1 - 5 от 197 поръчки

 • България 15 000 BGN 20.07.2020 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 12 месеца“

  Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали по заявка на възложителя.

  Референтен номер: 02716-2020-0101
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20.07.2020 16:30

  „Избор на изпълнител за организация и управление на проект: „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в агломерации с…

  Обхватът на предмета на обществената поръчка включва следните дейности: Избраният въз основа на настоящата обществена поръчка изпълнител, който ще изпълнява функциите на звено за управление на проекта, ще следи изпълнението на договорите, сключени с избраните изпълнители на дейностите по проекта като всеки член на екипа ще осъществява контрол в рамките на своите компетенции. ЗУП ще изпълнява и други задачи и дейности подробно разписани в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 01075-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 126 695 BGN 16.07.2020 17:30

  „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от документацията на поръчката.

  Референтен номер: 00914-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 950 000 BGN 20.07.2020 17:30

  „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“

  Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“, разделена на 3 (три) обособени позиции:
  Обособена позиция 1: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи в Община Ловеч“.
  Обособена позиция 2: „Събаряне и премахване на сгради в Община Ловеч“
  Обособена позиция 3: „Премахване на гаражи клетки в Община Ловеч“

  Референтен номер: 00169-2020-0020
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 16.07.2020 16:30

  Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на…

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен”, реф. № РРС 20 – 062.
  Предметът на обществената поръчка е разделен на 5 (пет) обособени позиции, описани по-долу.

  Референтен номер: 01467-2020-0047
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки