×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

26 - 30 от 34 поръчки

 • България 1 195 000 BGN 17.07.2020 17:30

  „Доставка чрез покупка на специализирана техника – нова неупотребявана за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“, гр. Шумен по две обособени…

  Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършат доставка на специализирана техника за нуждите на ОП „Чистота“, съобразно описаните в Техническата спецификация параметри.
  Видът и техническите параметри на специализираната техника са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.

  Референтен номер: 00138-2020-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. Варна 20.07.2020 16:30

  „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции

  В рамките на АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0008-С01е включена за изпълнение дейност 2: „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции“, в изпълнение на която се обявява и настоящата обществена поръчка с предмет:
  „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и
  Обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“.
  Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие…

  Референтен номер: 01389-2020-0004
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 2 536 000 BGN 17.07.2020 17:00

  „Доставка чрез финансов лизинг на нови високопроходими автомобили за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП по три обособени позиции:.....Продължава в Раздел…

  Продължава от Раздел II.1.2....Обособена позиция № 1: Доставка чрез финансов лизинг на 1 брой нов високопроходим товарен автомобил, 4х4, 1+1 места с покрита бордова каросерия, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация.Обособена позиция № 2: Доставка чрез финансов лизинг на 1 брой нов високопроходим товарен автомобил, 4х4, със седем места и с място за товари, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация.Обособена позиция № 3: Доставка чрез финансов лизинг на 50 броя нови високопроходими товарни автомобили, 4х4, с пет места, ролбар, лебедка, теглич, допълнителен багажник, бензин, с монтирана допълнително газова инсталация”В предмета на поръчката се включва и осигуряване на гаранционно (сервизно) обслужване…

  Референтен номер: 2724-2020-0042
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 800 BGN 14.07.2020 17:00

  Доставка чрез покупка на 1 (един) брой употребяван товарен автомобил за нуждите на община Златица

  С изпълнението на поръчката се цели осигуряване на техника необходима за дейността на община Златица и ОЗ "Чистота". Техническите и количествените показатели са определени и описани в Техническата спецификация на обществената поръчка, явяваща и неразделна част от документацията за участие.

  Референтен номер: 00842-2020-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 6 000 BGN 13.07.2020 17:00

  „Периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества нови външни гуми за МПС на ТП " ДЛС Балчик"”

  Предметът на обществената поръчка включва периодична доставка чрез покупка по заявка на прогнозни количества нови външни гуми за МПС: Лада Нива – ВАЗ 21213; 21214; УАЗ 2206; Сузуки Джимни; Опел Инсигния; Тойота Хайлукс; УАЗ и Лада 4х4/ Ърбън по размер, предназначение на външни гуми, прогнозно количество и пределна стойност съгласно техн. спецификация, неразделна част от документацията.
  Срок на договора- 12 месеца, считано от дата на сключване на договора или до изчерпване на финансовия ресурс от 6000.00лв. без вкл. ДДС и се прекратява при наличие на всяко едно от посочените две основания.

  Референтен номер: 02711-2020-0115
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки