×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

31 - 35 от 83 поръчки

 • България 29.04.2020 16:00

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови специализирани високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни…

  Доставка, гаранционно обслужване и ремонт на фабрично нови специализирани високопроходими машини за поддръжка на електроразпределителната мрежа в отдалечени и труднодостъпни райони - прогнозно за период от две години, необвързващи количество - 5 бр. фабрично нови специализирани високопроходими машини и 5 бр. ремарке за транспортиране на специализирана техника; прогнозен пробег на 1 бр. специализирана високопроходима машина за период от 2 години – 5 000 км.

  Референтен номер: 00143-2020-0018
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 25 000 BGN 30.04.2020 17:00

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за…

  „Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми за селскостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за нуждите на ТП „ДГС Хисар“

  Референтен номер: 02718-2020-0050
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 27.04.2020 17:00

  „ДОСТАВКА НА 13 БРОЯ НОВИ ЕДИНИЧНИ ГАЗОВИ АВТОБУСИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ“, в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт…

  Доставка на 13 броя новопроизведени, в серийно производство (неограничена серия), нископодови, единични градски автобуси, с две оси, категория М3, клас I, отговарящи на изискванията на Директива 2001/85/EC от 20.11.2001 год. „Специални изисквания по отношение използваните за превоз на пътници превозни средства с повече от осем места за сядане без мястото на водача”, както и изискванията определени в Регламент (ЕО) № 661/2009 относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства.Автобусите да са с горивна уредба за сгъстен природен газ (CNG), Външна дължина: от 8 000 mm до 12 000 mm ± 500 mm; Външна…

  Референтен номер: 5700-2020-0001
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 471 375 BGN 04.05.2020 17:30

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната…

  „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“. Включва закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа за редовни двупосочни полети по различни дестинации в Европа и извън Европа, както и за еднопосочни при необходимост. Осигуряване на хотелско настаняване в страната, в Европа и извън Европа за нуцдите на проект BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ финансиран по Оперативна програма „Наука и…

  Референтен номер: 4147-2020-0002
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 620 000 BGN 27.04.2020 17:30

  „Обществен превоз на пътници съгласно утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми”

  При тази процедура Изпълнителят /Превозвачът/ ще изпълнява възложените му автобусни линии и разписания в съответствие с изискванията на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата, подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на тях, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от министъра на транспорта, и постигнатите договорености с възложителя в резултат на проведената процедура относно техническото състояние на моторните превозни средства, с които да се осъществява превозът, хигиенните условия и комфортност на автобусите при осъществяване на услугата. Изпълнението на поръчката цели осигуряване на нормалното функциониране на…

  Референтен номер: 00385-2020-0009
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки