206 - 210 от 216 поръчки

 • България 16.12.2019 17:00

  Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на риска и план за…

  Предметът на поръчката е интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД,които са Очистно съоръжение (ОС) Кардам – ОС Лозенец,с дължина 124 км и диаметър 1220 мм;ОС Лозенец–ОС Малкочлар с дължина 74 км и диаметър 1020 mm;ОС Лозенец–ОС Пиперево с дължина 340 км и диаметри 1016 и 1020 mm,ОС Батулци–ОС Чирен с дължина 57 км и диаметър 521 mm,ОС Вълчи Дол–ОС Лом Черковна с дължина 135 км и диаметър 711 м,както и изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците,чрез дейности като минимум следния обхват:Анализиране на наличната информация,събиране и интегриране на…

  Референтен номер: 01351-2019-0068
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 441 971 BGN 19.12.2019 17:00

  СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

  Строително-монтажни работи по Южен отводнителен канал от ЖП прелез до заустването му в р. Камчия
  1 Изсичане на храсти и млади гори при дебелина на дърветата до 10 см. 100м2 38,80
  2 Изкоп с багер обрастване и отпадъци при 2 утежн. условия на транспорт мЗ 1561,00
  3 Изкоп с багер земни почви при 2 утежнени условия на транспорт мЗ 11530,00
  4 Изкоп с багер земни почви при 2 утежнени условия на отвал мЗ 11530,00
  5 Изкоп ръчен на тиня и отпадъци под водостоци и мост M3 33,60
  6 Превоз с ръчни колички на тиня и отпадъци на 50 м. M3 33,60
  7 Натоварване с багер на тиня…

  Референтен номер: 00127-2019-0013
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 51 711 BGN 19.12.2019 16:45

  Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска за железопътен участък Костенец – Септември и тягова…

  Изпълнение на процедура по Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, съгласно чл. 6 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 за железопътен участък Костенец – Септември и за тягова подстанция Белово.

  Референтен номер: 00233-2019-0076
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Бургас 4 583 BGN 16.12.2019 16:30

  „Упражняване на строителен надзор по време на строителството - за строежа в гр. Бургас за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети…

  Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги за строителен надзор по смисъла на ЗУТ, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи. Сградата, която попада в обхвата на поръчката, предмет на строителен надзор е: съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас - Четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал.1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ, във връзка с чл. 8, ал. 2, т. 3 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

  Референтен номер: 00972-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 650 000 BGN 16.12.2019 17:30

  „Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси по обособени…

  Предметът на общ. поръчка се състои в извършване на прев. дейности чрез изгр-не, допълване или възст. на контролно-измервателни системи в 26 рег-ни по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони за извър-не на последващ мониторинг на свлачищните процеси. Основните дейности,които ще се извършат при изп-то на поръчката са разделени условно на два етапа:ЕТАП І:Изв-не на геодезическо/аерофото заснемане и картировка на свлачището и изготвяне на техн. докум-я за изграждане/допълване/възст-не на КИС в определения за всеки обект терит-н обхват.ЕТАП ІІ:Извършване на инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване (където е приложимо).Изгр-не/доп-не/възст-не на КИС, геодезическо заснемане и нулево измерване на елем-те на КИС. Предложения за…

  Референтен номер: 00028-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки