×

Филтри:

Сектор: Транспортни услуги

31 - 35 от 52 поръчки

 • България 27.01.2020 17:00

  ,,Доставка на нови повдигащи работни площадки и монтажът им върху шаситата с повишена проходимост“

  Процедурата е за доставка чрез закупуване на нови повдигащи работни площадки с работна височина 27-29м. и е разделена на две обособени позиции.
  -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - ,, Доставка на нови повдигащи работни площадки с работна височина 27-29м. и монтажът им върху шаси с повишена проходимост 6х6 предоставени от възложителя“
  -ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - ,,Доставка на нови повдигащи работни площадки с работна височина 27-29м. и монтажът им върху шаси MAN TGM 18.290 4x4 BB предоставени от възложителя“

  Референтен номер: 01379-2019-0267
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • гр. София 240 000 BGN 23.01.2020 17:30

  Доставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени…

  Доставка и ремонт на гуми и джанти за нуждите на ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци, в три обособени позиции:
  Обособена позиция № 1 – „Доставка и ремонт на гуми и джанти за леки автомобили“
  Обособена позиция № 2 – „Доставка и ремонт на гуми и джанти за товарни автомобили“
  Обособена позиция № 3 – „Доставка и ремонт на гуми и джанти за специализирана механизация“
  съгласно техническата спецификация.

  Референтен номер: 00087-2019-0151
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 200 000 BGN 30.01.2020 17:00

  Доставка на 2 броя употребявани автобуси

  Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 2 броя употребявани автобуси и регистрирането им в КАТ от името и за сметка на Изпълнителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на Изпълнител), предмет на настоящата обществена поръчка са подробно описани в Техническа спецификация .
  Пълното описание на изискванията към употребяваните автобуси обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към настоящата документация Техническа спецификация , неразделна част от документацията за обществената поръчка.

  Референтен номер: 00456-2019-0010
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 70 000 BGN 24.01.2020 16:30

  "Доставка чрез закупуване на пътнически микробус (8+1места) за нуждите на ДГС Борима"

  Доставка чрез закупуване на пътнически микробус (8+1места) за нуждите на ДГС Борима, включва доставката на 1 /един/ брой неупотребяван пътнически микробус с 8+1 места

  Референтен номер: 02709-2019-0111
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки
 • България 46 176 BGN 30.01.2020 17:00

  „Доставка на материали и консумативи за Институт по механика – БАН, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти…

  Основна цел на процедурата е закупуване на материали и консумативи за Институт по механика – БАН в рамките на Центъра по мехатроника и чисти технологии за налична апаратура на Института. Материалите/консумативите трябва да са напълно съвместими и да осигуряват работоспособността на апаратите.
  С доставката на материали и консумативи за апаратурата ще се постигне възможността учените от Института по механика безпроблемно да определят и изучават пригодността и експлоатационната надеждност на съвременни материали и компоненти за работа в условията на различни видове натоварвания натоварвания, с оглед постигане на целите на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“.

  Референтен номер: 01942-2019-0006
  Виж повече Изтегли документация Виж подобни поръчки