216 - 216 от 216 поръчки

  • България 1 092 250 BGN 16.12.2019 17:30

    Изг.оц. на съотв. на инвест. пр., упр. на строит. надзор и изпъл. на функ. на коорд. по безоп. и здраве…

    1. Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи свързани с изграждането на обекти собственост на НКИЗ ЕАД, възлагани с конкретни договори по РС. 2. В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с изискванията посочени в техническата спецификация. Посочените проценти за изпълнение на услугите в ценовото предложение не трябва да са по-високи от предложения процент в скл. РС.

    Референтен номер: 01954-2019-0007
    Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки