6 - 10 от 283 поръчки

 • гр. Мизия 5 000 лв. 26.02.2018 17:00

  Консултантска услуга за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - Община Мизия“ (включва път № VRC1110,…

  Консултантска услуга за управление на проект „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа - Община Мизия“ (включва път № VRC1110, път № VRC2108, път № VRC2111 и път № VRC1109)

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Ямбол 53 333 лв. 07.03.2018 17:00

  Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, с обхват на пространство между о.т.69, 67, 65 и о.т.56…

  Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, с обхват на пространство между о.т.69, 67, 65 и о.т.56 в кв.27 и тротоарна настилка по улица между о.т.59, 65 и о.т.55 по ПУП на с. Дражево, Община „Тунджа“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 22.03.2018 16:30

  Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД

  „ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи за изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № РРС 18-003.
  Предметът на поръчката е разделен на 9 (девет) обособени позиции, които подробно са описани по-долу в настоящото обявление.

  Референтен номер: 01467-2018-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 53 700 BGN 22.03.2018 17:00

  Инвестиционно проектиране във фаза „техническа“ и осъществяване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт и оборудване на „Второ основно училище…

  Предметът на обществената поръчка е изготвянето на проект във фаза „Технически проект“ в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки за обект: „Основен ремонт и оборудване на „Второ основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Раднево“, като изготвеният проект ще послужи за кандидатстване по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -…

  Референтен номер: 00662-2018-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.03.2018 23:59

  Доставка на огнеупорни разтвори за котелно оборудване

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на 7 вида огнеупорни разтвори за котелно оборудване, като конкретните характеристики са посочени в техническата спецификация, приложена към документацията за участие в обществената поръчка. Поръчката е с продължителност 36 (тридесет и шест) месеца, като доставките ще се извършват въз основа на предварителна заявка на Възложителя.

  Референтен номер: 05242-2018-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки