6 - 10 от 293 поръчки

 • гр. София 37 500 лв. 27.12.2018 17:30

  Ремонт и реконструкция на партерен етаж на ДКЦ V – София ЕООД

  Ремонт и реконструкция на партерен етаж на ДКЦ V – София ЕООД

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Петрич 37 500 лв. 27.12.2018 17:00

  Изпълнение на строително - ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27…

  Изпълнение на строително - ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 7 600 лв. 13.12.2018 17:30

  „Изготвяне на инвестиционен проект по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и…

  „Изготвяне на инвестиционен проект по проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 - Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ и изпълнение на авторски надзор за нуждите на Института по полимери - БАН”

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 162 000 BGN 14.01.2019 17:30

  „Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и изпълнение на строителен надзор“

  Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да направи оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на строителството на следните два обекта: "Подобряване състоянието на природно местообитание 9410 чрез регулиране на движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура в ЗЗ "Пирин" и "Подобряване на природозащитното състояние на местообитания чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути в ЗЗ „Пирин”, както и съпътстващи двете дейности, други конкретни под-дейности и/или задачи.

  Референтен номер: 01135-2018-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 697 871 BGN 16.01.2019 17:00

  „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.

  Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан: ремонт и реконстр. на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изгражд. на водоем 175 куб.м.” в с.Бориново; реконструкция и рехабилитация на с/ма от довеждащи водопроводи от група извори в м. „Хвойновица“ до същ. ПС, напорен водопровод от ПС до същ. водоем в с.Букова поляна“; реконстр. и рехабилитация на с/ма от довеждащи водопроводи и от група извори в м.Полене, з-ще на с. Върбина до същ. водоем в мах. “Камберовска“; Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци; Вътрешна водопроводна мрежа в с.Средногорци (3 бр.…

  Референтен номер: 00104-2018-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки