×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

96 - 100 от 100 поръчки

 • България 25 000 BGN 18.07.2019 17:00

  „Доставка чрез покупка по заявка на резервни части за служебни МПС на ТП „ ДЛС Балчик”

  Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества фабрично нови резервни части за МПС, собственост на ТП "ДЛС Балчик” при „СИДП” ДП Шумен за МПС, посочени по марка, модел, вид гориво, година на първа регистрация, № на рама, обем на двигател и максимална мощност съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията.
  Срок на договора – 12 месеца, считано от дата на сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 25000.00лв.без вкл. ДДС и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. Сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му…

  Референтен номер: 02711-2019-0113
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Плевен 310 000 BGN 19.07.2019 16:00

  ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ ФАБРИЧНО НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ДРАМАТИЧНО-КУКЛЕН ТЕАТЪР “ИВАН РАДОЕВ” – ПЛЕВЕН”.

  Избор на изпълнител за доставка чрез покупка на 4 (четири) броя фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Драматично-куклен театър “Иван Радоев” – Плевен”.

  Референтен номер: 5732-2019-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 750 000 BGN 19.07.2019 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за служебните пътувания в страната и чужбина и предоставяне на съпътстващи услуги за нуждите на Столична…

  Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за служебните пътувания в страната и чужбина, осигуряване на трансфер или вътрешен транспорт между летището и хотела и /или мястото на събитието, осигуряване на медицински застраховки за времето на пътуване и престой на командированите лица и предоставяне на съпътстващи услуги.

  Референтен номер: 00087-2019-0059
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 30 000 BGN 22.07.2019 17:00

  Доставка чрез закупуване на нов пътнически микробус 8+1 места, високопроходим 4х4, за нуждите на ТП "ДГс - Борино"

  Предметът на обществената поръчка включва доставката чрез закупуване на 1 бр. фабрично нов, високопроходим 4х4 пътнически микробус 8+1 места. В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване на доставения микробус.Предметът на поръчката е единен и неделим (без обособени позиции). Пълният обхват на поръчката е съгласно Техническата спецификация – Приложение № 2 към утвърдената документация за участие.

  Референтен номер: 02718-2019-0086
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 17 790 500 BGN 01.08.2019 16:45

  „Проект. и внедр. на Системама за управл. на влаковата работа в ДП НКЖИ,вкл. Системама за монитор и контрол на параметри…

  Обществената поръчка включва следните обособени позиции:
  Обособена позиция 1: Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ;
  Обособена позиция 2: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 3: Изпълнение на мерки за визуализация и публичност за договор с предмет „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ”;
  Обособена позиция 4: Изграждане на Система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение;
  Обособена позиция 5: Наблюдение и контрол по изпълнението на договор с предмет „Изграждане…

  Референтен номер: 00233-2019-0053
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки