×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

26 - 30 от 87 поръчки

 • гр. София 69 999 лв. 02.03.2020 17:00

  В предмета на поръчката се включват услуги по осигуряване на самолетни билети за посочени от Възложителя дестинации и след направени...

  В предмета на поръчката се включват услуги по осигуряване на самолетни билети за посочени от Възложителя дестинации и след направени резервации, организиране на хотелско настаняване за посочени от Възложителя дестинации и други съпътстващи дейности (например, но не само осигуряване на медицински застраховки, трансфер) при осъществяване дейността на Института по оптически материали и технологии /ИОМТ/ Aкадемик Й. Малиновски към БАН.

  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 208 333 BGN 24.03.2020 17:00

  Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено

  Доставка на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено

  Референтен номер: 01008-2020-0003
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 62 500 BGN 11.03.2020 17:00

  Доставка на специализирано транспортно средство за изпълнение дейностите по проект BG05M9OP001-2.019-0002-C01 „Разкриване на социалните услуги ДЦПДУТС и ЦОП в гр.…

  Услугите в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа ще се ползват от деца с увреждания от цялата община, такова транспортно средство е необходимо, за да бъдат обхванати всички нуждаещи се. По данни на Дирекция „Социално подпомагане“ 18 от регистрираните 40 деца с увреждания живеят в селата на общината. Анализът показва, че голяма част от родителите на тези деца, които са потенциални потребители на двата центъра, нямат възможност да транспортират сами детето си до социалната услуга, поради статуса си на социално слаби лица. Специализираният автомобил ще се използва и в рамките…

  Референтен номер: 00303-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 174 000 BGN 12.03.2020 17:00

  Наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели) за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични…

  предоставяне под наем на плавателен съд (кораб за научноизследователски цели) с подходящо оборудване (пелагичен трал с размер на окото на мрежата на торбата 6мм, апаратура за риборазузнаване, хардуер и софтуер за запис на данните от хидроакустичното устройство и др.) и квалифициран екипаж за провеждане на пелагично трално изследване и оценка на запасите на пелагични видове риби пред българския бряг на Черно море за 2020 и 2021 година, при целеви видове на изследването цаца, хамсия, сафрид, барбун, черноморска акула, меджид и други съпътстващи видове риба за нуждите на ИО-БАН, гр. Варна. Техническите параметри на плавателното средство са подробно описани в Приложение…

  Референтен номер: 01142-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 20 000 BGN 12.03.2020 17:00

  Доставка на употребявани МПС по 2 об. позиции:№1–Доставка на автомобил с висока проходимост за ОП „Странични дейности“ и № 2-Доставка…

  Предметът на обществената поръчка включва:
  обособена позиция № 1 - доставка на употребяван високопроходим автомобил за нуждите на общинско предприятие
  обособена позиция № 2 - доставка на употребявано специализирано транспортно средство за превоз на лица с увреждания за нуждите на Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Стражица.
  Предметът на поръчката включва и гаранционно обслужване на МПС.

  Референтен номер: 00078-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки