×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

26 - 30 от 63 поръчки

 • гр. Мездра 30 800 лв. 29.05.2020 17:00

  Доставка на 1 брой нов високопроходим автомобил, в изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.040-0042 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с…

  Доставка на 1 брой нов високопроходим автомобил, в изпълнение на проект: BG05M9OP001-2.040-0042 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 321 054 BGN 18.06.2020 17:15

  „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата…

  Настоящата обществена поръчка включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол за следните автобусни линии:Бобов дол -Дупница-Бобов дол с дължина 20,500 км; Бобов дол-Кюстендил-Бобов дол с дължина 40 км; гр. Дупница- Паничарево-с.Шатрово-с. Мали Върбовник-с.Голем Върбовник с дължина 25 км; гр.Бобов дол-с.Бабино-с. Мала Фуча-с. Голема Фуча-с.Бабино-с.Долистово- гр.Дупница с дължина 33,200 км; гр. Дупница-с.Долистово-с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница(спирка „Друмо”) с дължина 32 км;гр.Бобов дол-с.Блато-гр.Дупница с дължина 47 км;Бобов дол-София-Бобов дол с дължина72км;Общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия…

  Референтен номер: 00599-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Исперих 986 434 BGN 18.06.2020 17:00

  Доставка на нови специализирани камиони и нови контейнери за отпадъци необходими за въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в…

  Доставка на нови специализирани камиони и нови контейнери за събиране на отпадъци необходими за въвеждане на система за сметосъбиране и сметоизвозване в община Исперих по обособени позиции:
  1. Доставка на един брой нов специализирани камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци;
  2. Доставка един брой нов специализиран камион за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци за нуждите на община Исперих;
  3. Доставка на нови контейнери за разделно събиране на отпадъци – 200 (двеста) броя.
  4. Доставка на нови контейнери за събиране на твърди битови отпадъци– 1 200 (хиляда и двеста) броя.
  Подробно описание и изискванията на възложителя към изпълнението на специализираните камиони и…

  Референтен номер: 00864-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Пловдив 273 807 BGN 18.06.2020 15:45

  Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив“

  Предметът на обществената поръчка включва : 1.доставка на средства за техническа защита на Касов център на БНБ, гр. Пловдив, определени по видове, количества, технически характеристики и местоположение в Техническата спецификация– Приложение № 1; 2. монтаж на оборудването, което включва неговия механичен монтаж по схеми на възложителя; 3. обучение; 4. гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за система на контрол на достъпа.

  Референтен номер: 01224-2020-0025
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 758 700 BGN 15.06.2020 17:00

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания“.

  „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания“ по 10 обособени позиции. Обществената поръчка трябва да се извършва съгласно следните по-важни нормативни актове уреждащи обществения превоз: 1. Закон за автомобилните превози; 2. Закона за движение по пътищата; 3. Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
  4. Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011…

  Референтен номер: 00037-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки