1 - 5 от 427 поръчки

 • гр. София 1 250 000 BGN 24.04.2019 17:30

  Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции

  Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции:
  Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
  Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“

  Референтен номер: 00087-2019-0027
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Благоевград 360 000 BGN 30.04.2019 17:30

  Закупуване и доставка на оборудване,съоръжения,обзавеждане,техника и машини,необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци по проект…

  „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“.
  С изпълнението на предмета на поръчката избрания Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, изпълнява качествено, точно и навременно следните доставки, които са в обхвата на възлагането:
  2.1. Специализирани камиони за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 2 броя;
  2.2. Контейнери за разделно събиране на биоразградими отпадъци – 152 броя.

  Референтен номер: 00109-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 485 000 BGN 19.04.2019 16:30

  Строително - монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.…

  Настоящата обществена поръчка предвижда да се извършат строително -монтажни работи на обект сграда № 14 – битов корпус във войскови район №1315 - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г. и Образец № 5 – Количествена сметка. Посочените количества са ориентировъчни и в тях може да настъпи промяна съобразно нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

  Референтен номер: 909-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 941 667 BGN 16.04.2019 17:30

  „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г.” по…

  Предметът на обществената поръчка е осъществяване на строителство. Целта на настоящата поръчка е да бъде извършен текущ ремонт и преасфалтиране с цел осигуряване на по-добри условия за удобен, безопасен и икономически транспорт на пътници и товари и за достъпност на лица с увреждания, при опазване на околната среда.

  Референтен номер: 00151-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 990 592 BGN 12.04.2019 17:00

  „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“

  Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избрания изпълнител следва да извърши предвидените в одобрения инвестиционен проект строителни дейности за реконструкция и възстановяване на ул. Вит в с.Подем, община Д.Митрополия.
  За реализирането на проекта е осигурено частично финансиране. Предвид това стр-вото на обекта е разделено и ще се осъществи на два етапа както следва:
  - І етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем – пътни работи“
  - ІІ етап „Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем - изграждане на система за предпазване от дъждовните води»
  Предвидените за изпълнение видове работи по двата етапа на стр-вото…

  Референтен номер: 00601-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки