×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

26 - 30 от 83 поръчки

 • България 18.05.2020 16:30

  Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили

  Предмет на договора е Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили.
  Автомобилите, обект на обществената поръчка и договора са разделени на 4 /четири/ позиции и са подробно описани в т.2, раздел А: Техническо задание – Предмет на договора за доставка.
  Прогнозни количества на съответните автомобили, предмет на договора, които не са гарантирани и са само за информация, са както следва:
  Позиция 1 – 10 броя.
  Позиция 2 – 15 броя.
  Позиция 3 – 3 броя.
  Позиция 4 – 1 брой.
  На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовата таблица.

  Референтен номер: 00435-2020-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 170 000 BGN 04.05.2020 17:30

  Доставка на гуми за автомобилна техника

  Обществената поръчка е за доставка на 808 (осемстотин и осем) броя автомобилни гуми за автомобилна техника, разпределени по характеристики и място за доставка съгласно Техническа спецификация - Приложение №1 с възможност за опция за доставка на допълнителни количества.

  Референтен номер: 02849-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 458 869 BGN 11.05.2020 17:30

  „Доставка на специализирано оборудване и МПС за целите на оперативно-издирвателната дейност“

  Предметът на обществената поръчка включва доставка на 14 бр. леки автомобили с нормална проходимост, 15 комплекта системи за видеонаблюдение, като 14 са трайно монтирани във всеки автомобил; гаранционно обслужване и обучение на служители за работа със системите за видеонаблюдение. В Техническата спецификация /Приложение № 1/ към документацията за обществена поръчка са описани подробно всички минимални изисквания на Възложителя и характеристики на доставката.

  Референтен номер: 02849-2020-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 350 000 BGN 08.05.2020 17:30

  „Доставка на 1 брой автобус“

  Закупуване на 1 брой автобус.

  Референтен номер: 02851-2020-0015
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 1 400 000 BGN 29.04.2020 17:30

  „Обществен превоз на пътници по градски автобусни линии съгласно утвърдена транспортна схема на община Пазарджик”

  При тази процедура Изпълнителят /Превозвачът/ ще изпълнява възложените му автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, и постигнатите договорености с възложителя в резултат на проведената процедура относно техническото състояние на моторните превозни средства, с които да се осъществява превозът, хигиенните условия и комфортност на автобусите при осъществяване на услугата.
  Изпълнението на поръчката цели осигуряване на нормалното функциониране на градския…

  Референтен номер: 00385-2020-0011
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки