1 - 5 от 481 поръчки

 • гр. Перник 25 000 BGN 03.08.2018 17:00

  “Изготвяне на проект за изграждане на паркова зона в кв. “Изток””

  Проектът следва да съдържа най-малко следните проектни части:1. Част Паркоустройство и благоустройство;2. Част Архитектурна; 3. Част Конструктивна; 4. Част Електрическа; 5. Част Геоложко проучване (геоложки доклад за състава и параметрите на почвите в района на парковата зона; 6. Част Геодезическа – подробно геодезическо заснемане на парковата зона, вертикална планировка и трасировъчен план; 7. План за безопасност и здраве; 8. План за управление на отпадъците;
  9. Обща проекто-сметна документация (включваща необходими материали, техника, съоръжения и количества СМР) за всички части!

  Референтен номер: 00589-2018-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 239 057 BGN 06.08.2018 17:00

  Разработване на план за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско, общ. Радомир, обл. Перник

  Основната цел на обществената поръчка е да се изготви план за управление на защитената местност „Чокльово блато”, с. Байкалско, община Радомир.

  Референтен номер: 00535-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Гоце Делчев 1 421 760 BGN 13.08.2018 17:00

  Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.…

  Обществената поръчка “Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев- I етап”, включва подмяна на водопроводна мрежа с обща дължина 2 516,49 л.м. и средна проектна дълбочина 1.70 м.
  За обекта има издадено Разрешение за строеж №54/08.05.2018, допълнено със Заповед №15/22.06.2018, с което е определено, че обектът е Четвърта група, Трета категория съгласно чл.137, т.3, буква „б“ от ЗУТ

  Референтен номер: 00098-2018-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 182 884 BGN 14.08.2018 16:30

  Извършване на текущи ремонти в сградата на Морфологичен блок за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора

  Извършване на ремонти дейности за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора. Настоящата поръчка обхваща строителна дейност по текущи ремонти на сгради, в чийто обем са включени основните видове работи от Количествената сметка на Възложителя за съответните обекти като: демонтаж и монтаж на врати; демонтаж и монтаж на мивки, изкъртване, изкърпване, шпакловане, боядисване с латекс и блажна боя на стени и тавани; демонтаж и монтаж на стенни облицовки и облицовки от фаянсови плочки; демонтаж и монтаж на ел. контакти и осветителни тела; подмяна и изграждане на ВиК инсталации; демонтаж и монтаж на подови настилки; доставка и монтаж…

  Референтен номер: 00373-2018-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 3 138 970 BGN 15.08.2018 17:00

  „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

  Предмет на обществената поръчка: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“. Предметът на поръчката включва: строителни работи по реконструкция на съществуващи трасета, изграждане на нови такива по водоснабдителната мрежа на с. Гела, община Смолян, както и изграждане на напорен резервоар с обем V=300 m3. Реконструкцията на водоснабдителната система е предвидена да се изпълни на три основни етапа: I етап, II етап и III етап, с приблизителната обща дължина на всички етапи от 9 426.02 м. Поръчката обхваща изграждане на шахти с регулатор на налягане и сградни водопроводни отклонения до регулационната линия на имота или до водомерна шахта,…

  Референтен номер: 00092-2018-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки