211 - 213 от 213 поръчки

 • България 1 092 250 BGN 16.12.2019 17:30

  Изг.оц. на съотв. на инвест. пр., упр. на строит. надзор и изпъл. на функ. на коорд. по безоп. и здраве…

  1. Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи свързани с изграждането на обекти собственост на НКИЗ ЕАД, възлагани с конкретни договори по РС. 2. В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с изискванията посочени в техническата спецификация. Посочените проценти за изпълнение на услугите в ценовото предложение не трябва да са по-високи от предложения процент в скл. РС.

  Референтен номер: 01954-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 13.12.2019 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“

  Референтен номер: 2716-2019-0140
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 239 477 BGN 12.12.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832”

  Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
  1.Строителните работи се изпълняват съгласно Техническия проект за строежа, одобрени от Възложителя, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
  2.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.
  3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа....Продължава в поле VI.3...

  Референтен номер: 00044-2019-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки