1 - 5 от 341 поръчки

 • гр. Земен 5 170 282 BGN 10.09.2019 17:00

  „Реконструкция на водоснабдителна система - гр.Земен"

  Настоящата обществена поръчка е с обект: СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи на обект: „Реконструкция на водоснабдителна система - гр.Земен". Включените в предмета на поръчката дейности са подробно идентифицирани и описани в приложените Техническа спецификация и проектни части на одобрения инвестиционен проект.

  Референтен номер: 01157-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 89 836 BGN 10.09.2019 17:00

  Избор на изпълнител за упражняване на СН по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в…

  Пълни и детайлни Технически спецификации по всяка от обособените позиции е отразено в изготвените и приложени Технически спецификации, както и в одобрената пълна техническа документация - инвестиционни проекти, с приложени обяснителни записки и количествени сметки, които са достъпни в профила на купувача на община Смядово.

  Референтен номер: 00627-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 833 BGN 02.09.2019 17:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36…

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ – от ОТ14 до ОТ36 - гр. Искър“, община Искър”.
  Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

  Референтен номер: 01026-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 439 578 BGN 16.09.2019 17:00

  „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I…

  Настоящата поръчка е свързана с избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I - училище, гр. Стамболийски“. Предвижда се изпълнение на СМР и дейности по одобрени инвестиционни проекти по отделните части (обяснителни записки, количествени сметки, и чертежи по отделните части), приложени към документацията.

  Референтен номер: 00590-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Мизия 503 782 BGN 12.09.2019 17:00

  Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” по…

  Настоящата обществена поръчка е разделена на 4 обособени позиции: ОП1- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ ІV, кв. 42, гр.Мизия, общ.Мизия; вкл. оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 190 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ 954 кв.м. ОП 2- Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване УПИ ІІ, кв.49 с.Софрониево, общ. Мизия; вкл.: оформяне на Зона с детски съоръжения за игра и забавления с площ 327 кв.м и Зона за отдих и контакти с площ 553 кв.м. ОП 3- Изграждане и реконструкция на площи за…

  Референтен номер: 00157-2019-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки