6 - 10 от 210 поръчки

 • България 3 151 502 BGN 10.02.2020 16:45

  Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор

  „Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора-проектиране,строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:изготвяне на технически проект за ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; изграждане на ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; съгласно изготвен технически проект изпълнение на реконструкция на втори, трети и четвърти перони, в т.ч. прекъсване на 3-ти коловоз, от който се създават 2 глухи коловоза, преустройство на контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации във връзка с реконструкцията на коловозите; разрушаване на старо приемно здание, външна тоалетна, Пост 1 и Пост 2; работно проектиране и авторски…

  Референтен номер: 00233-2019-0084
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 513 600 BGN 13.01.2020 16:30

  Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследов. лаборатория за документиране и моделиране на недв.културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 по…

  „Доставка на специализирано оборудване за Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство (ЦНИЛ-ДМ-НКН) по проект BG05M2OP001-1.001-0001 "Изграждане и развитие на център за върхови постижения "Наследство БГ": Обособена позиция № 1: Доставка на фотограметрична работна станция и софтуер за обработка на данни от лазерно сканиране и цифрови изображения получени от дрони. Обособена позиция № 2: Доставка на специализирано геодезическо оборудване - наземна лазерна сканираща система; GNSS оборудване; автоматизирана сканираща тотална станция; лазерна ролетка; оборудване за стабилизиране на геодезически знаци и точки; геодезически трайни знаци". Изпълнението на обществената поръчка се осъществява на следните етапи: 1. Доставка на оборудването;…

  Референтен номер: 00859-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Доспат 177 200 BGN 10.01.2020 17:00

  Изработване на технически проекти , КСС и последващо осъществяване на авторски надзор

  Изготвяне на технически проекти , чиито обем и и съдържание и приложените към тях чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на предвидените по проекта строително-монтажни работи.Проектът да се предаде в 5 екземпляра в графичен вид и на електронен носител в обем и съдържание, да отговаря на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички части на инвестиционния проект, следва да включват:
  •Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 от ЗУТ за безопасна, сигурна, здравословна и достъпна за всички среда;•Изчисления, обосноваващи проектните решения;•Чертежи, които изясняват предлаганите проектни решения;Проектно…

  Референтен номер: 00166-2019-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 09.01.2020 16:30

  Осигуряване на експерти за звено за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената…

  ...продължава от II.1.2... обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“
  Предмет на поръчката е да се осигури звено за управление на проекта, с което да се гарантира своевременното и качествено изпълнение на дейностите по него и отчитане пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Експертите от екипа ще притежават различни компетентности и познания, които в своята съвкупност ще гарантират успешното и качествено изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори. По тази причина дейностите, изпълнявани от отделните експерти се явяват по своето естество неразривно свързани помежду си, тъй като в…

  Референтен номер: 00958-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10.01.2020 17:00

  Избор на изпълнител за организация и управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия,…

  Предметът на поръчката включва осъществяване на дейностите по цялостно административно, финансово и техническо организиране и управление на проекта за обезпечаване на всички задължения на Бенефициента по сключения Административен договор Д-34-69/28.08.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и успешното отчитане на изпълнението на проекта пред Управляващия орган (УО), съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Референтен номер: 00176-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки