6 - 10 от 275 поръчки

 • България 554 395 BGN 13.06.2019 17:30

  „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

  Предметът на поръчката представлява ремонтни дейности на сгради на Община Хасково.

  Референтен номер: 00211-2019-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 50 000 BGN 17.06.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Обслужваща сграда и трибуни на градски…

  Предмета на обществената поръчка включва следните дейности:
  Предмет на изпълнение по настоящата процедура ще бъде осъществяване на дейности по строителен надзор на строително монтажни работи по градски стадион в гр. Гълъбово.
  Строителния надзор, осъществяван от изпълнителя ще обхваща следните СМР:
  - СМР по Част Архитектура
  - СМР по Част Конструкции
  - СМР по Част ЕЛ
  - СМР по Част ОВК
  - СМР по Част ВИК
  - СМР по Част Паркоустройство и благоустройство

  Референтен номер: 00420-2019-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Враца 97 500 BGN 13.06.2019 17:00

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр.…

  „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца“ по две обособени позиции:
  1. Обособена позиция № 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка на междублоково пространство в района на ул. „Остри връх”, ул. „Река Лева“ и бул. „Христо Ботев“;
  2. Обособена позиция № 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка при бл. „Околчица” № 4”.

  Референтен номер: 00814-2019-0022
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • с. Самуил 611 448 BGN 12.06.2019 17:00

  Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил

  Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил

  Референтен номер: 00244-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Своге 1 624 094 BGN 18.06.2019 17:30

  Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-"За озеленяване и водни площи", кв.174…

  Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-"За озеленяване и водни площи", кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге.
  Основната цел на разработката е да се предложат за изпълнение видове строителни работи, свързани с изграждането на предпазна дига на десния бряг на река Искър в кв.174, град Своге. Проектното решение се базира на резултатите, анализите и заключенията на направените хидроложки, хидравлически, геоложки и хидрогеоложки проучвания. Взети са предвид съществуващите условия, както и инженерните съоръжения, които…

  Референтен номер: 00227-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки