296 - 300 от 300 поръчки

 • България 7 288 674 BGN 23.11.2018 16:45

  „Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та жп линии по три обособени позиции“

  Обособена позиция № 1 „Механизиран среден ремонт на железния път по 5-та жп линия“ в района на Железопътна секция София
  Обособена позиция № 2 „Механизиран среден ремонт на железния път по 2-ра и 4-та жп линии“ в районите на Железопътни секции Горна Оряховица и Шумен
  Обособена позиция № 3 „Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та жп линия“ в района на Железопътна секция Пловдив

  Референтен номер: 00233-2018-0075
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 29.11.2018 16:00

  Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) в „Мини Марица-изток“ ЕАД

  Изготвяне на паспорти и провеждане на Пробивно-взривни работи (ПВР) и взривяване на полета от откривка с твърди включения в рудниците на „Мини Марица-изток" ЕАД при възникнали технологични и/или други производствени нужди по подадена поръчка от Възложителя, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за извършване на такъв вид дейности и „Правилник по безопасност на труда при взривни работи“. Количество/обем: Очакван приблизителен обем на твърдите включения: 2 111 111 куб.м. Максималната стойност на договора, който ще бъде сключен по настоящата поръчка е в размер на 5 700 000,00 лева без ДДС.

  Референтен номер: 00265-2018-0175
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 852 204 BGN 13.11.2018 17:15

  „Инженеринг (проектиране,СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор…

  Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност,при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 да се повиши от „D“ на „B“.Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване…

  Референтен номер: 00797-2018-0043
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 430 525 209 BGN 15.11.2018 17:30

  „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник -…

  Предмет на обществена поръчка/ОП/ е „Определяне на изп-л на проектиране (изготвяне на технически проект) и стр-во на обект:Автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник-Кресна“–ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр.Кресна–част от дясно платно от км 396+137(по километража на път І-1 /Е79/) до км 401+691.90?397+000 от Лот 3.3 на АМ „Струма“,вкл. и пътни връзки“.В този смисъл, цел на ОП е АПИ да възложи изграждането на трасето на АМ „Струма“ Лот 3.2.2 и пътни връзки в участъка.Съгл. Идейния проект, приблизителната площ на големите мостови съор-я е 49 000 кв.м, габаритът им е 11 м и 14 м, а…

  Референтен номер: 00044-2018-0081
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Несебър 180 000 лв. 14.09.2019 17:00

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК…

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК на гр.Свети Влас, Община Несебър “

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки