×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

56 - 60 от 69 поръчки

 • България 166 667 BGN 27.06.2019 17:00

  Доставка на 50 бр. 3 куб.м. подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци с усилен чувал

  Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка на 50 бр. 3 куб.м. подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци с усилен чувал".

  Референтен номер: 00846-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 26.06.2019 17:00

  Транспорт на товари по заявки за изпълнение на текущи стопански дейности на възложителя

  1. Предмет на поръчката е извършване на “Пътни транспортни услуги“ на товари.
  2. Количество (обем) на възлаганите услуги- обект на възлагане е транспорт на товари по заявки, с тегло до 6 /шест/ тона на заявка, като общото извозно разстояние на всички заявки е с прогнозен обем от 3000 км. в двете посоки (пълен и празен), който може да бъде надвишен при възникнала необходимост, като общо стойността на възложените заявки не може да надвишава максималния финансов ресурс от 6000,00 лв.без ДДС.
  3.Изпълнението на услугите ще се извършва според възникналата необходимост и при изрично възлагане по заявка от страна на ТП „ДЛС Тервел”, в…

  Референтен номер: 02711-2019-0109
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 250 000 BGN 27.06.2019 16:00

  Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т.1 от ЗОП, публичните възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т.…

  Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка материали и консумативи необходими във връзка с изпълнение дейности по договор, по който „ЧИСТОТА“ЕООД е Изпълнител на основание чл. 112, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с дейности по ремонт и поддръжка на улично осветление на територията на община Бургас.
  Пълното и детайлно описание на материалите и консумативите, които ще се доставят и специфични изисквания към изпълнението на поръчката са посочени в Техническата спецификация приложена към документацията за участие в обществената поръчка.

  Референтен номер: 02042-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 150 000 BGN 02.07.2019 17:00

  „Доставка на камион с кран за нуждите на Община Камено”

  „Доставка на камион с кран за нуждите на Община Камено”

  Референтен номер: 01008-2019-0007
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 72 000 BGN 04.07.2019 17:30

  ”Доставка на един брой сметосъбиращ автомобил втора употреба за нуждите на община Свиленград”

  Поръчката обхваща доставка на 1(един) брой сметосъбиращ автомобил втора употреба за община Свиленград, включително и гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, с технически характеристики, посочени в техническата спецификация /Приложение №5/, неразделна част от документацията за обществената поръчка.Сметосъбиращият автомобил e специализиран за събиране и превоз на битови отпадъци

  Референтен номер: 00040-2019-0033
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки