×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

61 - 65 от 71 поръчки

 • гр. София 653 986 BGN 07.03.2019 17:30

  „Доставка на специализирани моторни превозни средства“ по проект BG16RFOP002-2.004–0001, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.

  Предмет на обществената поръчка е „Доставка на специализирани моторни превозни средства“, с три обособени позиции, както следва:
  1.Обособена позиция 1, с предмет: „Доставка на специализирано моторно превозно средство – тип Минибус (8 + 1 места)“ - 1 брой, CPV код – 34115200 ( МПС за первоз на по – малко от 10 пътника)
  2.Обособена позиция 2, с предмет: „Доставка на специализирани автомобили тип Миниван“ - 23 броя, CPV код – 34115200 ( МПС за первоз на по – малко от 10 пътника).
  3. Обособена позиция 3, с предмет: „Доставка на специализирани леки автомобили за нуждите на надзора на пазара“ - 3 броя, CPV…

  Референтен номер: 00808-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 27.02.2019 16:30

  ,,Доставка чрез покупка на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище по…

  Доставка чрез закупуване на автомобилни гуми и гуми предназначени за селскостопанска техника собственост на ТП „ДГС Търговище“ гр. Търговище, който да са фабрично нови, нерециклирани, неупотребявани и произведени не по-рано от 2018 г., с приложени документи за сертификат за качество или други документи издадени от производителя и други съгласно „Техническата спецификация“.

  Референтен номер: 02711-2019-0031
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 05.03.2019 23:59

  Доставка на резервни части за системата за пепелоизвозване

  Обхватът на доставката включва резервни части, посочени в количествени сметки ME1-MP-TRM-0473-А1 и ME1-MP-TRM-0473-А2 и Приложение ME1-MP-TRM-0473-A3 Специфични технически изисквания, приложения към техническа спецификация №: ME1-MP-TRM-0473. Доставките ще се извършват след заявка на Възложителя. Срок на договора - две години.

  Референтен номер: 05242-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 13 300 BGN 06.03.2019 17:00

  „Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари, както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт…

  Доставка на резервни части, смазочни материали, консумативи и аксесоари според конкретните потребности на възложителя както и осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Варна, при СИДП Шумен с оглед на осъществяване на стопанска дейност

  Референтен номер: 2711-2019-0017
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 400 BGN 05.03.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на гуми за машини за изв. на изкопно-насипни работи, в т.ч. монтаж, демонтаж, лепене,баланс,изправяне на джанти и…

  Поръчката включва доставка, (в т.ч. демонтаж, монтаж, лепене, баланс на гуми, изправяне на джанти) на нови външни гуми за комбиниран багер товарач, стопанисван от ТП „ДГС-Клисура”. Описание на необходимите гуми по размер и цолаж се съдържа в техническата спецификация – Приложение №2 от съответстващата документация. Посочените в т.1 от техническата спецификация брой гуми са прогнозни и възложителят не се задължава да ги поръча. Заявките за доставка и монтаж на гумите ще се осъществяват при възникнала необходимост. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка комбиниран багер товарач и да са произведени най-рано предходната година спрямо годината…

  Референтен номер: 02718-2019-0008
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки