на опожарени култури и насаждения в района на ТП „ДГС Кресна” и ТП „ДГС Симитли” при ЮЗДП ДП, гр.…

  Продължава от раздел II.1.1 ... Обособена позиция №1: Възстановяване на 1148 дка опожарени култури и насаждения в района на ТП „ДГС Кресна” при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград с включени обекти: 1 -м; 1-о; 1-р; 1-и; 1-к; 1-л; 1-у; 1-ц; 1-ф; 18-в; 19-а; 19-в; 19-г; 19-д; 19-е; 19-ж; 19-з; 19-и; 19-л; 19-м; 19-о.
  Обособена позиция №2: Възстановяване на 1243 дка опожарени култури и насаждения в района на ТП „ДГС Кресна” при ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, с включени обекти: 20-з; 20-е; 20-г; 20-в; 20-а; 20-о; 20-н; 20-д; 22-г; 22-з; 22-л; 22-ш; 22-щ; 23-з; 23-и; 63-в;
  Обособена позиция №3: Възстановяване на 1161 дка опожарени култури…

  Референтен номер: 2724-2020-0036
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 526 672 BGN 20.07.2020 17:00

  „Почистване на площи, за залесяване, от нежелана растителност. Извършване на почвоподготовка, чрез механизирани или ръчни дейности и залесяване с горски…

  „Почистване на площи, за залесяване, от нежелана растителност. Извършване на почвоподготовка, чрез механизирани или ръчни дейности и залесяване с горски култури в териториалния обхват на Югоизточно държавно предприятие Сливен, на територията на териториално поделение „ДГС Тунджа"- община Тунджа- 473 дка, териториално поделение „ДГС Стара Загора"- община Стара Загора- 445 дка и община Гълъбово-88 дка, териториално поделение „ДГС Хасково"- община Минерални бани – 102 дка, по четири (4) обособени позиции, съгласно документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 02716-2020-0099
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 17.07.2020 17:00

  “Избор на изпълнител за авиохимическо третиране срещу листогризещи насекоми в горски територии, държавна собственост, находящи се в териториалния обхват на…

  „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград обявява обществена поръчка за авиоборба срещу пролетни и есенни листогризещи насекоми, която ще се проведе през 2020/23 г. За борба с тези вредители ще се използват растителнозащитни продукти, разрешени от Българската агенция по безопасност на храните и FSC, безопасни за растения, животни, пчели и хора, предписани от Лесозащитна станция - София.Предметът на обществената поръчка, включва извършване на специализиран полет за извършване на авиохимична и авиобиологична борба срещу вредители върху държавна горска територия в териториалния обхват на ЮЗДП ДП.

  Референтен номер: 2724-2020-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки