1 - 5 от 189 поръчки

 • гр. Варна 55 144 лв. 27.01.2020 16:30

  Услуга за изготвяне на доклад “Оценка на възможностите за реализиране на сертификационния знак SILCNET”, разработване на лого на знака SILCNET…

  Услуга за изготвяне на доклад “Оценка на възможностите за реализиране на сертификационния знак SILCNET”, разработване на лого на знака SILCNET и изготвяне на стратегия, план и средства за промотиране на логото на знака SILCNET, изготвяне на учебни материали за курсове за знака SILCNET, провеждане на курсове за обучение за придобиване на SILCNET знак и осъществяване на пилотно изпълнение на SILCNET знака и изграждане на капацитет и осъществяване на дългогодишни споразумения за партньорство с предаден доклад за изграден капацитет за реализиране на SILCNET знака и доклад за осъществени дългогодишни споразумения за партньорство за реализиране на SILCNET знака.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 65 000 лв. 27.01.2020 16:10

  Преустройство на съществуваща асансьорна уредба.

  Преустройство на съществуваща асансьорна уредба.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Шумен 120 244 лв. 28.01.2020 16:00

  Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на основна сграда и вътрешен ремонт на физкултурен салон на Професионална…

  Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на основна сграда и вътрешен ремонт на физкултурен салон на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен.Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 631 550 BGN 17.02.2020 17:00

  „Доставка на строителни материали за дейността на ОП "Чистота", гр. Кюстендил, обособени в позиции“

  Предмета на общ. поръчка ще се извършва чрез периодични доставки, въз основа на писмени заявки, според нуждите на ОП "Чистота" гр. Кюстендил. Стойността на всяка доставка се определя въз основа на единичните цени, съгласно предложената ценова оферта на Изпълнителя. Пределна обща прогнозна стойност на об. позиция, за която възложителя ще сключи договор и която включва всички разходи съпътстващи доставката, франко мястото на изпълнение е прогнозната стойност на съотв. об. позиция без включен ДДС.
  Обособена позиция №1. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 0-4 MM - 1000 тона
  Обособена позиция№2. ДОСТАВКА НА ФРАКЦИЯ СЪС ЗЪРНОМЕТРИЯ 4-16 MM - 1000 тона;
  Обособена позиция №3. ДОСТАВКА НА…

  Референтен номер: 00426-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11 239 BGN 12.02.2020 17:30

  Упражняване на стр.надзор при изп.на СМР по проект„Реконстр.и ремонт на общ.сгради,в които се предост.общ.усл.,с цел подобряв.на енерг.еф.в с.Рельово,Долни окол,Шипочане,Горни окол…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва упражняването на строителен надзор, съгласно чл.166 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт по смисъла на ЗУТ за обектите по проект: „Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, общ.Самоков. По време на изпълнението на СМР надзорът следи и отговаря основно за:
  -Спазване на проекта, за изпълнението на видовете работи, съобразно изискв. на СМР и спазването на условията и изискванията в договора за реализирането на строителството;
  -Спазване на правилата по осигуряване безопасност и здраве;
  -Влагане на…

  Референтен номер: 00580-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки