16 - 20 от 196 поръчки

 • България 50 038 BGN 12.02.2019 17:00

  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения ............…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ по време на извършване на строително-монтажни работи по в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на територията на Община Мездра“.
  Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ, както и за тези произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 2/31.07.2003 г., Наредба №3/31.07.2003…

  Референтен номер: 00007-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 11.02.2019 16:30

  „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до…

  „Доставка на ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване от ф20 до ф630мм, ПЕВП фасонни части за челно заваряване от ф50 до ф630 мм, електрозаваряеми фитинги от ф25 до ф400 мм, ПП фасонни части за механична връзка от ф20 до ф110 мм, водовземни скоби за полиетиленови тръби за питейно – битово водоснабдяване от ф20 до ф200 мм, полиетиленови гофрирани двуслойни тръби за отвеждане на отпадни води от ф125 до ф 630 мм, pvc тръби за канализация от ф110 до ф500 мм както и фасонни части за тях“

  Референтен номер: 01277-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12.02.2019 17:00

  Извършване на безразрушителен контрол

  Предмет на поръчката е извършване по заявка на Възложителя на безразрушителен контрол на основен метал и заварени съединения на съоръжения и обекти на "Булгартрансгаз" ЕАД от орган за контрол,акредитиран в областта на безразрушителния контрол с обхват и параметри,удовлетворяващи изискванията на Възложителя,посочени в техническата спецификация. Поръчката е разпределена на четири обособени позиции:
  Обособена позиция №1 Извършване на безразрушителен контрол за Североизточен експлоатационен район„Вълчи Дол“;
  Обособена позиция №2 Извършване на безразрушителен контрол за Югоизточен експлоатационен район„Стара Загора“;
  Обособена позиция №3 Извършване на безразрушителен контрол за Северозападен експлоатационен район„Ботевград“, ПГХ „Чирен“ и Ремонтна база „Ботевград“;
  Обособена позиция №4 Извършване на безразрушителен контрол за Югозападен експлоатационен район„Ихтиман“.
  Подробна информация…

  Референтен номер: 01351-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 234 825 BGN 25.02.2019 17:30

  „ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЯ НА ЗДРАВЕТО – II ЕТАП ПАРК „РИДО‘‘ в гр. Самоков, обл. Софийска.

  Предметът на обществена поръчка е изпълнението на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛЕЯ НА ЗДРАВЕТО – II ЕТАП ПАРК „РИДО‘‘ в гр. Самоков, обл. Софийска, което включва изпълнение на дейности по СМР, в съответствие с инвестиционния проект, Разрешението за строеж и Техническите спецификации - част от документацията за общесвената поръчка.

  Референтен номер: 00580-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 634 805 BGN 21.02.2019 17:00

  „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”

  Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”

  Референтен номер: 00060-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки