6 - 10 от 399 поръчки

 • гр. Пловдив 7 867 BGN 27.03.2019 17:15

  Избор на консултант за изготвяне оценка за съотв-то на инвест. проект и осъщ. на строителен надзор по време на строителство…

  „Избор на Консултант за изготвяне оценка за съответствието на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект по проект № BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“.

  Референтен номер: 00267-2019-0021
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 203 332 BGN 22.03.2019 17:00

  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “. В предметния обхват се включва ремонт на сградата на кметството, включващ подмяна на керемиди, водосточни тръби на покрива, ревизиране на компрометирана външна мазилка на сградата, обръщане и измазване на прозорци, смяна на дограма, ревизиране на мазилка и поставяне на настилка в част от сградата. По площада се предвижда поставяне на нови бордюри и базалтови плочки по тротоара около площада, оформане на градинките с градински бордюри, пренареждане на стари плочки,…

  Референтен номер: 00638-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 500 000 BGN 22.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр.Велинград"

  За всяка конкретно възложена улица, на която следва да бъдат извършени асфалтиране и/или изкърпване на асфалтови настилки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уведомление, което съдържа информация за видовете и количества СМР /КСС съобразена с единичните цени от ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/, които следва да бъдат изпълнени, мястото, на което следва да бъдат изпълнени, обектът, както и срока за изпълнение. Видовете СМР, които ще бъдат възложени за изпълнение, са посочени в техническата спецификация, достъпна в профила на купувача.

  Референтен номер: 00156-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 750 000 BGN 22.03.2019 17:00

  Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда –…

  Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс - Консервационна реставрация на съществуваща сграда – Минерална баня в УПИ Х1701, кв. 2, с.Ягода, Община Мъглиж”. Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача на община Мъглиж.

  Референтен номер: 01073-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 828 087 BGN 25.03.2019 17:00

  „Реконструкция и ремонт на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки, ограда и вертикална…

  Предметът на обществената поръчка е: „Реконструкция и ремонт на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки, ограда и вертикална планировка в кв. 79, парцел VI, гр. Сливница", предмет на проектно предложение с идентификационен № на проекта 23/07/2/0/00351, УРН № 401518, с което община Сливница е кандидатствала по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Сградата на училището е построена през 1968 година.

  Референтен номер: 00846-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки