×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

16 - 20 от 72 поръчки

 • България 241 000 BGN 25.03.2019 16:00

  "Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци."

  Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци.
  Дейностите, които изпълнителите ще трябва да осъществява са:
  1. Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване
  2. Доставка на контейнери тип „Бобър“ за разделно събиране на отпадъци.

  Референтен номер: 00239-2019-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 77 600 BGN 13.03.2019 17:30

  „Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци по две обособени позиции“

  Доставка по заявка на нови, неупотребявани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Разлог, както следва:
  1. Контейнери с плосък капак тип „Ракла“ - 1100 л.;
  2. Кофи за битови отпадъци с обем 120 литра.
  Изискаванията, на които следва да отговарят съдовете, са посочени в Техническите спецификации, неразделна част от дикументацията на обществената поръчка.

  Референтен номер: 00914-2019-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 13.03.2019 17:00

  „Предоставяне на пътни транспортни услуги за нуждите на ТП ДГС „Панагюрище” .

  Предметът на поръчката включва предоставяне на пътни транспортни услуги – товарене,превоз и разтоварване на дървени материали и/или конфискувани вещи,по маршрут,определен от Възложителя. Прогнозираният обем на поръчката се състои в товарене, транспортиране и разтоварване на 300,00 пространствени куб. м дървени материали, както и в товарене, транспортиране и разтоварване на конфискувани вещи в случай на възникнала необходимост.Транспортирането ще се извършва от специализирано товарно моторно средствосъобразно вида на товара и неговата тежест за всеки отделен случай. Възложителят не е длъжен да заяви извозването на цялото прогнозно количество материали. Услугите по транспорт ще бъдат извършвани при възникнала необходимост,след предварително направена заявка от страна на…

  Референтен номер: 02718-2019-0014
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 10 000 BGN 14.03.2019 17:00

  Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2019 година, съгласно…

  Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2019 година, съгласно техническа спецификация

  Референтен номер: 02711-2019-0065
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 190 000 BGN 14.03.2019 17:00

  "ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019" ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

  Предмет на обществената поръчка е осигуряването на самолетни билети и на хотелско настаняване в страната и чужбина за нуждите на Общинска фондация „Пловдив 2019” по две обособени позиции както следва:
  Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“
  Обособена позиция 2: Осигуряване на хотелско настаняване за нуждите на Общинска Фондация „Пловдив 2019“
  Изискванията към изпълнение на поръчката по всяка обособена позиция са подробно описани в Раздел I "Описание на предмета на обществената поръчка", т. 7 "Технически спецификации" от документацията за участие в процедурата.

  Референтен номер: 4128-2019-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки