206 - 210 от 210 поръчки

 • България 18 894 000 BGN 17.12.2019 17:30

  Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект:Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади…

  Предметът на обществената поръчка е: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на електрически, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и строително-монтажни работи по фасади и покрив на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”. Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „л“ от ЗУТ.
  Обществената поръчка включва:
  •изработване на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
  •изпълнение на…

  Референтен номер: 00728-2019-0030
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 322 500 BGN 18.12.2019 17:30

  „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище,…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва:
  - Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  - Строителство на пречиствателна станция;
  - Доставка и монтаж на машини и съоръжения;
  - Обучение на персонала;
  - Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  Референтен номер: 01954-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 092 250 BGN 16.12.2019 17:30

  Изг.оц. на съотв. на инвест. пр., упр. на строит. надзор и изпъл. на функ. на коорд. по безоп. и здраве…

  1. Предмет на обществената поръчка е упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи свързани с изграждането на обекти собственост на НКИЗ ЕАД, възлагани с конкретни договори по РС. 2. В стойността на договорите скл. въз основа на рамково споразумение (РС) се вкл. всички разходи свързани с качественото и срочно изпълнение на всеки отделен обект в съответствие с изискванията посочени в техническата спецификация. Посочените проценти за изпълнение на услугите в ценовото предложение не трябва да са по-високи от предложения процент в скл. РС.

  Референтен номер: 01954-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 13.12.2019 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“

  „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП „ДЛС Ропотамо“ за срок от 12 месеца“

  Референтен номер: 2716-2019-0140
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 5 239 477 BGN 12.12.2019 17:30

  „Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832”

  Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
  1.Строителните работи се изпълняват съгласно Техническия проект за строежа, одобрени от Възложителя, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
  2.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.
  3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа....Продължава в поле VI.3...

  Референтен номер: 00044-2019-0126
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки