×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 65 от 83 поръчки

 • България 650 000 BGN 23.04.2020 17:15

  Доставка на гуми за служебните автомобили на ДП НКЖИ за срок от 36 месеца

  Предмета на обществената поръчка включва периодична доставка на различни видове размери гуми за осигуряване безопасната работа на автомобилите на ДП НКЖИ. ДП НКЖИ разполага с различни видове леки и товарни автомобили, за придвижване на служителите при изпълнение на служебните им ангажименти, а така също за превоз на материали и резервни части необходими за ремонтната и експлоатационна дейност на дружеството.Към момента на откриване на настоящата обществена поръчка Възложителят разполага със следния автопарк: леки автомобили– 128бр; лекотоварни и автомобили с повишена проходимост /джипове/-215 бр; автобуси -95бр; камиони-196бр;багери-20бр; мотокари-14бр.В периода на експлоатация на леките и товарни автомобили е необходимо подмяна на гумите. Доставката…

  Референтен номер: 00233-2020-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 300 000 BGN 16.04.2020 16:30

  „Доставка, чрез покупка, на 4 (четири) броя санитарни автомобили /линейка/ по обособени позиции, ... прод. в доп. инфо.

  Доставка на специализирани ППС - линейки

  Референтен номер: 00010-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 12 000 BGN 15.04.2020 17:00

  „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“

  „Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“
  Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 12 000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ в размер до 2000,00 лева без ДДС.
  Стойността на опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката.

  Референтен номер: 02711-2020-0082
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Джебел 20 833 BGN 29.04.2020 17:00

  „ДОСТАВКА НА ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ 5+1 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”

  „ДОСТАВКА НА ТРИСТРАНЕН САМОСВАЛ 5+1 ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ”

  Референтен номер: 00417-2020-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 15.04.2020 17:00

  Доставка чрез финансов лизинг на леки и високопроходими автомобили (МПС) за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград

  Обект на поръчката е доставка – съгласно чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП и съгласно чл.20, ал.2, т.2 във връзка с чл. 20, ал. 1, т.3, б. б) от ЗОП, ще се възложи, чрез публично състезание по реда на ЗОП и ППЗОП. Предвижда се да се извършат слдните доставки по видове автмобили: 5 бр. нови, неупотребявани леки автомобили; 1 бр. нов пътнически автомобил; 11 бр. нови, високопроходими МПС – с двойна кабина и отделно товарно пространство.
  Изисквания към изпълнението и условията за участие са подробно описани като характеристики в указанията за участие и в техническата спецификация към документацията на процедурата.

  Референтен номер: 00220-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки