16 - 20 от 353 поръчки

 • гр. Пловдив 220 750 лв. 26.06.2019 16:30

  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV - поща, кметство, магазин,…

  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV - поща, кметство, магазин, младежки дом, кв.12, по плана на с. Трилистник, Община „Марица”.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 52 800 лв. 27.06.2019 17:00

  Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в обект: Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение“ №3, състоящ се в следните дейности: текущ…

  Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в обект: Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение“ №3, състоящ се в следните дейности: текущ ремонт на санитарни помещения на V етаж, текущ ремонт на кабинети на магистрати и канцеларии на съдебни служители на ІІ, V и VІ етаж - дейности по полагане на подови настилки, текущ ремонт на ел инсталация в работни помещения и канцеларии на V етаж и ІІ етаж, западно крило“

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Велинград 135 008 лв. 04.07.2019 17:00

  Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по…

  Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. „Никола Вапцаров” – трети участък“.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 29 167 лв. 11.07.2019 16:00

  „Изготвяне на оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и осъществяване на строителен надзор…

  „Изготвяне на оценка на съответствието с основните изисквания, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Сгради с административен адрес:Гр. София, бул. "Янко Сакъзов" № 26 1. Експертна лаборатория за молекулярногенетичен, спектометричен и протеомен анализ;2. Експертна лаборатория за комплексни имунологични анализи;3.…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 270 000 лв. 04.07.2019 16:30

  Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер”…

  Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник и след изрично възлагане от Възложителя. Материалите, посочени в приложената Техническа спецификация, са ангажимент на Възложителя и тяхната стойност не следва да бъде включена в Ценовото предложение на участника. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца и/или до изпълнение на поетите задължения от страните. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник (и на…

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки