326 - 329 от 329 поръчки

 • гр. София 10 000 BGN 19.09.2019 17:30

  Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260…

  прод.от поле II.1.1.....шосе“ до пътен възел „Младост“/“.
  Предмет на настоящата обществена поръчка е „Извършване на археологическо наблюдение по време на строителството по трасето на обект: Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/“.
  В този смисъл, цел на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който да осигури археологическо наблюдение по време на строителството, във връзка с предстоящата реализация на проект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ и с цел спазване на законовите изисквания.

  Референтен номер: 00044-2019-0066
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 019 994 BGN 26.09.2019 17:00

  „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

  „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” с осем обособени позиции“

  Референтен номер: 00470-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 19.09.2019 17:00

  „Осигуряване на експерти от звено за управление на проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Осигуряване на експерти от звено за управление на проект във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура" по приоритетна ос 1 „Води" на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз“.Съгласно предвидената за изпълнение дейност 4 - Управление на проекта, се предвижда бенефициента да организира и осъществява дейностите по управлението, чрез назначаване на Звено за управление на проекта (ЗУП). Предвидено е звеното да бъде съставено от служители на ВиК Варна и от външни експерти, като веднага…

  Референтен номер: 00606-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 79 873 963 BGN 19.09.2019 16:45

  „Модерниз.на железен път,конт.мрежа и с-ми за сигнал.и телекомуник.в гара Пловдив и изгр.на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“по…

  Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва:
  ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж;
  ЕТАП II: Строителство;
  ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

  Референтен номер: 00233-2019-0057
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки