351 - 353 от 353 поръчки

 • гр. Свиленград 3 000 BGN 28.06.2019 17:30

  Упражняване на строителен надзор на обект - ОУ„Любен Каравелов”, по проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради....”,…

  Упражняване на строителен надзор на обект ОУ„Любен Каравелов” в гр.Свиленград по проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по ОПРР 2014-2020.Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор на строеж.
  Обхвата на строително монтажните работи, при изпълнението на които ще се осъществява строителен надзор включва въвеждане на енергоефективни мерки на сграда на ОУ "Любен Каравелов" в гр.Свиленград.
  Съгласно чл. 137 от ЗУТ обектът е IV-та категория.
  Задачите и предвидените дейности по настоящата…

  Референтен номер: 00040-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 110 899 889 BGN 01.07.2019 16:45

  “Модернизация на железен път, конт.мрежа и системи за сигн.и телек.в жп участъци По-Крумово и По–Скутаре, вкл.в гарите По разпр.,Крумово,Скутаре и…

  Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва:
  ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж;
  ЕТАП II: Строителство;
  ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост

  Референтен номер: 00233-2019-0046
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Несебър 180 000 лв. 14.09.2019 17:00

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК…

  „Ново улично осветление между град Св.Влас и к.к, Елени, ПИ 11538.8.253, ПИ 11538.15.153, ПИ 11538.9.154 и ПИ 11538.13.155 по КК на гр.Свети Влас, Община Несебър “

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки