×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

16 - 20 от 34 поръчки

 • България 2 033 333 BGN 23.07.2020 17:30

  Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно

  Превоз на личния състав на военни формирования от Сухопътните войски до месторабота и обратно.
  Поръчката е разделена на 5 /пет/ обособени позиции, както следва:
  1. Обособена позиция № 1 – Превоз на личния състав до месторабота и обратно за военно формированиe 28880 – Белене;
  2. Обособена позиция № 2 – Превоз на личния състав до месторабота и обратно за военно формированиe 24620 – Свобода;
  3. Обособена позиция № 3 – Превоз на личния състав до месторабота и обратно за военно формированиe 42600 – Мусачево;
  4. Обособена позиция № 4 – Превоз на личен състав до месторабота и обратно за военно формированиe 22280 – Корен;
  5. Обособена…

  Референтен номер: 2953-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 600 000 BGN 24.08.2020 17:30

  „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“

  Предметът на настоящата обществена поръчка е „Сключване на рамково споразумение за доставка на автомобилни гуми за нуждите на Агенция “Пътна инфраструктура“.
  Целта на обществената поръчка е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнителя за срок от 36 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс по него, като на същите следва да се възлага извършването на дейностите по поръчката, а именно:
  1. Доставяне на автомобилни гуми, посочени в Образец № 3.1 – Количествено-стойностна сметка, които са предмет на обществената поръчка, като количеството на гумите се определя според нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура“ до размера на стойността на рамковото споразумение.
  2. Подмяна на дефектните…

  Референтен номер: 00044-2020-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 14 166 BGN 17.07.2020 17:00

  „Доставка на употребяван пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за…

  Поръчката има за цел да осигури доставката и гаранционно обслужване на 1 (един) брой пътнически микробус за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. Козлодуй. Подробно описание на пътническия микробус - в Техническата спецификация, приложена към документацията за участие.
  Гаранционен срок - минимум 6 (шест) месеца.
  Срок за изпълнение на доставката - до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на сключване на договора.

  Референтен номер: 00307-2020-0024
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 172 954 BGN 13.07.2020 17:30

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдени маршрутни разписания в три обособени позиции"

  Целта на настоящата обществена поръчка е да се възложи извършването на обществена услуга за превоз на пътници по линиите от общинската, областната и републиканската транспортна схема на община Ботевград, съгласно Техническата спецификация и утвърдени маршрутни разписания. Предметът на настоящата поръчка е предоставяне на услуга, чийто пряк получател са пътниците от обществения транспорт в община Ботевград. Общия пробег за срока на договора по автобусните линии на поръчката е 5 047 260 км.

  Референтен номер: 257-2020-0005
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 280 000 BGN 17.07.2020 16:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема на община Тополовград, съгласно утвърдени маршрутни разписания”

  При тази процедура Изпълнителят /Превозвачът/ ще изпълнява възложените мy автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта. Изпълнението на поръчката цели осигуряване на нормалното функциониране на междуселищния автобусен транспорт.

  Референтен номер: 00721-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки