6 - 9 от 9 поръчки

 • България 12 770 BGN 20.08.2020 17:30

  „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина –…

  прод. от полеII.1.1....в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е да бъдат предоставени консултантски услуги съгласно ЗУТ при изготвянето на технически проект и проект на ПУП и изграждането на 90 м от участъка между транспортната инфраструктура на ГКПП Калотина и началото на обекта, подлежащ на изграждане съгласно договор РД-32-4/16.11.2018 г. с предмет „Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна…

  Референтен номер: 00044-2020-0048
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.08.2020 16:30

  Инженеринг по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник" -Реконструкция и разширение на…

  Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник" - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA.
  Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  Предмета на обществената поръчка включва, проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA“

  Референтен номер: 01021-2020-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.08.2020 16:30

  „Археологическо проучване по трасето на тласкателя от Радомир към ПСОВ Батановци“ във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на ВиК…

  В предмета на поръчката са включени дейности по археологическо проучване и наблюдение на територията на област Перник, съпътстващи инвестиционните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”.
  ...Продължава от поле II.1.1)Наименование:"...обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник”, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-67/21.08.2019 г. по Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020 г.”.

  Референтен номер: 01021-2020-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 18.09.2020 17:00

  ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ:ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО

  Референтен номер: 00038-2019-0051
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки